Til hovedinnhold

Resultatkartlegging skog og miljø

3. Hvordan utføre kartleggingen

Utrekning av felt

Landbruksdirektoratet har hovedansvaret for at resultatkartleggingene gjennomføres og trekke ut de feltene som skal kartlegges, og kommunene har ansvaret for gjennomføringen av feltarbeidet og registreringene.

Uttrekning av kartleggingsfelter foretas innenfor alle skogkategorier med tilfeldig utvalgte kommuner og skogeiere. Kommunen skal registrere alle tildelte felt i SKART eller ØKS etter utført kartlegging, også de som er omdisponerte til jordbruk eller andre formål. For de omdisponerte feltene er det kun tolv av postene i skjemaet som skal registreres.

I de tilfeller der det er flere hogstfelt hos en skogeier, velges kartleggingsfeltene ved loddtrekning.

Avgrensning av kartleggingsfeltet

Et kartleggingsfelt er et sammenhengende område som er hogd det aktuelle året skogfond skriver seg fra. Vanligvis er det ei hogstflate (snauhogst/frøtrestilling), men det kan også være skjermstilling, bledningsbestand eller et område der det er utført fjellskoghogst.

Hensynsområder som eksempelvis kantsoner, sumpskog og skrapskog skal vurderes som del av feltet, selv om det ikke er hogd forbi disse. En kan tenke seg at halvparten hører til kartleggingsfeltet og andre halvparten av hensynsområdet hører til tilgrensende bestand.

Voksestedsinndeling av kartleggingsfeltet

Et voksested vil si et skjønnsmessig avgrenset område innenfor kartleggingsfeltet som er homogent med hensyn til eksempelvis bonitet, treslag og foryngelsesmetode. Vanligvis er det kun ett voksested pr. kartleggingsfelt, men feltet kan etter behov deles inn i inntil tre ulike voksesteder. Hvis samme type voksested opptrer på adskilte steder på feltet, bør de av rasjonelle årsaker vurderes samlet som ett voksested.

Fant du det du lette etter?