Til hovedinnhold

Resultatkartlegging skog og miljø

5. Utfylling av kartleggingsskjema

Her kommenteres bare de postene som kan være uklare på skjemaet. Bare ett alternativ skal avkrysses per post (unntatt post nummer 51).

Generelle opplysninger om feltet

Utgått felt: hvis det uttrukne feltet er omdisponert, eller av annen årsak utgår som foryngelsesfelt, skal kun følgende poster utfylles, 1 –  9, 12, 14 og 33.

Post 1

Kommunenr: Firesifret

Post 2

Skogfondskontonr: Dette er skogeieres firesifrede skogfondskontonr.

Post 4

Kartleggingsår: Det året resultatkartleggingen gjennomføres

Post 5

Kartreferanse: Koordinater oppgis i UTM/EUREF89 (vanlig brukt i GPS). Norge berører UTM sonene 31 – 36. Fylkene sør for Nordland oppgir koordinater i UTM sone 32, Nordland og Troms i UTM sone 33 og Finnmark i UTM sone 35. Koordinater oppgis slik: Sone Øst-koordinat Nord-koordinat. Eksempel koordinat: Nidarosdomen 32V 569676 7033917.

Post 6

Feltnr: Dersom det trekkes ut flere felt hos en og samme skogeier nummereres feltene fortløpende.

Post 9

Feltets beliggenhet: Beskrives slik at feltet enkelt kan finnes igjen flere år etter registreringen. Aktuell informasjon vil være bestandsnummer fra skogbruksplanen.

Post 11

Driftsveilengde: Måles fra midten av feltet og følger terrengtransporttraseen frem til midten av velteplassen. Dersom det er brukt flere velteplasser, skal driftsveglengden oppgis som et gjennomsnitt.

Post 14

Merknader om feltet: Hvis kartleggingsfeltet ikke er utgått som foryngelsesfelt brukes denne posten etter behov. Hvis derimot, kartleggingsfeltet er utgått, skal man krysse av for en av årsakene: Nydyrking. Omdisponert til beite og tatt i bruk. Omdisponert til beite, men ikke tatt i bruk. Omregulert til bolig, vei, industriområdet. Tynning og veilinje. Annet. Hvis det avkrysses for annet, skal begrunnelsen noteres i merknadsfeltet.

Post 15

Er miljøregistreringer utført?: Jfr. forskrift om berekraftig skogbruk § 4. Er miljøregistrering utført på hogsttidspunktet? Hvis nei, ta kontakt med aktuell tømmerkjøper for å få tilgang til føre-var-registrering.

Miljøvurderinger av hogst og kulturtiltak

Post 16

Er verdier i viktige livsmiljø og nøkkelbiotoper ivaretatt?: Jfr. forskrift om berekraftig skogbruk § 5. Ved gjennomføring av skogbrukstiltak skal skogeier sørge for at verdiene i viktige livsmiljø og nøkkelbiotoper blir tatt vare på i samsvar med retningslinjene i Norsk PEFC Skogstandard.

Post 17

Kvist og hogstavfall ryddet bort fra bekker, elver, vann, stier, løyper og andre ferdselsårer: Jf. § 5 forskrift om berekraftig skogbruk.

Post 18

Utbedring av kjøreskader etter skogbrukstiltak: Jf. § 5 forskrift om berekraftig skogbruk.

Post 19

Livsløpstrær: Jf. § 5 forskrift om berekraftig skogbruk.

Post 20

Er hogsten tilpasset landskapet: Der de biologiske, økonomiske og tekniske forholdene ligger til rette for det skal størrelsen av hogsten tilpasses landskapets former og linjer. I områder med innsyn bør feltets utstrekning i lengderetning følge høydekurvene og hogst i tilknytning til høybrekk må ikke skape unødige sår i landskapet. I mye brukte friluftslivsområder skal det legges vekt på å begrense og variere størrelsen på foryngelsesflatene. Jf. § 5 forskrift om berekraftig skogbruk.

Post 21

Kantsoner mot vann, vassdrag og annen mark: Jf. § 5 forskrift om berekraftig skogbruk.

Post 22

Vil minimum 10 prosent av lauvtrærne kunne sikres i foryngelsen: Her kan alle lauvtreslag inngå i andelen. Jf. § 5 forskrift om berekraftig skogbruk.

Post 23

Treslagsskifte etter hogst: Jf. § 5 forskrift om berekraftig skogbruk.

Post 24

Utenlandske treslag benyttet: Jf. § 5 forskrift om berekraftig skogbruk.

Post 25

Hensyn til kulturminner: Jf. § 5 forskrift om berekraftig skogbruk.

Opplysninger om voksestedet

Post 27

Voksestedenes prosentandel av foryngelsesfeltet: Det legges opp til at hvert registrerte felt kan inndeles i inntil tre voksesteder (v1, v2 og v3). Dersom hele feltet er homogent slik at det ikke er nødvendig med noen oppdeling, velges avkrysningsboksen ”100 %” for voksestedsnummer 1 (v1). Dersom feltet inndeles i flere voksesteder skal det registreres hvor stor andelen det enkelte voksestedet utgjør i forhold til hele feltet. Uansett om feltet deles inn i en, to eller tre voksesteder skal summen alltid bli 100 prosent.

Post 28

Bestandstreslag før hogst: Det skal bare krysses av for ett alternativ i hvert voksested. Dersom dette ikke passer for å beskrive den virkelige treslagssammensettingen i feltet, krysses det av i den boksen som nærmest beskriver situasjonen. Hvis ønskelig kan dette også beskrives i merknadsfeltet (nr 31).

Post 29

Bonitet etter H40-systemet: Boniteten angis i klassene 6 – 8, 11, 14, 17, 20, 23 og 26. Treslaget ble avmerket i forrige post (nr. 28).

Post 30

Vegetasjonstype: Veiledning finnes på hjemmesiden til Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

Hogst- og foryngelsesmetode

Post 32

Hogstform benyttet: Småflate/kanthogst brukes bare der maksimumsavstanden til frøbærende kant er under 35 meter. Felter som klassifiseres som småflate/kanthogst skal kunne forynges via frøbærende kant. Dette innebærer at store felt som ikke kan forynges via frøbærende kant skal klassifiseres som flatehogst. I slike tilfeller kan feltet deles inn i flere voksesteder. Inndelingen i voksesteder skal være basert på foryngelsesmetode. Hvis småflatehogst av samme type voksested opptrer på adskilte steder innen et begrenset område, bør de av rasjonelle årsaker vurderes samlet som ett voksested. Bledning/selektiv er eksempelvis selektiv kontinuitetshogst (KONTUS). Fjellskoghogst er kombinasjon av gjennomhogst og gruppehogst der det er tatt tilbørlig hensyn til både foryngelse og produksjon på restbestandet. Spredte hogstinngrep er eksempelvis vindfallhogst. Uakseptabelt hogstinngrep er hogster som er klart i strid med Skogbrukslovens intensjoner. Det kan eksempelvis være for store hogstflater.

Post 33

Hogstklasse før hogst: Som oftest er det ideelle tidspunktet for sluttavvirkning når bestandet er i hkl. V. I noen situasjoner vil det være riktig å avvirke en sen hkl. IV. Denne posten vil fange opp hvor ofte skogen avvirkes på et alt for tidlig tidspunkt, og om dette eventuelt skjer i spesielle deler av landet. Det er opp til skogeier å avgjøre hva som er riktig tidspunkt for hogst, jf. Skogbruksloven. Men det er grunn til å følge opp dette gjennom resultatkartleggingen. Denne posten skal også brukes i de tilfeller der hogstfeltet går ut til andre formål enn skogbruk.

Post 39

Er antall frø- og skjermtrær tilpasset treslag, vegetasjonstype og vindfallrisiko: Denne posten er aktuell ved frø- og skjermstillingshogst. Antallet må bedømmes ut fra de lokale skogforholdene. Anbefalt antall frøtrær i frøtrestilling er 3 – 15 stk. per dekar. Ved skjermstillingshogst er anbefalt antall skjermtrær 16 – 40 stk. per dekar.

Foryngelsens tilstand

Post 44

Antall utviklingsdyktige planter per dekar (stk) – status ved kontrolltidspunktet: Her kan plantene telles innenfor et avgrenset område, for deretter å skalere opp antallet slik at det representerer ett dekar av foryngelsesområdet. Se metode for plantetelling nedenfor.

Med utviklingsdyktige planter menes planter som kan inngå framtidsbestandet og gi en tilfredsstillende produksjon av virke, både når det gjelder volum og kvalitet, jf forskrift om berekraftig skogbruk § 7. Foryngelse, både som resultat av planting, såing og naturlig foryngelse, kan regnes med i antallet utviklingsdyktige planter i den fremtidige foryngelsen, jf forskrift om berekraftig skogbruk § 6. Avstanden mellom utviklingsdyktige planter som skal regnes med, må være minst 1 meter for at de skal inngå i tellingen. Bare bartre skal telles der bartre utgjorde mer enn halvparten av det totale volumet i bestandet før hogst, jf forskrift om berekraftig skogbruk § 7.

Metode som kan brukes for å fastsette antall utviklingsdyktige planter/dekar:

Antall prøveflater (sirkel med radius 3,99 m, areal 50 m2) på hvert hogstfelt fastsettes skjønnsmessig etter behov. Minst fem prøveflater bør legges ut på foryngelsesflaten for å få et representativt utvalg av hele voksestedet.

Post 45

Hvordan vurderes antallet utviklingsdyktige planter per dekar å være når den fremtidige foryngelsen er etablert? Vurderingen av fremtidig foryngelse skal baseres på faktorer som anvendt foryngelsesmetode (pkt 35), tiltak for å sikre etablering av planter, marktypens beskaffenhet, fremtidig avgang og oppslag av planter. Plantetallet for den etablerte fremtidige foryngelsen skal vurderes i forhold til anbefalt og minstekrav for antall planter i henhold til forskrift om berekraftig skogbruk. Forskrift om berekraftig skogbruk krever at skogeier skal sørge for tilfredsstillende foryngelse etter hogst, og sørge for at det er sammenheng mellom hogstform og valgt foryngelsesmetode. Tiltakene som skal sikre god nok etablering skal være gjennomført innen tre år etter hogst. Dette betyr at dersom hogstformen krever planting sier forskrift om berekraftig skogbruk at plantingen skal være gjennomført innen tre år etter hogst. Foryngelsen er etablert når konkurransen fra annen vegetasjon reduseres og konkurransen mellom planter av ønsket treslag gjør seg gjeldede. En rettesnor for når bestandet er etablert kan være når høyden på hovedtreslaget er 1,3 meter. Hvor lang tid det vil ta før foryngelsen er etablert må vurderes skjønnsmessig i hvert enkelt tilfelle.

Gran-og/eller lauvdominert skog
  G26-G20 G17-G14 G11-G6
Anbefalt plantetall per dekar 300-180 230-130 140-60
Minste lovlige plantetall per dekar 150 100 50
Furudominert skog
  F20-F17 F14-F11 F8-F6
Anbefalt plantetall per dekar 340-190 240-120 130-80
Minste lovlige plantetall per dekar 150 100 50

Oppfølgende skogkulturtiltak

Post 52

Behov for oppfølgende skogkulturtiltak: Dette er den eneste posten i skjemaet der man kan fylle ut flere av alternativene samtidig.

Post 53

Merknader til oppfølgende skogkulturtiltak: Denne posten bør brukes i de tilfeller der skogeieren skal få tilbakemelding om oppfølgende skogkulturtiltak.

Fant du det du lette etter?