Til hovedinnhold

RÅK-tilskudd – søkeveiledning

2. Hvem kan motta RÅK-tilskudd?

Alle vilkårene for å motta tilskudd er beskrevet i forskriften. For å søke om tilskudd må foretaket være en aktør i næringsmiddelindustrien i Norge. Det fremgår av ordningens formål. Videre er grunnvilkårene beskrevet i § 2.  

Disse er 

  • at foretaket produserer industrielt bearbeidede jordbruksvarer (ferdigvare) som er omfattet av vedlegg 2 til forskriften 
  • at ferdigvaren inneholder norskproduserte jordbruksråvarer omfattet av vedlegg 1 til forskriften 
  • at ferdigvaren omsettes i et dagligvaremarked eller et spesialmarked 

Hvilke ferdigvarer kan motta tilskudd? 

Det er ferdigvarens varenummer i tolltariffen som avgjør om et produkt er tilskuddsberettiget eller ikke. Forskriftens vedlegg 2 lister opp hvilke ferdigvarer det kan utbetales tilskudd til. Merk at varebetegnelsen kan avvike fra fullstendig varebetegnelse i Tolltariffen. For de varene som har «ex» foran varenummeret, kan det kun gis tilskudd for de varene som er spesifisert i varebetegnelsen i andre kolonne i vedlegget.  Som vist under kan det gis PNS til alle varer som klassifiseres under 19.01.2097, mens det kun kan gis tilskudd til «andre kake- eller bakerimiks i tørr form» for varer plassert under varenummer 19.01.2098. Det vil si at dersom foretaket produserer en vare som er klassifisert på 19.01.2098, men som ikke er i tørr form, kan  ferdigvaren ikke få tilskudd. 

Varenummer i tolltariffen 

Varebetegnelse 

19.01.2097 

Deiger, tilformede, som inneholder ost og/eller høyst 20 % pølse, kjøtt eller flesk 

ex 19.01.2098 

Andre kake- eller bakerimiks i tørr form, glutenfri diettmat og laktoseredusert diettmat 

Søker er selv ansvarlig for å benytte korrekt varenummer ved innmelding av resept. Dersom du er usikker på hvilket varenummer i tolltariffen ferdigvaren klassifiseres under, anbefaler vi at foretaket søker Tolletaten om bindende klassifiseringsuttalelse (BKU). Du kan lese mer om klassifisering på Tolletaten sin nettside. 

Et ytterligere kriterium for å motta tilskudd for salg av ferdigvarer omfattet av vedlegg 2, er at ferdigvaren er industrielt produsert. Serveringsvirksomhet, som for eksempel restauranter, catering og annen tilsvarende virksomhet, som fremstiller mat for umiddelbar servering regnes ikke som industriproduksjon og kan derfor ikke få tilskudd for sitt salg.  

Hvilke råvarer omfattes av ordningen? 

Det er råvarene som benyttes til å produsere ferdigvaren som er grunnlaget for tilskuddsberegningen. Råvarene omfattet av ordningen fremgår av vedlegg 1 i forskriften. Det gis kun tilskudd for norskproduserte råvarer. Importere råvarer som er bearbeidet i Norge er ikke tilskuddsberettiget. Ved kjøp av råvarer fra aktører som også importerer, må søker forsikre seg om at det kun søkes om tilskudd for norske råvarer. Landbruksdirektoratet anbefaler alle foretak å inngå en leverandøravtale om at råvarene de kjøper er produsert i Norge. 

Tilskuddet beregnes med utgangspunkt i de råvarene ferdigvaren lages av, og hvor mye ferdigvare som er omsatt i løpet av en måned. Søknadsprosessen er nærmere beskrevet under avsnitt 4.  

Noen av råvarene i vedlegg 1 til forskriften er ikke tilskuddsberettiget i produksjonen av alle ferdigvarene nevnt i vedlegg 2. Disse er markert med en fotnote, eller er spesifikt nevnt som en egen råvare i vedlegg 1. Dette gjelder blant annet meieriråvarer til iskrem, hvor for eksempel melkepulver i utgangspunktet er tilskuddsberettiget, men ikke når det inngår i produksjonen av iskrem klassifisert under posisjon 21.05. 

Dersom ferdigvaren videreselges som innsatsfaktor i annen ferdigvare, gis tilskuddet til det foretaket som først anvender råvaren. Dette følger av forskriften § 2 andre ledd. Et eksempel på dette kan være produksjon av kjeks med sjokoladebiter, der sjokoladebitene er laget av en annen produsent. Da er det produsenten av sjokoladebitene som skal søke om tilskudd for det melkepulveret som benyttes i produksjonen av disse. Melkepulver skal dermed ikke oppgis i resepten til kjeksprodusenten, med mindre det benyttes melkepulver i selve kjeksen.  

Særlig om råvarer det er gitt samtykke til etter IB-forskriften § 3 sjette ledd

Når det er gitt samtykke til å anvende generiske varer av samme slag og samme kvalitet etter IB-forskriften § 3 sjette ledd, og disse råvarene også er tilskuddsberettiget etter RÅK-tilskuddsforskriften, kan det søkes om PNS for disse råvarene. Dette forutsetter at vilkårene som oppstilles for samtykke og de øvrige vilkårene for RÅK-tilskudd er oppfylt. 

Samtykket gis som hovedregel med vilkår om at foretaket må kunne oppstille et balanseregnskap over innkjøpt norsk råvare og innført råvare, samt en oversikt over forbruk i de aktuelle ferdigvarene.

Gjeldende satser

Tilskuddssatsen for hver enkelt råvare fremgår av vedlegg 1 til RÅK-tilskuddsforskriften. Disse satsene oppdateres vanligvis ved årsskifte, men kan også oppdateres i løpet av året dersom markedsforholdene endrer seg betydelig. Forslag til nye satser blir sendt på høring, og endelige satser vedtas av Landbruks- og matdepartementet (LMD).

Hvilke satser som gjelder for tilskuddsberegningen, avhenger av tidspunktet foretaket gir fra seg besittelsen av varene. Dette innebærer at man kan søke om tilskudd når ferdigvaren er produsert og ikke lenger befinner seg på tilskuddsmottakers forretningssted. Normalt vil dette være når ferdigvaren er tatt ut av lager og overlatt til transportør for videre distribusjon ut til kunden. Landbruksdirektoratet kan ved kontroll be om bl.a. faktura og pakkseddel for å bekrefte leveransetidspunktet.

Hvor må varen selges? 

Ferdigvaren må omsettes i et dagligvaremarked eller et spesialmarked. Som dagligvaremarked regnes blant annet salg til detaljister, grossister, storhusholdningskunder, skoler, institusjoner o.l. I tillegg er nettsalg, av for eksempel matkasser og dagligvarer, innenfor definisjonen av dagligvaremarked. Kravet om at varen skal omsettes i dagligvaremarkedet innebærer at gaver, gavesalg/salg til ansatte og eiere, demonstrasjoner i butikk, vareprøver o.l. ikke er tilskuddsberettiget. Det utbetales heller ikke tilskudd til varer som må kasseres.  

Som spesialmarked regnes Svalbard, Jan Mayen, oljeinnretninger på norsk sokkel, internasjonale transitthaller på flyplasser, NATO-representasjoner, NATO-styrker på øvelse i Norge, ambassader/utenlandske representasjoner samt proviantering av skip i utenriksfart, unntatt norske fartøy registrert som fiskebåter og Sjøforsvarets fartøyer. 

Fant du det du lette etter?