Til hovedinnhold

RÅK-tilskudd – søkeveiledning

4. Hvordan søke om tilskudd?

Å søke om RÅK-tilskudd er en prosess i to trinn. Først må man søke om godkjenning av resepten til den ferdigvaren det skal søkes tilskudd for. Når resepten er godkjent kan foretaket søke om tilskudd.  

Tilskuddsmottakeren må gi Landbruksdirektoratet nødvendige opplysninger som er relevante for behandlingen av søknaden og eventuell etterfølgende kontroll. Opplysningsplikten er hjemlet i forskriften § 6. Søkeren er ansvarlig for at opplysningene er korrekte. Opplysninger om drifts- og forretningsforhold er omfattet av taushetsplikten som følger av forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2.

Se mer informasjon om hvilke opplysninger Landbruksdirektoratet kan kreve under avsnitt 7 om kontroll.  

Reseptgodkjenning 

En resept beskriver råvareinnholdet i ferdigvaren. Du søker om godkjenning av resepter i Landbruksdirektoratets elektroniske søknadssystem med pålogging via Altinn.  

Ved søknad om reseptgodkjenning, er det viktig å være spesielt oppmerksom på følgende: 

  • Det skal sendes inn én søknad om reseptgodkjenning for hver enkelt ferdigvare. 
  • Benytt så spesifikk fakturabetegnelse som mulig. Landbruksdirektoratet anbefaler artikkelnummer i tillegg til produktnavn.  
  • Det skal ikke sendes inn dokumentasjon sammen med søknaden, men foretaket kan bli bedt om dette når vi behandler søknaden eller senere. Vi kan blant annet be om produktdatablad, bindende klassifiseringsuttalelse (BKU) eller annen relevant informasjon for den ferdigvaren det søkes reseptgodkjenning for. Ved en eventuell dokumentkontroll må produktnavnet på dokumentasjonen kunne knyttes til varens fakturabetegnelse i søknaden. Direktoratet godtar utskrift/skjermbilde fra systemer. 
  • Ved reseptinnmelding skal råvareforbruket ved produksjon av 100 kilo ferdigvare oppgis. Prosessrelatert svinn skal medregnes i råvareforbruket. Med prosessrelatert svinn menes tap av råvare som må anses å være en naturlig følge av en produksjonsprosess der det forutsettes en effektiv utnyttelse av råvaren i samsvar med det som er vanlig i bransjen. Typiske eksempler på dette vil være væsketap ved tørking eller steking. 
  • Svinn som ikke er prosessrelatert skal ikke oppgis som råvareforbruk i resepten. Eksempler på svinn som ikke er prosessrelatert kan være returvarer, kassering på grunn av feil i produksjonen (ukurante varer), skade ved lagring eller transport, utgått holdbarhetsdato, m.m. Dette er eksempler på svinn som ikke gir grunnlag for tilskudd. 
  • Det er søker som er ansvarlig for at alle opplysninger som er oppgitt i søknaden er korrekte, og at varen som produseres samsvarer med resepten som er godkjent. Dette inkluderer også ferdigvarens varenummer i tolltariffen.  
  • Forpakningsstørrelsen kan føre til at varen skifter varenummer i tolltariffen. 
  • Dersom det skjer endringer i råvareforbruket av de tilskuddsberettigede råvarene, må endringen meldes inn fra og med den måneden endringen gjennomføres.  

Det er den råvaren som faktisk benyttes i produksjonen som skal oppgis i søknad om reseptgodkjenning. Landbruksdirektoratet avgjør hvilke kvaliteter som omfattes av hver enkelt jordbruksråvare nevnt i vedlegg 1, jf. forskriften § 3. Det vil si hvilke kvaliteter som er tilskuddsberettiget. Dersom du er i tvil om hvordan en råvare skal oppgis må du kontakte direktoratet før innsending av søknad. 

Dersom ferdigvaren du skal søke om reseptgodkjenning for inneholder kjøttråvarer, skal det faktiske kjøttinnholdet oppgis i resepten. Eksempelvis skal dere oppgi 6 kg av råvaren «Svinekjøttsortering 23%» i resepten, hvis dere benytter 10 kg pølse per 100 kg ferdigvare, og pølsa inneholder 60 % svinekjøtt.

Det er noen råvarer Landbruksdirektoratet ofte får spørsmål om, og vi har derfor laget en oversikt over hvordan disse skal oppgis:

Råvare/ingrediens 

Hvordan råvaren/ingrediensen skal oppgis i resepten  

Potetmel

«Potetstivelse» 

Osteerstatning/Analogost            «Ikke tilskuddsberettiget»

Fersk ost, f.eks. kremost, Skyr, Kvarg  

«Ikke-tilskuddsberettiget råvare», jf. fotnote 3 i forskriftens vedlegg 1 om at ost må være modnet eller formet fast ost.  

Meieriråvare til iskremproduksjon 

Velg de råvarene som heter «… til iskrem» dersom ferdigvaren klassifiseres på et varenummer i tolltariffen som starter med 21.05 

Crème Fraîche, og andre syrnede varianter 

«Rømme» 

Myseproteinkonsentrat 

«Mysepulver» 

Lettmelk 

«Helmelk flytende» 

Kjernemelk, f.eks. syrnet og konsentrert «Skummetmelk flytende»
Kjøttdeig uten tilsatt vann Oppgis i sin helhet som aktuelt sorteringskjøtt, uavhengig av fettinnhold.
Spekepølse, som f.eks. salami og pepperoni Oppgis i sin helhet som sorteringskjøtt. Dersom det er laget av ulike kjøttslag må andelen fordeles på de respektive kjøttslagene.
Skinke, pølse, kjøttboller, soddboller, o.l. Faktisk kjøttinnhold i råvare/ingrediens skal oppgis som aktuelt sorteringskjøtt.
Soddkjøtt i terninger Oppgis i sin helhet som aktuelt sorteringskjøtt. Avskjær ved produksjon av soddkjøtt regnes ikke som prosessrelatert svinn, og skal ikke oppgis.
Tørket kjøtt Oppgi medgått ferskt kjøtt som aktuelt sorteringskjøtt
Buljong og kraft Ikke tilskuddsberettiget råvare

Tilskuddssøknad 

Søknaden om tilskudd sendes via det samme elektroniske søknadssystemet, som ble benyttet for å melde inn resepter.  

For å motta tilskudd, må foretaket sende inn en søknad der det oppgis salgsmengde for varene med godkjent resept. Søknaden gjelder for forrige måned. Det er mulig å registrere salget manuelt i søknadssystemet, eller benytte vår mal for opplasting av tilskuddssøknad via en excelfil. Landbruksdirektoratet beregner varens tilskudd ut fra de godkjente reseptene og solgt mengde. I forbindelse med søknadsbehandlingen, kan direktoratet blant annet be om salgsfakturaer for de varene det søkes tilskudd for. 

Dersom foretaket mottar varer i retur etter at de er solgt, må tilskudd for de aktuelle varene det allerede er søkt om tilbakebetales. Returvarene meldes inn på neste måneds søknad om tilskudd. Dette gjøres ved at dere oppgir negativt volum av den aktuelle varen i søknaden, og utbetalt tilskuddsbeløp blir trukket fra neste måneds utbetaling. Det kan for eksempel være retur på grunn av skade ved transport og lagring, utgått holdbarhetsdato eller andre grunner.  

Når er fristen for å søke? 

Et foretak må melde inn en resept og få den godkjent, før de kan søke om tilskudd. Ny resept vil være gyldig fra den 1. i den måneden den meldes inn, og dette blir dermed den første måneden det kan søkes tilskudd for salg i. Alle resepter gis gyldighet ut kalenderåret. 

Søknad om tilskudd må sendes til Landbruksdirektoratet i løpet av kalendermåneden etter at varene ble solgt, jf. § 5 i RÅK-tilskuddsforskriften.  

Det kan gis forlenget frist, hvis foretaket sender direktoratet en begrunnet søknad. Søknad om utsatt frist skal sendes som en henvendelse i søknadssystemet, innen den ordinære søknadsfristens utløp. "Henvendelse" finner du øverst i høyre hjørne under "Alle saker" i søknadssystemet.

Søknader som er sendt etter søknadsfristen, uten at det er søkt om forlenget frist, blir avvist.

Når blir tilskuddet utbetalt? 

Tilskuddet utbetales normalt to måneder etter salgsmåneden. Hvis foretaket for eksempel selger  varer i januar, søker man om tilskudd for dette i februar, og får normalt utbetalt tilskuddet i slutten av mars. 

Vedtak om tilskudd blir tilgjengelig i innboksen i Altinn og i søknadssystemet når Landbruksdirektoratet har godkjent søknaden. Vedtaket blir normalt tilgjengelig før pengene kommer på konto.

 

Fant du det du lette etter?