Til hovedinnhold

RÅK-tilskudd – søkeveiledning

7. Landbruksdirektoratet foretar kontroller

Landbruksdirektoratet vil regelmessig gjennomføre kontroll av ordningen. Etter § 6 i forskriften kan vi etterspørre den informasjonen vi finner nødvendig for å sikre forsvarlig og korrekt forvaltning av ordningen. Dokumentasjon skal være tilgjengelig ved en eventuell kontroll.  

Eksempler på dokumentasjon Landbruksdirektoratet kan kreve er  

 • produksjonsresepten, slik den fremgår av bedriftens internkontrollsystem 
 • dokumentasjon for evt. prosessrelatert svinn  
 • faktura for innkjøp av råvarer 
 • produktdatablad 
 • leverandøravtale/-erklæring som bekrefter at råvarene er norske  
 • vareprøve 
 • bindende klassifiseringsuttalelse fra Tolletaten (BKU) 
 • fakturaer for salg av ferdigvare 
 • prognose for salg av ferdigvaren 

Ved en dokumentkontroll kan det også bli aktuelt å gjennomføre en stedlig kontroll, jf. forskriften § 6 fjerde ledd.  

Retting av feilutbetalinger/tilbakebetalingskrav  

For å være berettiget prisnedskrivningstilskudd må vilkårene i RÅK-tilskuddsforskriften § 2 ha vært oppfylt i perioden foretaket mottok tilskuddsutbetalingen. Dersom det blir oppdaget at tilskudd er utbetalt på feil grunnlag, kan Landbruksdirektoratet korrigere tidligere tilskuddsutbetalinger jf. forskriften § 7. Feilutbetalinger skal i all hovedsak rettes, uavhengig av om feilen skyldes tilskuddsmottaker eller forhold hos forvaltningen. Dette gjelder som utgangspunkt uavhengig av om tilskuddsmottaker har vært i aktsom god tro om utbetalingen.

For næringsdrivende som mottar offentlige tilskudd, stilles det høye krav til aktsomhet. Dette innebærer blant annet at aktørene må sørge for at det foreligger gode interne kontrollrutiner, slik at man til enhver tid oppgir riktig og oppdatert informasjon. RÅK-tilskuddsordningen er en tillitsbasert ordning, og det er tilskuddsmottaker som er ansvarlig for å gi korrekte og utfyllende opplysninger til direktoratets beslutningsgrunnlag. Dette følger av forskriften § 6. 

Eksempler på forhold som kan føre til tilbakebetalingskrav (ikke uttømmende) er at  

 • faktisk råvareforbruk ikke samsvarer med råvareinnhold oppgitt i godkjente resepter  
 • bindende klassifiseringsuttalelse (BKU) viser at varenummeret tilskuddsmottakeren har oppgitt i resepten er feil
 • det er søkt om tilskudd for råvarer som ikke er produsert i Norge 
 • det ikke er samsvar mellom fakturert salg (omsatt mengde) og mengden det er søkt tilskudd for 
 • varen er solgt i et marked som ikke regnes som et dagligvaremarked etter forskriften 
 • Tolletaten trekker tilbake en tidligere utstedt BKU fordi varen er feilklassifisert, og riktig klassifisering viser at varen ikke har vært tilskuddsberettiget i perioden foretaket mottok tilskudd 

Tilbakeholdelse 

Landbruksdirektoratet har anledning til å holde tilbake tilskudd, jf. forskriftens § 8. Vilkåret for tilbakeholdelse er at foretaket har handlet eller handler i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften.  

Hjemmelen kan for eksempel tas i bruk der en tilskuddsmottaker ennå ikke har gitt de nødvendige opplysningene direktoratet har etterspurt i forbindelse med kontroll av tidligere mottatte tilskudd. 

Avkorting  

Der søkeren har gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger kan avkorting være aktuelt, i tillegg til et eventuelt tilbakebetalingskrav. Avkorting innebærer at det foretas en reduksjon i det tilskuddet som foretaket er berettiget. Avkorting kan foretas der det er utvist uaktsomhet eller forsett ved overtredelse av bestemmelsene gitt i eller i medhold av forskriften. Dette følger av forskriften § 8.  

Det foreligger generelt en streng aktsomhetsnorm for profesjonelle søkere av offentlig tilskudd. For at en handling skal anses som uaktsom kreves det at det foreligger et avvik fra hva som normalt kan forventes av en aktsom aktør i tilsvarende situasjon. For at uaktsomheten skal anses som grov, må det foreligge et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte.  

Avkorting innebærer at tilskuddsmottaker må betale tilbake hele eller deler av det totale rettmessige tilskuddsbeløpet aktøren har mottatt eller skulle ha mottatt, i perioden tilskuddsmottaker har handlet i strid med bestemmelser i forskriften. Størrelsen på avkortingsbeløpet blir fastsatt etter en konkret vurdering av den aktuelle saken. 

Eksempel på avkorting: 

«Et foretak har søkt om tilskudd for 5 ferdigvarer og fått utbetalt totalt 50 000 kroner for salg av disse varene. De har gitt feilaktige opplysninger om et produkt der det er utbetalt 10 000 kroner i tilskudd. Disse feilaktige opplysningene ble gitt med overlegg for å få mer tilskudd. I en slik situasjon vil Landbruksdirektoratet kreve tilbake de 10 000 kronene foretaket har mottatt i tilskudd for salg av dette produktet. I tillegg vil Landbruksdirektoratet avkorte i det rettmessige tilskuddet, på 40 000 kroner. Hvor stor andel av det rettmessige tilskuddet som også skal tilbakebetales beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. I dette tilfellet hvor det ikke er tvil om at de feilaktige opplysningene ble gitt med overlegg, vil det være aktuelt å avkorte hele det rettmessige tilskuddsbeløpet på 40 000 kroner».   

Et overordnet mål med avkortingsreglene er å sikre en forsvarlig forvaltning av fellesskapets midler, samt oppfordre til å overholde opplysningsplikten og regelverket for øvrig. Om det skal avkortes beror på en konkret helhetsvurdering i det enkelte tilfellet. Hovedregelen er at det skal avkortes der vilkårene for det er oppfylt.  

Renter  

Dersom Landbruksdirektoratet vedtar at uberettiget tilskudd skal tilbakebetales, kan direktoratet også kreve renter. Der foretaket ikke har vært i aktsom god tro om utbetalingen kan rentene beregnes fra tilbakebetalingskravet kom frem til foretaket. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renten beregnes fra utbetalingstidspunktet. Dersom utbetalingen er foretatt i god tro ilegges det ikke renter på tilbakebetalingskravet.  

Innkreving av tilbakebetalingsbeløp, avkorting og renter 

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følger av vedtak om tilbakebetaling kan kreves tilbakebetalt fra foretaket eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger, jf. forskriften § 9 første ledd. Det samme gjelder for innkreving av avkortingsbeløp og renter. 

Utestenging 

Der foretaket har overtrådt RÅK-tilskuddsforskriften grovt uaktsomt eller forsettlig, kan Landbruksdirektoratet utestenge foretaket fra ordningen i inntil tre år regnet fra vedtakstidspunktet, jf. forskriften § 10.  

Fant du det du lette etter?