Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/51

Tilskudd til siidaandeler og reinlag – søkeveiledning

4. Utfylling av søknaden

Hvor finner du søknadsskjema?

Vi oppfordrer deg til å levere søknad om tilskudd elektronisk via Altinn. Du finner lenke til søknadsskjema på våre nettsider. Når du logger deg inn på søknaden, må du sjekke at du er oppført med riktig navn og siidaandelskode. Hvis opplysningene ikke stemmer, ta kontakt med statsforvalteren i ditt reinbeiteområde.

På våre nettsider finner du også brukerveiledning for hvordan du logger deg inn i søknadsskjemaet.

Før du sender inn søknaden må du kontrollere at alle opplysninger i søknaden er korrekte, og alle rubrikkene er fylt ut. NB! Kontroller at vedleggende ikke er passordbeskyttet/kryptert før du laster dem opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Hvis du ikke ønsker å levere søknaden elektronisk, kan du sende søknaden på papir til statsforvalteren i ditt reinbeiteområde. Vi anbefaler ikke å sende søknaden via e-post grunnet de sensitive opplysningene i søknaden.

Hjelpetekster i søknadsskjemaet

I det elektroniske søknadsskjemaet finner du hjelpetekster som gir deg veiledning om feltene som du skal fylle ut. Hjelpetekstene finner du ved å klikke på de blå spørsmålstegnene. I papirskjemaet er hjelpetekstene skrevet i egne bokser under det aktuelle feltet/seksjonen.

Det er viktig at du fyller ut søknaden korrekt og oppgir alle nødvendige opplysninger. Hvis du for  eksempel ikke har oppgitt antall kalv i søknad om kalveslaktetilskudd, vil du ikke få
kalveslaktetilskudd. Det samme gjelder grunnlaget for produksjonspremien. Derfor er det viktig at du kontrollerer søknaden nøye før du sender den inn.

Det er også viktig at du ikke søker om mer enn det du har rett på. Hvis du søker om kalveslaktetilskudd for lOO kalver, men har bare slaktet 80, kan statsforvalteren avkorte (redusere) ditt tilskudd. Du vil da få utbetalt kalvetilskudd for 80 kalver og i tillegg få avkortet ditt tilskudd til siidaandeler og reinlag.

Grunnopplysninger

I denne seksjonen skal du oppgi informasjon om siidaandelen du søker om tilskudd for, som siidaandelskode, hvem som er ledere av siidaandelen, hvilket reinbeitedistrikt siidaandelen tilhører, kontaktinformasjon og kontoinformasjon.

I det elektroniske skjemaet kan du endre informasjon om siidaandelsledernes navn, telefonnummer, e-postadresse, postadresse, ny ektefelle/samboer og kontonummer.

Du må kontrollere at du har oppgitt riktig kontonummerfor å unngå feilutbetaling. Hvis du og din ektefelle/samboer har felles siidaandel, må dere velge hvilket kontonummer tilskuddet skal utbetales til. Vi har ikke anledning til å dele tilskuddet mellom to kontoer.

Grunnvilkår for tilskudd

I denne seksjonen skal du bekrefte at du oppfyller vilkår for tilskudd. Du må krysse av for  hvert vilkår.

Du må huske at når du bekrefter at vilkår for tilskudd er oppfylt, har du ansvar for at dette er riktig. Hvis du er usikker på om du oppfyller vilkårene, må du innhente mer informasjon om dette før du fyller ut og sender søknadsskjemaet. Du kan ta kontakt med for eksempel:

 • NAV (vilkår om å ikke motta alderspensjon)
 • slakteri (vilkår om minsteinntekt på 50 000 kroner)
 • distriktsstyret (vilkår om at siidae ns/ distriktets reintall er innenfor øvre reintall i bruksreglene).

Du må ha levert Melding om reindrift innen fristen

I dette feltet bekrefter du at du har levert melding om reindrift innen fristen. Fristen for å levere melding om reindrift er 10. april 2022. Før din tilskuddssøknad kan behandles, må melding om reindrift være godkjent av statsforvalteren. Hvis meldingen inneholder feil eller mangler, kan det ta lengre tid å behandle din tilskuddssøknad.

Du må ha hatt avgiftspliktig salgsinntekt på 50 000 kroner i siste kalenderår

I dette feltet bekrefter du at du som siidaandelsleder, eventuelt du og din ektefelle/samboer i felles siidaandel og dine/deres barn under 17 år har hatt avgiftspliktig inntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget  merke på minst 50 000 kroner eksl. mva. i kalenderåret 2021.

Inntekten må være knyttet til salg av reinkjøtt, for eksempel levering av rein til slakteri for slakting og videresalg, privatsalg av skrott og stykningsdeler og privatslakt.

Inntekten må være «opparbeidet» i kalenderåret 2021. Det betyr at selve salget må ha skjedd i 2021, selv om  du  får  betaling først i 2022.  For mer  opplysninger om hvilke inntekter som omfattes, kan du se i Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk ( § 3 første ledd nr. 2).

Du må ikke motta alderspensjon

I dette feltet bekrefter du at du

 • ikke oppfyller krav til alderspensjon, for eksempel på grunn av alder, eller
 • har gitt avkall på alderspensjon for hele tilskuddsåret.

For mer opplysninger om hvordan du gir avkall på alderspensjon og dokumenterer dette, se i Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk (§ 3 første ledd nr. 3).

Krav til reintall

I dette feltet bekrefter du at din siidaandel oppfyller kravene til reintall - enten hovedregelen om  reintallet i siidaen eller unntakene som gjelder din siidaandel.

Hvilke krav som stilles til hvert av unntakene, finner du i punkt «Reintall» i denne veiledningen og i Forskrift om tilskudd til siidaandeler og  reinlag – kommentarer til regelverk ( § 4).

Hvis din siidaandel omfattes av unntakene, må du beskrive hvilket unntak det er i boksen« Hvis du omfattes av ett av unntakene i bokstav a-f, må du forklare hvilket unntak som gjelder i merknadsfeltet  under».

NB! Hvis du er usikker på om din siida/distrikt oppfyller krav til reintall, bør du legge opp din drift slik at din siidaandel oppfylle rett av unntakene i § 4 andre ledd bokstavene a-f.

Produksjonspremie

I dette feltet krysser du av hvis du oppfyller krav til produksjonspremie.

Hvordan blir produksjonspremien beregnet?

Etter forskriften § 10 blir produksjonspremien beregnet på bakgrunn av avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av reinkjøtt og andre avgiftspliktige salgsinntekter fra rein som tilhører alle  reineiere i siidaandelen. Slike inntekter kan være salg av duodji laget av reinen, salg av horn, skinn mv.
Inntekten må være opparbeidet mellom 1. januar og 31. desember 2021.

Etter statsforvalterens praksis, kreves det at bare siidaandelslederen/siidaandelslederne oppfyller kravet til avgiftsplikt. Kravet gjelder ikke for andre medlemmer av siidaandelen.

Du må bekrefte at inntektene som er oppgitt oppfyller vilkårene

I dette feltet krysser du av for at inntektene som er oppgitt i søknadsskjemaet er omfattet av bestemmelsen om produksjonspremie og er opparbeidet i siste kalenderår.  Hvis du  har hatt inntekter fra privatsalg eller privatslakting, må du bekrefte inntektene i seksjonen «Vedlegg» ved salgsbilag, kvitteringer mv. Hvis du har solgt rein til slakteri, trenger du ikke å sende vedlegg for inntekten.

Du må oppgi netto salgsinntekt

I dette feltet oppgir du sum netto salgsinntekt fra rein tilhørende alle reineiere i siidaandelen i siste kalenderår. Inntekten skal oppgis uten merverdiavgift.

Statsforvalteren beregner produksjonspremie på bakgrunn av nettoinntekt du har oppgitt. Det betyr at eventuelle frakt- og slaktekostnader trekkes fra inntekten før produksjonspremien beregnes.

Du må kontrollere at du har oppført alle inntekter som er opparbeidet i kalenderår 2021 i siidaandelen, og at inntektene fra privatsalg er dokumentert ved salgsbilag, kvitteringer eller lignende dokumentasjon. Inntekter som ikke er dokumentert innen 31. mai 2021 blir ikke tatt med i beregningen.

KalvesIaktetilskudd

I denne seksjonen krysser du av hvis du oppfyller krav til kalveslaktetilskudd.

Hvilke kalver kan du få tilskudd for?

Statsforvalteren beregner kalveslaktetilskudd for kalver som er slaktet i din siidaandel i perioden 15. august 2021 til 31. mars 2022. Tilskuddet beregnes for alle kalver som tilhører alle mediemmer i din siidaandel.

For at du skal få kalveslaktetilskudd, må kalven være:

 • slaktet ved et godkjent slakteri
 • klassifisert ved optisk lengdemåling.

Når du inngår avtale med slakteri om slakting av dine kalver, må du derfor passe på at slakteriet er godkjent og har tatt i bruk systemet med optisk lengdemåling av reinslakt.

Du kan få kalveslaktetilskudd selv om kalven er kassert, så lenge kalven er klassifisert ved optisk lengdemåling. Du kan også få kalveslaktetilskudd for kalver som er tapt på grunn av måling av radioaktivitet i reinkjøtt. Statsforvalteren må godkjenne kalvetapet før du kan få tilskudd for disse kalvene.

Du får ikke kalveslaktetilskudd for kalver du har slaktet privat.

Du må oppgi antall kalver slaktet

I dette feltet må du oppgi antall kalver som er slaktet ved godkjent slakteri mellom 15. august 2020 og 31. mars 2021.

Du må kontrollere at du har oppgitt alle kalver som din siidaandel har slaktet ved godkjent slakteri. Statsforvalteren beregner kalveslaktetilskudd kun fra det antall kalver som du har oppgitt i søknaden  og som slakteriet har innrapportert. Kalveslakt som innrapporteres etter 31. mai 2021 blir ikke tatt med ved beregning av kalveslaktetilskudd.

Hvis Landbruksdirektoratet ved kontroll avdekker at noen av kalvene ikke er klassifisert ved optisk lengdemåling, vil du ikke få utbetalt tilskudd for disse kalvene. Landbruksdirektoratet vil da kunne omgjøre statsforvalterens vedtak på dette punktet.

Særskilt driftstilskudd til ungdom

I denne seksjonen krysser du av hvis du oppfyller krav til særskilt  driftstilskudd til ungdom.  Du får  kun  se denne seksjonen hvis du var under 30 år per 1. januar 2022 eller du og din ektefelle/samboer har felles siidaandel og din ektefelle/samboer var under 30 år per 1. januar 2022.

Hvem kan få særskilt driftstilskudd til ungdom?

Du kan få tilskuddet hvis du var under 30 år per 1. januar 2022. Hvis du og din ektefelle/samboer har felles siidaandel, er det tilstrekkelig at den yngste av dere var under 30 år per 1. januar 2022.
Du må bekrefte at du oppfyller vilkåret for tilskudd i eget avkrysningsfelt.

Særskilt driftstilskudd til kvinner

I denne seksjonen krysser du av hvis du oppfyller krav til særskilt driftstilskudd til kvinner. Du  får  kun se denne seksjonen hvis du er kvinne og registrert alene som leder av din siidaandel.

Hvem kan få særskilt driftstilskudd til kvinner?

Du kan få tilskuddet hvis du:

 • er kvinne
 • er registrert alene som leder av siidaandel per 31. mars 2022
 • har reindrift som hovednæring. Dette innebærer at minst 50 prosent av alle dine inntekter i kalenderåret 2021 må komme fra salg av kjøtt fra rein i eget merke (dette gjelder inntekter du har som lønnsmottaker og som selvstendig næringsdrivende). Kalenderåret 2021 brukes i vurderingen av søknader for 2021/2022, fordi det er det siste  året du har levert skattemelding for.

Du må bekrefte at vilkårene er oppfylt i eget avkrysningsfelt. Hvis du er usikker på om du oppfyller noen av vilkårene, må du ta kontakt med:

 • statsforvalteren (vilkår om å være registrert alene som siidaandelsleder) eller
 • skatteetaten (vilkår om at 50 prosent av inntekten kommer fra salg av kjøtt fra rein i eget  merke).

Etableringstilskudd

I denne seksjonen krysser du av hvis du oppfyller krav til etableringstilskudd. Du får kun se denne seksjonen hvis du har fått siidaandel i driftsåret 2021/2022, enten ved overføring eller opprettelse av ny siidaandel.

Hvem kan få etableringstilskudd?

Du kan få tilskuddet hvis du:

 • overtok siidaandel for tre driftsår siden eller senere, eller
 • fikk opprettet en ny siidaandel for tre driftsår siden eller senere, og
 • var under 35 år på tidspunktet for opprettelsen/overdragelsen.

Tidspunktet for overdragelsen/opprettelsen   er den datoen   som er   påført i   statsforvalterens vedtak om godkjenning av overdragelsen/opprettelsen av siidaandelen. NB! Dette kan være en annen dato enn dato for søknaden eller vedtaket!

Du kan søke om etableringstilskudd fra det driftsåret du overtok/fikk opprettet siidaandel og to påfølgende driftsår. Du må være under 35 år på tidspunktet for overdragelsen/opprettelsen. Det betyr at i år to eller tre etter overdragelsen/opprettelsen kan du være over 35 år.

Hvis du og din samboer/ektefelle får overdratt eller har opprettet en siidaandel sammen, er det tilstrekkelig at den yngste av dere er under 35 år på tidspunktet for overdragelsen/opprettelsen.
NB! Du trenger ikke å oppfylle vilkåret om minsteinntekt på 50 000 kroner for å få etableringstilskudd!

Du må bekrefte at vilkårene er oppfylt i eget avkrysningsfelt. Hvis du er usikker på hvor mange år som har gått siden overdragelsen/opprettelsen, ta kontakt med statsforvalteren i ditt reinbeiteområde.

Ektefelle-/samboertiIlegg

I denne seksjonen krysser du av hvis du oppfyller krav til ektefelle-/samboertillegg.

Hvem kan få ektefelle-/samboertillegg?

For å få tillegget må du og din samboer/ektefelle oppfylle følgende vilkår:

 • Dere må begge være registrert som leder i samme siidaandel.
 • Dere må begge utøve aktiv reindrift i siidaandelen.
 • Dere må ikke eie rein eller være registrert i en annen siidaandel.
 • Ingen av dere må ha brutto inntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner i kalenderåret 2021. 
   

Krav om å ikke ha bruttoinntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner

Hvis en av dere har en bruttoinntekt utenfor reindriften på mer enn 200 000 kroner i kalenderåret 2021, vil dere miste rett på ektefelle-/samboertillegg. Dere må dokumentere at dere oppfyller vilkåret ved å sende kopi av skattemelding 2021 for hver av dere.
Vi gjør oppmerksom på at pensjon som f.eks. uførepensjon, er regnet som personlig inntekt utenfor reindriften. 

Du må bekrefte at vilkårene er oppfylt i eget avkrysningsfelt. Hvis du er usikker på om vilkårene er oppfylt, kan du ta kontakt med:

 • statsforvalteren (vilkår om å være registrert i samme siidaandel) eller
 • skatteetaten (vilkår om maksimal bruttoinntekt).


Vedlegg

I denne seksjonen skal du laste opp dokumentasjon som kreves for de tilskuddene du søker på. Det kan hende at du allerede har sendt noen av vedleggene sammen med Melding om reindrift. Har du gjort det, trenger du ikke å sende dem på nytt her.
NB! Ikke legg ved krypterte eller vedlegg som er beskyttet med passord, da disse er uleselige for statsforvalteren.

Skattemelding

Du skal legge ved skattemelding for kalenderåret 2021 når du søker om tilskudd, med mindre du kun søker om etableringstilskudd. Fra og med 2022 er skjema Landbruk (RF-1177) erstattet av poster i skattemeldingen som gjelder næring. For å kunne behandle din søknad om tilskudd for 2021/2022, må statsforvalteren derfor få tilsendt skattemelding for 2021. 

Hvis du søker om ektefelle-/samboertillegg, må du legge ved skattemeldingen både for deg og din ektefelle/samboer som dokumentasjon på at ingen av dere har hatt inntekt på over 200 000 kroner utenfor reindriften i kalenderåret 2021.

Dokumentasjon på privat omsetning

Har du eller andre medlemmer i siidaandelen slaktet og/eller solgt reinen privat, kan du få produksjonspremie fra slike inntekter. Du må legge ved bilag/kvitteringer for slik salg.
NBl Statsforvalteren vil bare akseptere dokumentasjonen hvis den minst inneholder:

 • navn og adresse på selger og kjøper
 • dato for salg
 • varens art og omfang
 • pris med og uten merverdiavgift.

Listen over er i henhold til forskrift om bokføring.

Dokumentasjon på avgang av rein etter siste pålagte telling

Hvis statsforvalteren har gjennomført offentlig kontrollert telling av rein i din siidaandel i løpet av driftsåret 2021/2022, må du dokumentere all avgang av rein (tap, slakt, gave mv.) som har skjedd etter tellingen. Slik dokumentasjon kan for eksempel være bekreftelse fra SNO på tap av dyr, salgsbilag som viser privatslakt mv. Har du slaktet rein ved godkjent slakteri, trenger du ikke å dokumentere dette.

NB! Dokumentasjonen må være godkjent av statsforvalteren senest 31. mai 2022.

Avtale om fordeling av reintall

Hvis statsforvalteren har fastsatt reintall for din siidaandel etter reindriftsloven § 60 femte ledd, kan det hende at du og en eller flere andre siidaandeler i siidaen/distriktet har avtalt en annen fordeling av reintall enn det statsforvalteren pålegger. Har du ikke sendt slik avtale til statsforvalteren tidligere, må du legge den ved her.

Øvrige vedlegg

Hvis du mener at statsforvalteren bør vurdere andre dokumenter i saken enn de som er listet opp over, kan du laste dem opp her.

Oppsummering og send

Utfyllende informasjon til søknaden

Hvis du har behov for å presisere eller forklare opplysninger som du har gitt i søknaden, kan du gjøre dette i feltet «Utfyllende informasjon til søknaden» som du finner under seksjonen «Oppsummering og send».

Du kan også ha behov for merknadsfeltet hvis du får varselmelding under utfylling av søknaden. Varselmeldingene informerer deg om at det kan være feil i søknaden. Hvis du er uenig i at søknaden inneholder feil, bør du legge inn en forklaring i kommentarfeltet på hvorfor du leverer inn søknaden  med en varselmelding. Dine kommentarer blir synlig for den som saksbehandler søknaden.

Du skal ikke skrive spørsmål til statsforvalteren i merknadsfeltet. Hvis du har spørsmål om søknaden, må du ta kontakt med statsforvalteren per telefon ellere-post.

Forhåndsvisning av søknaden

Du kan klikke på «forhåndsvisning av søknaden» for å se hva du har fylt ut. Slik forhåndsvisning kan gi deg bedre oversikt over søknaden  som helhet. Du må være  oppmerksom på at forhåndsvisningen ikke er den endelige versjonen av søknaden, og heller ikke en kvittering for innsendt søknad.

Bekreftelse av opplysninger

Før du sender inn søknaden, må du krysse av for at du bekrefter at du har gitt korrekte opplysninger i søknaden. Du må kunne dokumentere opplysningene hvis du blir bedt om det. Du må også forsikre deg om at du er kjent med reglene i Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag og i gjeldende reindriftsavtale. Videre må du bekrefte at du er kjent med at uriktige opplysninger i søknaden kan føre til avkortning, krav om tilbakebetaling av tilskudd og straffansvar etter straffelovens kapittel 30.

Når du søker om tilskudd, forplikter du siidaandelen din til å gi opplysninger som reindriftsmyndighetene krever og godta kontrolltiltak som blir iverksatt. Statsforvalteren kontrollerer opplysninger i søknaden mot ulike kilder, for eksempel slaktebasen. Hvis dine opplysninger ikke stemmer med kilden, kan du bli kontaktet av statsforvalteren. Statsforvalteren kan videre kreve innsyn i dokumentasjon som du har.

Kontroller søknaden

Før du sender søknaden inn må du trykke på« Kontroller søknaden». Systemet vil da kontrollere opplysningene i søknaden, og du vil få oversikt over eventuelle feilmeldinger. Kontrollen skal være til hjelp for deg og bidra til at du fører opp korrekte opplysninger i søknaden.
NB! Vær oppmerksom på at søknaden ikke blir sendt inn når du klikker« Kontroller søknad». Søknaden blir først sendt inn når du klikker «Send søknad». Det er ikke mulig å klikke «Send søknad»  før du har klikket på «Kontroller søknad».

Hvis du går tilbake til  andre seksjoner i søknaden etter å ha klikket  «Kontroller søknad», vil kontrollene kjøres hver gang du går fra en seksjon til en annen. Meldingene vil dukke opp så fort du skifter seksjon.

Kontrollene i søknadsskjemaet utløser tre ulike meldingstyper:

 • stoppmeldinger
 • varselmeldinger
 • informasjonsmeldinger.
   

Stoppmeldinger (rød farge)

Noen kontroller utløser stoppmeldinger, som hindrer deg i å sende inn søknaden. Stoppmeldingen vises i søknaden som en rød boks. Meldingsteksten vil gi en beskrivelse av hva som er feil, og du får  en mulighet til å rette opp feilen. Når du retter feilen i søknadsskjemaet, vil stoppmeldingen forsvinne, og du vil kunne sende inn søknaden.

Mange stoppmeIdinger utløses av logiske kontroller inne i søknaden. Foreksempel vil du utløse stoppmelding hvis du fører opp flere slaktede kalver enn totalt antall rein som du har oppgitt for siidaandelen.

Varselmeldinger (oransje farge)

En varselmelding er en indikasjon på at det har skjedd en feilregistrering i søknaden. Varselmeldingen vises i søknaden som en oransje boks. Hvis du får en varselmelding, bør du undersøke om det har skjedd en feilregistrering. Du må rette feilregistreringen før du sender inn søknaden.

Hvis du mener at opplysninger i søknaden er riktige likevel, kan du levere søknaden med en varselmelding. I slike tilfeller må du legge en kommentar i merknadsfeltet hvor du forklarer hvorfor du mener at kontrollgrunnlaget for søknaden erfeil.
NB! Hvis statsforvalteren kommer fremtil at kontrollgrunnlaget var riktig og dine opplysningerfeil, kan tilskuddet ditt bli avkortet.

Informasjonsmeldinger (blå farge)

En informasjonsmelding vises i søknaden som en blå boks med blå skrift. Informasjonsmeldinger kan informere deg om at det er registrert et tilskudd som du tidligere ikke har søkt på, eller annen informasjon som kan være viktig for deg å vite.

Innsending av søknad

Når du  har fylt ut og kontrollert søknaden, sender du inn søknaden ved å klikke « Send søknad». Hvis du klikker «Lagre søknad (fortsett utfylling senere)», blir ikke søknaden din sendt inn. Det betyr at du har lagret en kladd som du senere kan fortsette å fylle ut/rette før du sender inn søknaden.

Hvis du gjør endringer etter å ha klikket «Send søknad», må du sende inn søknaden på nytt etter at du er ferdig med å gjøre endringer.

Etter å ha klikket «Send søknad» vil du få opp et vindu med bekreftelse på innsendt søknad. Det blir samtidig sendt en bekreftelse på innsendt søknad til innboksen din i Altinn. Sjekk at du har fått kvitteringen etter at søknaden er sendt inn (merk at det kan ta noe tid før kvitteringen blir tilgjengelig  i Altinn).

Hvis du har tekniske problemer

Hvis du får tekniske problemer ved innsending av søknaden, må du vente til du får bekreftelse på innsendt søknad i din innboks i Altinn. Hvis du ikke får en slik bekreftelse på et par timer, ta kontakt med brukerstøtte for Altinn eller telefon 75 00 60 00. Ha feilmeldingen/feilkoden tilgjengelig for å få  bedre hjelp fra brukerstøtten.

Fant du det du lette etter?