Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/51

Tilskudd til siidaandeler og reinlag – søkeveiledning

8. Klage og omgjøring av vedtak

Du kan klage på statsforvalterens vedtak

  • Hvis du mener at statsforvalterens vedtak om tilskudd er feil, kan du klage på vedtaket. Merk at klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er kommet frem til deg. Det betyr at klagefristen løper fra den dagen du får vedtaket i innboksen i Altinn ( elektronisk) eller i postkassen (papir).
  • Hvis du ønsker å klage på vedtaket, må du sende klagen til statsforvalteren i ditt reinbeiteområde per  post eller e-post.

I klagen må du oppgi:

  • hvilken endring du ønsker
  • hvorfor du mener at vedtaket er feil.

Statsforvalteren vil behandle  din klage  og vurdere om de skal endre vedtaket i tråd  med din klage eller opprettholde vedtaket. Hvis statsforvalteren tar klagen til følge og endrer det, vil eventuelt resttilskudd bli utbetalt til deg. Hvis statsforvalteren opprettholder sitt vedtak, vil de sende klagen din til Landbruksdirektoratet for behandling. Direktoratets vedtak er endelig og kan ikke påklages.

Ditt vedtak om tilskudd kan bli omgjort

I enkelte tilfeller kan vedtak om tilskudd bli omgjort. Dette skjer hvis reindriftsmyndighetene oppdager nye omstendigheter etter at søknaden er behandlet, og disse omstendighetene tilsier at vedtaket må endres. For eksempel, kan det vise seg at reintallet som du oppga i Melding reindrift er for lavt, at du har oppgitt for mange kalver mv.

Før statsforvalteren treffer vedtak om omgjøring, vil du få et forhåndsvarsel etterforvaltningsloven § 16. Du får mulighet til å gi uttalelse til forhåndsvarselet innen en frist før statsforvalteren treffer vedtak.
 

Fant du det du lette etter?