Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/51

Tilskudd til siidaandeler og reinlag – søkeveiledning

3. Formål og regelverk

Formålet med ordningen er å bidra til å fremme en bærekraftig reindrift, kvalitet og produktivitet samt heve inntekten i næringen. Begrepet «bærekraftig reindrift» er definert i  blant annet Meld. St. 32 (2016-2017). Reindrift. Lang tradisjon – unike muligheter.

Ordningen er regulert i forskrift av 20. juni 2019 om tilskudd til siidaandeler og reinlag og gjeldende  reindriftsavtale. Gjeldende reindriftsavtale for driftsåret 2021/2022 trådte i kraft 1. juli 2021.

Reindriftsavtalen med protokoll finner du på siden Reindriftsforhandlingene.

Rundskriv og utdypende beskrivelse av regelverket

På Landbruksdirektoratets nettsider finner du Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til regelverk, som gir utdypende forklaring av regelverket for tilskuddsordningen.

Kommentarer til regelverk er et rundskriv som er rettet hovedsakelig mot  saksbehandlere. Du som søker  kan også finne nyttig informasjon i dette rundskrivet, blant annet om hvilke retningslinjer saksbehandlere følger i sine vurderinger.

Hvis du har spørsmål om regelverket som du ikke finner svar på i rundskrivet eller i denne veilederen,   kan du ta kontakt med statsforvalteren i ditt reinbeiteområde.

Hvem kan søke om tilskudd?

Leder av siidaandel eller tamreinlag

Det er bare siidaandelsleder og leder av tamreinlag som kan søke om og motta tilskudd etter forskriften. Du kan bare levere søknad om tilskudd hvis du er registrert som leder av siidaandel eller reinlag ved slutten av driftsåret - 31. mars 2022. Hvis du er usikker på om du er registrert, ta kontakt med statsforvalteren.

Sideordnet rekrutteringsandel

Hvis du er leder av sideordnet rekrutteringsandel, kan du ikke få tilskudd etter denne tilskuddsordningen. Du må melde dine inntekter til leder av siidaandelen som du er knyttet til, slik at han eller hun kan ta inntektene med i siidaandelens søknad om tilskudd.

Felles siidaandel

Hvis du og din ektefelle/samboer har felles siidaandel, kan dere begge søke om tilskudd. Hvis dere  leverer søknaden elektronisk, kan dere begge logge dere inn på søknadsskjema og endre opplysninger frem til innsending. Dere må velge hvem av dere som skal sende inn søknaden. Den andre ektefellen/samboeren vil da få gjenpart av søknaden i Altinn og varsel på SMS.
Hvis dere leverer søknaden på papir, må dere begge underskrive søknaden. Hvis den ene av dere ikke  har mulighet til å underskrive, kan han eller hun underskrive fullmaktsskjema og sende det inn til statsforvalteren sammen med søknaden.

Hvis siidaandelsleder dør

Hvis siidaandelslederen dør før søknad om tilskudd er sendt, er det dødsbobestyrer som opptrer på vegne av siidaandelen inntil dødsboet er ferdig skiftet. Hvis du er pårørende til siidaandelsleder, må du ta kontakt med bobestyrer og gjøre ham eller henne oppmerksom på dette.

Hvilke tilskudd kan du få?

Du kan få disse tilskuddene etter forskriften:

 • produksjonspremie
 • kalveslaktetilskudd
 • særskilt driftstilskudd til kvinner
 • særskilt driftstilskudd til ungdom
 • etableringstilskudd
 • ektefelle-/samboertillegg.

For å få tilskudd etter forskriften, må du oppfylle visse generelle vilkår. For andre tilskudd enn produksjonspremie og kalveslaktetilskudd stilles det tilleggskrav som går på alder, kjønn, inntekt og andre forhold. Før du leverer søknad om tilskudd må du sjekke hvilke vilkår som gjelder og hvilke tilskudd du kan få.
 

Vilkår for å få tilskudd

Du finner de generelle vilkårene fortilskudd i forskriftens §§ 3 og 4. Uansett hvilke tilskuddsordninger i forskriften du søker på, må du oppfylle disse vilkårene for å få tilskudd. Hvis du bare søker om etableringstilskudd, trenger du ikke å oppfylle kravet til minsteinntekt. De andre vilkårene i §§ 3 og 4 må være oppfylt også for ordningen med etableringstilskudd. Du finner nærmere forklaring på vilkårene i Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag – kommentarer til  regelverk.

I dette punktet har vi forklart vilkårene i forskriftens § 3. Vilkår i § 4 om reintall er forklart i punkt «Reintall».

Vilkår 1 (§ 3 første ledd nr. 1): Du må levere Melding om reindrift

Før statsforvalteren kan behandle din tilskuddssøknad, må melding om reindrift for din siidaandel eller reinlag for 2021/2022 være levert og godkjent av statsforvalteren. Dette er nødvendig for at statsforvalteren skal kunne kontrollere at du oppfyller krav for tilskudd, for eksempel krav om reintall.

Vilkår 2 (§ 3 første ledd nr. 2): Krav til  minsteinntekt

For siidaandeler

Hvis du er siidaandelsleder, må du ha hatt avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift det siste kalenderåret. Hvis du er leder av reinlag, må reinlaget som helhet ha hatt avgiftspliktig salgsinntekt fra salg av kjøtt fra rein i eget merke på minimum 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift det siste kalenderåret.
Salg av kjøtt omfatter både salg på det private markedet og salg til slakteri i forbindelse med slakteoppdrag. Inntektene regnes for å være avgiftspliktige når du har plikt til  å betale merverdiavgift  av dem. Uttak av rein til eget bruk regnes ikke som avgiftspliktig inntekt i denne forskriften.

Når statsforvalteren vurderer om du oppfyller kravet til minsteinntekt, vil de ta med inntekter fra salg/omsetning av kjøtt fra rein som er merket med ditt merke eller dine barns merker hvis barna er under 17 år per 31. desember 2021.

Inntekter fra andre medlemmer i siidaandelen blir ikke tatt med i beregningsgrunnlaget. Det samme gjelder din ektefelle eller samboer dersom dere ikke driver siidaandelen i fellesskap som ansvarlige ledere.

Felles siidaandel

Hvis du driver siidaandelen i fellesskap med din ektefelle eller samboer, er det nok at en av dere oppfyller minstekravet, eller at dere til sammen har en inntekt som oppfyller kravet. Det er ikke nødvendig at hver av dere har inntekt på minimum 50 000 kroner eksklusiv merverdiavgift.

For reinlag

Alle utøvere i et reinlag har samme reinmerke, og reinen er formelt eid av reinlaget som helhet. Det er derfor tilstrekkelig at reinlaget som helhet oppfyller kravet til minsteinntekt.
Krav om slakting og omsetning i Norge

Bare inntekter fra rein som er slaktet og omsatt i Norge tas med i beregningsgrunnlaget for minsteinntekt. Det betyr at hvis du slakter og/eller selger reinen i utlandet, kan du ikke ta med disse inntektene for å oppfylle kravet. Du kan bare ta slike inntekter med hvis du er omfattet av ordningen med utenlands bearbeiding.

Vilkår 3 (§ 3 første ledd nr. 3): Du kan ikke motta alderspensjon i driftsåret

Du får ikke tilskudd etter forskriften hvis du har mottatt alderspensjon etter folketrygdens regler i driftsåret 2021/2022. AFP (avtalefestet pensjon) er likestilt med alderspensjon i forskriften. Hvis du har oppnådd pensjonsalder og kan motta alderspensjon eller AFP, men ønsker å motta tilskudd i stedet, må du gi avkall på pensjonen for hele tilskuddsåret. Hvis dere har felles siidaandel, er det tilstrekkelig at den yngste ektefellen/samboeren ikke mottar alderspensjon.
Hvis du ønsker å gi avkall på alderspensjon, må du fremme søknad om dette til NAV. Her er forklaring på hvordan du kan gjøre det. Før du kan få innvilget tilskudd, må du sende bekreftelse fra NAV på avkall til statsforvalteren.

Vilkår 4: Reintall

Dette vilkåret gjelder siidaandeler som søker om tilskudd, da det ikke er noe krav om reintall for reinlagene. Vilkåret om reintall kommer i tillegg til vilkårene 1-3.
Hovedregel (§ 4 første ledd) - siidaens reintall i samsvar med øvre reintall i bruksreglene
Hovedregelen i § 4 første ledd er at reintallet i siidaen/distriktet som du  tilhører  skal være i samsvar med øvre reintall som er fastsatt for siidaen/distriktet i godkjente bruksregler per 31. mars 2022. Hvis reintallet i siidaen/distriktet er innenfor reintallet i bruksreglene, får du tilskudd så lenge du oppfyller vilkårene 1-3.
Har du ingen informasjon om reintallet i siidaen/distriktet?

Statsforvalteren beregner reintallet i siidaen/distriktet per 31. mars ved å legge sammen tallene i Melding om reindrift fra alle siidaandeler i siidaen/distriktet. Statsforvalteren kan derfor ikke opplyse deg om reintallet i din siida/ditt distrikt før alle siidaandelene i din siida/ditt distrikt har levert  Melding om reindrift. Hvis du ønsker å ha oversikt over reintallet i siidaen/distriktet, må du ta kontakt med siidaens/distriktets leder. Hvis du er usikker på om din siida/distrikt oppfyller hovedregelen i § 4, må du sørge for at din siidaandel oppfyller unntakene i § 4 andre ledd.
Unntak fra hovedregelen - § 4 andre ledd, bokstavene a til f
Selv om reintallet i din siida/distrikt ikke oppfyller kravene i § 4 første ledd, kan du fortsatt få tilskudd hvis du oppfyller unntakene i § 4 andre ledd bokstavene a til  f.  Unntakene er laget for å sikre tilskudd til siidaandeler som ikke har bidratt til økning av reintallet i siidaen/distriktet.

Unntak 1: reduksjonsplan (§ 4 andre ledd bokstav a)

For å få tilskudd etter dette unntaket, må du oppfylle følgende krav:

 • Din siida/ditt distrikt må ha laget reduksjonsplan etter reindriftsloven § 60 tredje ledd, og planen må være godkjent av reindriftsmyndighetene. Du kan bare få tilskudd etter dette unntaket så lenge reduksjonsplanen varer.
 • Reduksjonsplanen må være laget før 31. mars 2022 og godkjent av statsforvalteren før 31. mai 2022.
 • Reintallet i din siidaandel må være i samsvar med reintall som er fastsatt for siidaandelen  i reduksjonsplanen per 31. mars 2022.

Unntak 2: pålegg om forholdsmessig reduksjon (§ 4 andre ledd bokstav b)

For å få tilskudd etter dette unntaket, må du oppfylle følgende krav:

 • Din siidaandel må ha fått pålegg fra Reindriftsstyret etter reindriftsloven§ 60 tredje ledd om forholdsmessig reduksjon. Du kan bare få tilskudd etter dette unntaket så lenge pålegget gjelder. Når pålegget er oppfylt, kan du ikke lenger vurderes etter dette unntaket.
 • Reintallet i din  siidaandel må være i samsvar med  reintall som er  fastsatt for siidaandelen  i pålegget om forholdsmessig reduksjon per 31. mars 2022.

Unntak 3: vedtak om reintall per siidaandel (§ 4 andre ledd bokstav c)

For å få tilskudd etter dette unntaket, må du oppfylle følgende krav:

 • Din siidaandel må ha fått vedtak fra statsforvalteren etter reindriftsloven§ 60 femte ledd  om fastsettelse av reintallfor din siidaandel. Du kan bare få tilskudd etter dette unntaket  i den perioden vedtaket gjelder.
 • Reintallet i din siidaandel må være i samsvar med reintall fastsatt i vedtaket per 31. mars 2022.

Unntak 4: intern avtale om fordeling av reintall (§ 4 andre ledd bokstav d)

For å få tilskudd etter dette unntaket, må du oppfylle følgende krav:

 • Din siidaandel må ha fått vedtak fra statsforvalteren etter reindriftsloven § 60 femte ledd om fastsettelse av reintall for din siidaandel.
 • Din siidaandel må ha inngått en avtale med en eller flere siidaandeler i siidaen/distriktet om annerledes fordeling av reintall enn i statsforvalterens vedtak.
 • Summen av reintall for siidaandelene i avtalen må være lik eller mindre enn summen av reintall som siidaandelene har fått i statsforvalterens vedtak.
 • Din siidaandels reintall må være i samsvar med reintall som er fastsatt i avtalen for din siidaandel per 31. mars 2022.

Unntak 5: fastsatt reintall per siidaandel i bruksreglene (§ 4 andre ledd bokstave)

For å få tilskudd etter dette unntaket, må du oppfylle følgende krav:

 • Siidaen/distriktet du tilhører må ha fastsatt øvre reintall per siidaandel i bruksreglene etter reindriftsloven§ 60 fjerde ledd og få godkjent bruksreglene hos statsforvalteren.
 • Summen av reintall fastsatt per siidaandel i bruksreglene må ikke være større enn reintall  som er fastsatt for siidaen/distriktet i bruksreglene.
 • Din siidaandels reintall må være i samsvar med reintall som er fastsattfor siidaandelen i bruksreglene.

Unntak 6: tilfeller som ikke er omfattet av bokstavene  a-e (§ 4 andre ledd bokstav f)

For å få tilskudd etter dette unntaket, må du oppfylle følgende krav:

 • Siidaen/distriktet du tilhører må ikke omfattes av prosesser nevnt i § 4 andre ledd bokstavene a-e.
 • Din siidaandels reintall må være lik eller lavere enn reintallet siidaandelen hadde i driftsåret før siidaens/distriktets reintall overskred øvre reintall i godkjente bruksregler.

Her gir vi eksempler på hvordan din siidaandel kan bli vurdert i ulike typersituasjoner.

Siidaens/distriktets reintall har vært innenfor øvre reintall tidligere

I slike tilfeller skal din siidaandels reintall være lik eller mindre enn reintallet siidaandelen hadde i det siste driftsåret da siidaens/distriktets reintall var innenfor det lovlige. Dette kan være reintall for flere år tilbake, hvis siidaen/distriktet har hatt for høyt reintall i flere år.

Driftsår  Fastsatt øvre reintall Siidaens/distriktets reintall Siidaandelens reintall
2017/2018 3500 3480 350
2018/2019 3500 3650  370
2019/2020 3500 3720 380
2020/2021 3500 3710 380
2021/2022 3500 3700 370

I eksempelet over var driftsåret 2017/2018 det siste året siidaens/distriktets reintall var innenfor  øvre reintall i bruksreglene. Selv om din siidaandel har redusert sitt reintall fra 380 i 2020/2021 til 370 i 2021/2022, er siidaandelens reintall fortsatt høyere enn reintallet i 2017/2018 (350). Din siidaandel må derfor redusere ned til 350 rein for å få fullt tilskudd.

Siidaens/distriktets reintall har aldri vært innenfor øvre reintall

Hvis siidaen/distriktet aldri har vært innenfor øvre reintall i godkjente bruksregler, er utgangspunktet at ingen av siidaandelene får tilskudd, da det ikke finnes noe reintall fra før å forholde seg til.

Hvis din siidaandel tidligere har hatt pålegg om forholdsmessig reduksjon og oppfylt dette pålegget, kan siidaandelen i enkelte tilfeller få tilskudd etter unntaket i bokstav f. Statsforvalteren vil foreta en skjønnsmessig vurdering i den konkrete saken. 

Utmåling av tilskudd (§ 5)

Selv om din siidaandel ikke oppfyller hovedregelen i § 4 første ledd eller unntakene i § 4 andre ledd bokstavene a-f, kan siidaandelen likevel få deler av tilskuddet hvis overskridelsen av reintall er under 30 rein. Hvordan tilskuddet utmåles i forskjellige situasjoner, kan du lese om i Forskrift om tilskudd til siidaandeler og reinlag- kommentarer til regelverk (§ 5).

Dispensasjon

Hvis din siidaandel ikke oppfyller vilkårene for tilskudd, kan siidaandelen i særlige tilfeller få dispensasjon. For å kunne søke om dispensasjon, må du oppfylle følgende krav:

 • Forhold som ligger til grunn for dispensasjonen må ligge utenfor siidaandelslederens kontroll.
 • Manglende tilskudd må vanskeliggjøre videre drift av siidaandelen.
 • Dispensasjon må ikke gå ut over formålet med forskriften, blant annet om økologisk bærekraft.

Dispensasjonsbestemmelsen praktiseres strengt, og det skal mye til  for  at du får dispensasjon. Hvis du mener at du kan ha rett på dispensasjon, må du sende søknad om dette til Landbruksdirektoratet. Send søknad så tidlig som mulig, helst før du sender søknad om tilskudd.
NB! Hvis du søker om dispensasjon fra søknadsfristen, må du sende søknad til statsforvalteren i ditt reinbeiteområde før søknadsfristen går ut, eller så snart det lar seg gjøre i tilfeller dette ikke er mulig, som f.eks. ved akutt sykdom.
 

Fant du det du lette etter?