Til hovedinnhold

Forskrifter til Reindriftsavtalen

Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2015 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Endret ved forskrifter 21. juni 2016 nr. 739, 21 des 2020 ( i kraft 1 jan 2021), 22 juni 2021 nr. 2269 (i kraft 1 juli 2021), 21. juni 2023 nr. 1017 (i kraft 1. juli 2023).

§ 1. Formål

Denne kompensasjonsordningen skal bidra til å opprettholde økonomisk og kulturell bærekraft i reindriften ved å forhindre at reindriftsutøvere påføres ekstraordinære kostnader som følge av atomhendelser.

Tiltakene som er omhandlet i denne forskrift skal resultere i

 1. reduksjon av radioaktivitet i reinkjøtt,
 2. en høyest mulig produksjon av reinkjøtt til omsetning og eget forbruk,
 3. at kassering av rein unngås i størst mulig grad,
 4. en mest mulig kostnadseffektiv oppnåelse av målene.

0 Endret ved forskrift 21. juni 2023 nr. 1017 (i kraft 1. juli 2023).

§ 2. (Opphevet)

0 Endret ved forskrift 22. juni 2021 nr. 2269 (i kraft 1. juli 2021), opphevet ved forskrift 21. juni 2023 nr. 1017 (i kraft 1. juli 2023).

§ 3. Vilkår for kompensasjon.

For at økonomisk kompensasjon skal kunne innvilges etter denne forskrift må

 1. det målte radioaktivitetsnivået fra et representativt utvalg rein være over grenseverdien på 3000 Bq/kg reinkjøtt, med mindre tiltaket gjelder kompensasjon for fremskyndet slakt, jf. § 4 første ledd bokstav a,
 2. tiltakene og behovet for anlegg på forhånd være godkjent av statsforvalteren,
 3. eventuell kassering, jf. § 6, være godkjent av statsforvalteren,
 4. eventuelle tap, jf. § 7, være godkjent av statsforvalteren,
 5. reinkjøtt være levert slakteri hvor kjøttet kontrolleres av den offentlige kjøttkontrollen.

0 Endret ved forskrift 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021), 21. juni 2023 nr. 1017 (i kraft 1. juli 2023).

§ 4. Tiltak det kan gis kompensasjon til

Det kan gis kompensasjon etter fastsatte satser1 til:

 1. Fremskyndet slakt. Kompensasjon ytes kun dersom det er sannsynliggjort at radioaktivitetsnivået vil komme over grenseverdien dersom fremskyndet slakt ikke gjennomføres.
 2. Nedfôring i anlegg.
 3. Nedfôring på naturlig beite.

Det kan gis kompensasjon for dokumenterte kostnader for:

 1. Ekstrakostnader til anlegg for gjennomføring av tiltak. Anlegg skal etableres og eies av distriktet/siidaen/reinlaget. Arbeid ved bygging av gjerdeanlegg kompenseres ikke. Når gjerdeanlegg benyttes over flere år, kan kostnader til faste anlegg fordeles på opptil tre år.
 2. Kostnader til veterinærtjeneste.
 3. Transport av rein til fôringsgjerde.
 4. Brøyting av vei til fôringsgjerde.
 5. Direkte kostnader til forberedelse av godkjent fôringstiltak, som det viser seg unødvendig å gjennomføre.

Kompensasjonen skal under enhver omstendighet ikke overstige kr 2 000 pr. rein i tiltak.

0 Endret ved forskrift 22 juni 2021 nr. 2269 (i kraft 1 juli 2021).

1 Jf. gjeldende satser for kompensasjoner for tiltak vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt.

§ 5. Utmåling av kompensasjon etter fastsatte satser

Kompensasjon til fremskyndet slakt ytes etter sats 1.

Kompensasjon til nedfôring i anlegg ytes etter sats 2 (3000–5000 Bq/kg) eller sats 3 (over 5000 Bq/kg).

Kompensasjon til nedfôring på naturlig beite ytes etter sats 4 (3000–5000 Bq/kg) eller sats 5 (over 5000 Bq/kg). Etter søknad kan merutgifter til nedfôring på naturlig beite utover sats 4 eller 5 dekkes.

Kompensasjon ved fôringstiltak skal dekke utgifter til kjøp og transport av fôr, for merarbeid, for mulig vekttap og nedklassifisering hos reinen, samt eventuelle andre kostnader.

§ 6. Kassering av reinkjøtt

Det skal normalt ikke ytes kompensasjon for kassert reinkjøtt. Statsforvalteren kan likevel godkjenne kompensasjon for kassert kjøtt etter fastsatte satser1 : når

 1. når det på forhånd er klart at tiltak etter § 4 ikke kan gjennomføres, eller i tilfeller der kostnadene ved slike tiltak blir uforholdsmessig høye,
 2. når tiltak er gjennomført i samsvar med godkjente planer, men hvor innholdet av radioaktivitet fortsatt er for høyt til at kjøttet blir godkjent for omsetning,
 3. når tiltak må avbrytes før de er gjennomført, eller
 4. for enkeltdyr med radioaktivitetsnivå over 3000 Bq/kg.

Tap av kalv dekkes etter sats 6, mens tap av rein over 1 år dekkes etter sats 7.

0 Endret ved forskrift 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).

1 Jf. gjeldende satser for kompensasjoner for tiltak vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt.

§ 7. Tap av dyr ved måling av radioaktivitet eller ved nedfôring

Tap av dyr ved måling av radioaktivitet, eller ved gjennomføring av nedfôring etter § 4, dekkes etter fastsatte satser.1 Tap av kalv dekkes etter sats 6, mens tap av rein over 1 år dekkes etter sats 7.

Tap skal være godkjent av statsforvalteren.

Tap etter første ledd kan medregnes som del av slakteuttak i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd og kalveslaktetilskudd.

0 Endret ved forskrift 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).

1 Jf. gjeldende satser for kompensasjoner for tiltak vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt.

§ 8. Tilgang på ikke forurenset rein til eget hushold

For å sikre at reindriftsutøvere har tilgang til reinkjøtt med verdier under den nasjonale grensen for radioaktiv forurensing i basismatvarer på 600 Bq/kg, kan det iverksettes følgende tiltak:

 • utvelgelse av rein til eget hushold fra målte dyr ved slakting,
 • nedfôring av rein til eget hushold.

Dokumenterte kostnader til måling og kontroll av radioaktivitet i rein til eget hushold dekkes av myndighetene som for øvrig kontrollmåling.

Behov for måling av rein til eget hushold utenom ordinær slakting må meldes til myndighetene senest 1 uke før planlagt slakting.

Nødslakt som ikke kan nyttes som egen kost grunnet for høyt radioaktivitetsnivå, eller som leveres slakteri for kassering, jf. § 6, kompenseres som for tap av dyr under nedfôring. Nødslaktingen må være skriftlig dokumentert med attestasjon fra veterinær og statsforvalteren.

0 Endret ved forskrift 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).

§ 9. Utbetaling og kontroll

Statsforvalteren godkjenner og attesterer alle krav om kompensasjoner etter at dyrene er levert offentlig slakteri og godkjent for omsetning. Landbruksdirektoratet anviser kompensasjonene til utbetaling. For fôring kan inntil 60 % av den beregnede kompensasjonen utbetales når fôringen starter.

Statsforvalteren kan dispensere fra denne forskriften dersom særlige grunner foreligger.

0 Endret ved forskrifter 21. juni 2016 nr. 739 (i kraft 1 juli 2016), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).

§ 10. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2015. Samtidig oppheves forskrift 19. juni 2008 nr. 712 om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomisk tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt.

Vedlegg: Satser

Sats

Tiltak

Beløp (kr)

1

Fremskyndet slakt (pr. dyr)

300

2

Nedfôring i anlegg, 3000–5000 Bq/kg (pr. rein)

535

3

Nedfôring i anlegg, over 5000 Bq/kg (pr. rein)

805

4

Nedfôring på naturlig beite, 3000–5000 Bq/kg (pr. rein)

70

5

Nedfôring på naturlig beite, over 5000 Bq/kg (pr. rein)

135

6

Erstatning for tap av kalv (pr. kalv)

1 340

7

Erstatning for tap av rein over 1 år (pr. rein)

2 000

 

Fant du det du lette etter?