Til hovedinnhold

Forskrifter til Reindriftsavtalen

Forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. juni 2011 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 594, 30 mai 2013 nr. 628, 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 730, 12 juni 2014 nr. 774, 1 juli 2015 nr. 833, 21 juni 2016 nr. 757, 1 juli 2016 nr. 858, 23 juni 2017 nr. 982, 26 juni 2018 nr. 1026, 20 juni 2019 nr. 764 (i kraft 1 juli 2019), 24 juni 2019 nt. 875 (i kraft 1 juli 2019), 29 juni 2020 nr. 1425 (i kraft 1 juli 2020), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021), 20 juni 2022 nr. 1093 (i kraft 1 juli 2022), 21. juni 2023 nr. 1011 (i kraft 1. juli 2023).

§ 1. Formål

Forskriften skal sikre at det foreligger en forvaltningsmessig kontroll av det slakteuttak som kreves for enkelte ordninger over reindriftsavtalen samt oversikt over lagerbeholdning av reinkjøtt for å legge til rette for Markedsutvalgets arbeid.

0 Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833, 20. juni 2022 nr. 1093 (i kraft 1 juli 2022).

§ 2. Definisjon

Med den som rapporterer menes den som første gang kjøper råvaren fra reineier. Ved direktesalg fra reineier til forbruker eller detaljist er reineier den som rapporterer.

Med nettopris menes avregningspris eksklusive slaktekostnader og frakt, og uten merverdiavgift.

0 Endret ved forskrifter 6 juni 2014 nr. 730 (i kraft 1 juli 2014), 26 juni 2018 nr. 1026 (i kraft 1 juli 2018), 29 juni 2020 nr. 1425 (i kraft 1. juli 2020), 21. juni 2023 nr. 1011 (i kraft 1. juli 2023).

§ 3. Tilskudd

Den som rapporterer etter § 5 kan søke om tilskudd til å gjennomføre rapporteringen. Det gis tilskudd med 4 kroner per rein.

Det gis ikke tilskudd for rapportering etter fastsatt frist, jf. § 4.

Den som søker om rapporteringstilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Frist for søknad om tilskudd er innen utgangen av måneden etter at rapporteringen er gjennomført.

0 Endret ved forskrifter 1. juli 2016 nr. 858, 26 juni 2018 nr. 1026 (i kraft 1 juli 2018), 20 juni 2019 nr. 764 (i kraft 1 juli 2019), 20 juni 2022 nr. 1093 (i kraft 1 juli 2022), 21. juni 2023 nr. 1011 (i kraft 1. juli 2023).

§ 4. Plikter

Den som rapporterer skal:

 1. Rapportere månedlig til Landbruksdirektoratet om slakting av rein i henhold til § 5 andre ledd, samt rapportere om lagerbeholdning i henhold til § 6, og senest innen to uker etter utgangen av måneden slakting er gjennomført.
 2. Rapportere månedlig til Landbruksdirektoratet i henhold til § 5 tredje ledd, og senest innen to måneder etter utgangen av måneden slakting er gjennomført. Rapporteringsfrist for slakt gjennomført i mars er likevel 30. april.
 3. Legge til rette for stikkprøvekontroll av registrerings- og rapporteringsrutiner.
 4. Dokumentere at reinen er klassifisert ved optisk lengdemåling.
 5. Gjennomføre slakting på slakteri godkjent av Mattilsynet.

De som har lagerbeholdning av reinkjøtt, skal:

 1. På forespørsel fra Landbruksdirektoratet rapportere om lagerbeholdning i henhold til § 6.
 2. Legge til rette for stikkprøvekontroll av registrerings- og rapporteringsrutiner.

Det kan ved særlige tilfeller gis dispensasjon fra tidsfristen i første ledd bokstav b, men ikke utover 30. april.

0 Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833, 21 juni 2016 nr. 757 (i kraft 1 juli 2016), 23 juni 2017 nr. 982 (i kraft 1 juli 2017), 26 juni 2018 nr. 1026 (i kraft 1 juli 2018), 20 juni 2019 nr. 764 (i kraft 1 juli 2019), 29. juni 2020 nr. 1425 (i kraft 1 juli 2020), 20 juni 2022 nr. 1093 (i kraft 1 juli 2022), 21. juni 2023 nr. 1011 (i kraft 1. juli 2023).

§ 5. Rapportering slaktejournal

Den som rapporterer skal føre en slaktejournal med prisrapportering. Opplysningene overføres til Landbruksdirektoratet, i den form som kreves innenfor de rapporteringssystemer som Landbruksdirektoratet benytter.

Slaktejournalen skal inneholde opplysninger om

 1. slakteriets EFTA-nummer,
 2. slaktedato,
 3. slaktenummer,
 4. avregningsvekt,
 5. klasse,
 6. fettgruppe,
 7. kasseringstype,
 8. dyrekode,
 9. bekreftelse på optisk lengdemåling av det enkelte dyret,
 10. distriktsnummer.

Prisrapportering skal inneholde opplysninger om

 1. slaktenummer,
 2. avregningsnummer,
 3. reineiers fødselsnummer,
 4. nettopris ekslusive mva. (pris hel skrott).

Krav til rapportering av reineierens fødselsnummer gjelder ikke ved slakt av umerket og ufordelt rein.

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller fravike kravene til rapportering.

Rapportering etter andre ledd bokstav e og f skal skje i henhold til Klassifiseringshåndboken.

0 Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 594 (i kraft 1 juli 2012), 30 mai 2013 nr. 628 (i kraft 1 juli 2013), 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833, 21. juni 2016 nr. 757 (i kraft 1 juli 2016), 26 juni 2018 nr. 1026 (i kraft 1 juli 2018), 20 juni 2019 nr. 764 (i kraft 1 juli 2019), 24 juni 2019 nr 875 (i kraft 1 juli 2019), 29 juni 2020 nr. 1425 (i kraft 1. juli 2020), 20 juni 2022 nr. 1093 (i kraft 1 juli 2022), 21. juni 2023 nr. 1011 (i kraft 1. juli 2023).

§ 6. Rapportering lagerbeholdning

Landbruksdirektoratet fastsetter krav til rapportering av lagerbeholdning. Slike krav kan blant annet omfatte opplysninger om mengde (kg) og antall av følgende stykningsdeler: skrotter (hele og halve slakt), finnbiff (ferdig vare og råstoff), småkjøtt, biff, steik og annet. Andre oppdelinger kan også bli aktuelt.

De etterspurte opplysningene overføres til Landbruksdirektoratet, i den form som kreves innenfor de rapporteringssystemer som Landbruksdirektoratet benytter.

0 Tilføyd ved forskrift 1 juli 2015 nr. 833, endret ved forskrifter 21. juni 2016 nr. 757 (i kraft 1 juli 2016), 29 juni 2020 nr. 1425 (i kraft 1. juli 2020), 21. juni 2023 nr. 1011 (i kraft 1. juli 2023).

§ 7. Statsforvalterens oppgaver og kontroll

Kontrollen av den som rapporterer gjennomføres av vedkommende statsforvalter ved at det foretas kontroll, etterkontroll og stikkprøver. Som grunnlag for etterkontroller skal den som rapporterer sørge for

 1. under slakting skille ørene fra skinnet slik at hvert par henger sammen, der hvert par skal merkes med slaktenummer. Alternativt skal man merke reinen med klips,
 2. pakke ører fra kalv separat i kolli av inntil 300 enheter etter fortløpende slaktenummer i samsvar med slakteliste. Ørene skal dypfryses og lagres slik at de er lett tilgjengelig for kontroll,
 3. ører, alternativt individmerke, samt slaktejournal skal legges fram for kontroll når vedkommende statsforvalter krever det,
 4. ha ansvar for egnet lokale til gjennomføring av kontrollen. Lokalet skal være oppvarmet og tilstrekkelig belyst slik at det oppfyller kravene til et tilfredsstillende arbeidsmiljø. Varmt vann skal være tilgjengelig i lokalet.

Etterkontrollen kan avløses av en direkte kontroll på slakteplass/utskillingsplass. Ved slik direkte kontroll kan vedkommende statsforvalter dispensere fra vilkåret i første ledd bokstav d.

0 Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 594 (i kraft 1 juli 2012), 30 mai 2013 nr. 628 (i kraft 1 juli 2013), 6 juni 2014 nr. 730 (i kraft 1 juli 2014), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833 (tidligere § 6), 26 juni 2018 nr. 1026 (i kraft 1 juli 2018), 20 juni 2019 nr. 764 (i kraft 1 juli 2019), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021), 21. juni 2023 nr. 1011 (i kraft 1. juli 2023).

§ 8. Destruksjon

Ører alternativt individ-/årgangsmerker, skal oppbevares som beskrevet under § 7 til vedkommende statsforvalter, jf. § 2, godkjenner destruksjonen.

0 Endret ved forskrifter 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833 (tidligere § 7), 24. juni 2019 nr 875 (i kraft 1 juli 2019), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 des 2021).

§ 9. Landbruksdirektoratets oppgaver og kontroll

Dersom ikke annen kontroll er bedre eller mer kostnadseffektiv, skal det gjennomføres stikkprøvekontroll av det samlede reinslakt. Omfanget av stikkprøvekontrollen bestemmes av Landbruksdirektoratet. Stikkprøvekontrollen kan overlates til vedkommende statsforvalter.

Kontrollene skal i den grad det er praktisk mulig, ta utgangspunkt i slaktedyrets eier og ikke i hvem som leverer dyret. Dersom det ved kontroller blir konstatert feilavregning, skal vedkommende rapportør og berørte reineier(e) informeres. I slike tilfeller skal ørene beslaglegges for eventuell senere kontroll av partene, merkenemnd eller annen offentlig myndighet.

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddsordningen, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen.

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. For virksomheter som er pålagt revisjonsplikt kan det kreves revidert regnskap over utgiftene.

Reindriftsmyndighetene kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.

0 Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 730 (i kraft 1 juli 2014), 12 juni 2014 nr. 774 ( i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833 (tidligere § 8), 21. juni 2016 nr. 757 (i kraft 1 juli 2016), 26 juni 2018 nr. 1026 (i kraft 1 juli 2018), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).

§ 10. Avkorting og tilbakebetaling

Landbruksdirektoratet kan avkorte eller avslå søknad om tilskudd etter § 3 dersom de som slakter rein eller den som rapporterer ikke overholder sine plikter etter de til enhver tid gjeldende forskrifter for slakting av rein, samt denne forskrift.

Landbruksdirektoratet kan videre kreve hele eller deler av allerede utbetalt tilskudd tilbakebetalt dersom vesentlige forutsetninger for tilskuddet viser seg ikke å være oppfylt.

0 Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833 (tidligere § 9), 21. juni 2016 nr. 757 (i kraft 1 juli 2016), 29 juni 2020 nr. 1425 (i kraft 1. juli 2020), 21. juni 2023 nr. 1011 (i kraft 1. juli 2023).

§ 11. Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om avkorting og tilbakebetaling etter § 10 kan kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Dersom tilskuddsmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

0 Tilføyd ved forskrift 26 juni 2018 nr. 1026 (i kraft 1 juli 2018), endret ved forskrift 20 juni 2022 nr. 1093 (i kraft 1 juli 2022). 

§ 12. Administrasjon og klageadgang

Landbruksdirektoratet fatter vedtak om tilskudd. Søknader skal behandles etter regelverket som var gjeldende da rapporteringen ble foretatt. Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet etter denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningslovens regler.

Statsforvalterens vedtak etter denne forskriften kan påklages til Landbruksdirektoratet etter forvaltningslovens regler.

0 Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 730 (i kraft 1 juli 2014), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 1 juli 2015 nr. 833 (tidligere § 10), 21. juni 2016 nr. 757 (i kraft 1 juli 2016), 26 juni 2018 nr. 1026 (i kraft 1 juli 2018, tidligere § 11), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021), 21. juni 2023 nr. 1011 (i kraft 1. juli 2023).

§ 13. Bruk av opplysninger

Opplysninger som rapporteres i henhold til § 5 kan benyttes i ordninger til reindriftsloven og ordninger etter reindriftsavtalen.

0 Tilføyd ved forskrift 21. juni 2023 nr. 1011 (i kraft 1. juli 2023).

§ 14. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2011. Samtidig oppheves forskrift 14. juni 2010 nr. 886 om rapportering av slaktet rein.

0 Endret ved forskrifter 1 juli 2015 nr. 833 (tidligere § 11), 26 juni 2018 nr. 1026 (i kraft 1 juli 2018, tidligere § 12), 21. juni 2023 nr. 1011 (i kraft 1. juli 2023, tidligere § 13).

Fant du det du lette etter?