Til hovedinnhold

Forskrifter til Reindriftsavtalen

Forskrift om tidligpensjon i reindriften

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 14. juni 2010 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 625, 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774, 23 okt 2015 nr. 1213, 21. juni 2016 nr. 741, 26 juni 2018 nr. 1029, 20 juni 2019 nr. 765 (i kraft 1 juli 2019), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021), 20 juni 2022 nr. 1098 (i kraft 1 juli 2022).

§ 1. Formål

Tidligpensjon etter denne forskrift skal bidra til å lette generasjonsoverganger i reindriften for de som har hatt hoveddelen av sine inntekter fra reindrift. Ordningen skal videre stimulere til at reintallet og sysselsettingsstrukturen tilpasses næringens ressurs- og inntektsgrunnlag.

§ 2. Virkeområde

Denne forskriften gjelder ved overdragelse eller avvikling av en siidaandel. Siidaandelen som avvikles eller overdras kan enten være felles siidaandel med ektefelle/samboer, eller en siidaandel som ledes av en utøver alene.

Forskriften gjelder ikke for leder/ledere av siidaandel som har mottatt omstillingslønn, avviklingslønn eller har innløst siidaandel og mottatt innløsningsbeløp etter tidligere regler i forskrift for Reindriftens Utviklingsfond

0 Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 625 (i kraft 1 juli 2013), 20 juni 2022 nr. 1098 (i kraft 1 juli 2022).

§ 3. Definisjoner

I denne forskrift menes med

  1. referanseperiode: fem sammenhengende år der siste år er to år før søknadsåret,
  2. referanseinntekt: summen av: næringsinntekt fra reindrift og utbetalte sykepenger som er opptjent gjennom reindrift i referanseperioden, dividert på fem,
  3. annen inntekt: lønnsinntekt, næringsinntekt og sykepenger som ikke er opptjent gjennom reindrift, utbetalte dagpenger, uføretrygd og arbeidsavklaringspenger i referanseperioden dividert på fem,
  4. samlet inntekt: summen av referanseinntekt og annen inntekt,
  5. enbrukerpensjon: tidligpensjon som ytes leder av siidaandel,
  6. tobrukerpensjon: tidligpensjon som ytes leder av siidaandel og dennes ektefelle/samboer, uavhengig av om siidaandelen er registrert på en eller begge ektefellene/samboerne.

0 Endret ved forskrifter 26 juni 2018 nr. 1029 (i kraft 1. juli 2018), 20 juni 2022 nr. 1098 (i kraft 1 juli 2022).

§ 4. Overdragelse og avvikling

Det er et krav for å oppnå tidligpensjon at siidaandelen er overdratt eller avviklet. Det skal foreligge skriftlig erklæring på at den/de som overdrar/avvikler ikke vil gjenoppta reindrift. Det kreves attestasjon fra statsforvalteren på at reinen er overført og eventuell dokumentasjon på at dyr er slaktet.

Dersom ektefeller/samboere er leder av hver sin siidaandel, kan de oppnå tidligpensjon uavhengig av hverandre, ved avvikling/overdragelse av sin siidaandel.

Ny eier kan ikke være overdragerens ektefelle/samboer, foreldre eller søsken.

Tidligere leder av siidaandel som har gått av med tidligpensjon kan ha inntil 20 rein i bevoktning i en siidaandel. Ektefeller/samboere, som var medlem av samme siidaandel, kan til sammen ha inntil 30 rein

0 Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 625 (i kraft 1 juli 2013), 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 23 okt. 2015 nr. 1213, 20 juni 2019 nr. 765 (i kraft 1 juli 2019), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021), 20 juni 2022 nr. 1098 (i kraft 1 juli 2022).

§ 5. Varighet i næringen

For å utløse tidligpensjon må leder av siidaandel på overdragelses- eller avviklingstidspunktet ha hatt siidaandel selv i minst de siste 15 år.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2019 nr. 765 (i kraft 1 juli 2019).

§ 6. Aldersgrenser

For å ha krav på enbrukerpensjon må leder av siidaandel ha fylt 57 år. For å ha krav på tobrukerpensjon må i tillegg ektefelle/samboer ha fylt 57 år.

Retten til tidligpensjon bortfaller ved utgangen av den måned den som mottar pensjon fyller 67 år.

0 Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 625 (i kraft 1 juli 2013) 20 juni 2019 nr. 765 (i kraft 1 juli 2019).

§ 7. Referanseinntekten

Leder av siidaandel og ektefellen/samboeren må ha hatt en samlet referanseinntekt på minst 45 000 kroner.

Landbruksdirektoratet kan etter en særskilt vurdering la næringsinntekt fra fiske, fangst og annen tilleggsnæring til reindrift inngå i referanseinntekten.

0 Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21. juni 2016 nr. 741 (i kraft 1. juli 2016), 20 juni 2019 nr. 765 (i kraft 1 juli 2019).

§ 8. Inntektskrav for å utløse enbrukerpensjon

Referanseinntekt til leder av siidaandel må utgjøre minst 50 prosent av siidaandelslederens  inntekt, eller siidaandelslederens og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50 prosent av deres samlede inntekt.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2019 nr. 765 (i kraft 1 juli 2019).

§ 9. Tilleggskrav for å utløse tobrukerpensjon

Ektefelle/samboer må ha mindre enn kr 80 000 i annen inntekt, og siidaandelslederens og ektefelles/samboers samlede referanseinntekt må utgjøre minst 50 prosent av deres samlede inntekt.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2019 nr. 765 (i kraft 1 juli 2019).

§ 10. Deling av tobrukerpensjon

Tobrukerpensjon deles likt mellom tidligere leder av siidaandel og ektefelle/samboer. Samme fordeling opprettholdes ved opphør av ekteskap/samboerskap.

Dersom tidligere leder av siidaandel eller ektefelle/samboer som mottar tobrukerpensjon dør i tidligpensjonsperioden, går gjenlevende part over på enbrukerpensjon.

§ 11. Samordning og avkortning

Det ytes ikke tidligpensjon etter denne forskrift for tidsrom det ytes uføretrygd, arbeidsavklaringspenger eller gjenlevendepensjon fra folketrygden.

Utbetaling av tidligpensjon skal ikke overstige tidligere siidaandelsleders og eventuelt ektefelles/samboers samlede referanseinntekt.

0 Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 625 (i kraft 1 juli 2013), 26 juni 2018 nr. 1029 (i kraft 1 juli 2018), 20 juni 2019 nr. 765 (i kraft 1 juli 2019).

§ 12. Innsending og behandling av søknader

Søknaden skal skrives på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet og underskrives av tidligere leder av siidaandel og eventuelt ektefelle/samboer. Søknaden sendes til statsforvalteren.

Søker er ansvarlig for at søknaden er fullstendig og korrekt utfylt. Statsforvalteren kontrollerer at søknaden er rett utfylt, at all nødvendig dokumentasjon følger vedlagt og gir om nødvendig uttalelse i saken. Statsforvalteren sender søknaden med vedlegg til Landbruksdirektoratet som avgjør søknaden.

I tidligpensjonsperioden er det ikke anledning til å søke overgang fra enbruker- til tobrukerpensjon.

0 Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21. juni 2016 nr. 741 (i kraft 1 juli 2016), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).

§ 13. Beregning og utbetaling av tidligpensjon

Tidligpensjon beregnes fra og med den måned kravene i ordningen er oppfylt og søknaden med all nødvendig dokumentasjon har kommet statsforvalteren i hende.

Tidligpensjon utbetales månedlig. Det er ikke anledning til å overdra krav på tidligpensjon til eie eller pant.

Beregnet beløp mindre enn 500 kroner per kvartal blir ikke utbetalt.

0 Endret ved forskrifter 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 20 juni 2019 nr. 765 (i kraft 1 juli 2019), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).

§ 14. Forhåndstilsagn

Siidaandelsleder og ektefelle/samboer kan kreve å få et foreløpig tilsagn på om de er berettiget til tidligpensjon. Forhåndstilsagnet er gyldig i tolv måneder fra det er kommet frem til søker. Søker trenger ikke å sende inn en ny søknad dersom forhåndstilsagn innvilges og alle vilkår oppfylles i løpet av tolvmånedersperioden forhåndstilsagnet gjelder for.

Dersom det i løpet av tolvmånedersperioden kommer et nytt fastsettingsår i beregningen, kan søker velge om han/hun ønsker å ta dette året med i beregningen, eller om han/hun ønsker å beholde perioden fra opprinnelig søknad.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2019 nr. 765 (i kraft 1 juli 2019).

§ 15. Satser

Satser for enbruker- og tobrukerpensjon blir fastsatt av Stortinget etter forslag i de årlige proposisjoner om reindriftsoppgjøret, og er henholdsvis 150 000 kroner for enbrukerpensjon og 240 000 kroner for tobrukerpensjon.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2019 nr. 765 (i kraft 1 juli 2019).

§ 16. Kontroll

Statsforvalteren eller den Landbruksdirektoratet gir myndighet skal føre kontroll med at utbetaling av tidligpensjon er i samsvar med denne forskriften.

Søker er forpliktet til å gi nødvendige opplysninger og dokumentasjon og til å godta de kontrolltiltak som iverksettes.

0 Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21. juni 2016 nr. 741 (i kraft 1 juli 2016), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).

§ 17. Etterbetaling og tilbakebetaling ved feilutbetalinger

Den som mottar tidligpensjon, plikter å underrette statsforvalteren om endringer i forhold som kan være avgjørende for om vedkommende fortsatt har rett til tidligpensjon eller for størrelsen på ytelsen.

Dersom en tidligere leder av siidaandel/ektefelle eller samboer har mottatt tidligpensjon i strid med aktsom god tro, kan beløpet kreves tilbakebetalt, eventuelt trekkes i fremtidige utbetalinger. Tidligpensjon kan også kreves tilbakebetalt, eventuelt trekkes i fremtidige utbetalinger, når tidligere leder av siidaandel/ektefelle eller samboer eller noen som har handlet på dennes vegne, i strid med aktsom god tro har gitt feilaktige eller mangelfulle opplysninger. Det samme gjelder dersom utbetalingen skyldes feil fra forvaltningens side, og mottakeren burde ha forstått dette.

0 Endret ved forskrifter 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 20 juni 2019 nr. 765 (i kraft 1 juli 2019), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).

§ 18. Klage

Vedtak som er truffet i medhold av forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningsloven.

§ 19. Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2010. Samtidig oppheves forskrift 17. juni 2009 nr. 662 om tidligpensjon i reindriften.

Fant du det du lette etter?