Til hovedinnhold

Forskrifter til Reindriftsavtalen

Forskrift om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2022 med hjemmel i Reindriftsavtalen
Endret ved forskrift 21. juni 2023 nr. 1015 (i kraft 1. juli 2023).

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1. Formål

Distriktstilskudd skal bidra til å gi reinbeitedistrikter og reinlag økt medansvar for utvikling av reindriften i bærekraftig retning, balanse mellom reintall og beiter, sikring av arealer og økt lønnsomhet.

Avsetning og tilskudd til beredskapfond skal legge til rette for reinbeitedistriktenes og reinlagenes nødvendige tiltak i forbindelse med beitekriser.

Ekstraordinært tilskudd til beredskap skal bidra til å forhindre omfattende tap av rein eller andre store dyrevelferdsmessige utfordringer ved beitekriser, når reinbeitedistriktets eller reinlagets eget beredskapsfond ikke er tilstrekkelig til gjennomføring av nødvendige tiltak.

§ 1-2. Definisjoner

Med distriktstilskudd menes tilskudd til administrasjon, planlegging og ressursforvaltning til reinbeitedistrikt og reinlag.

Med beitekrise menes en hendelse som avviker fra det normale og skiller seg markant fra den normale driftsvariasjonen som er mellom år. En beitekrise kan oppstå raskt, eller utvikles over tid, og er avgrenset både i geografi og antall reineiere som blir berørt. Ved en krise er en vesentlig andel av siidaens beiteareal utilgjengelig eller påvirket av andre klimatiske forhold som truer reinens velferd, og det foreligger en betydelig risiko for tap av rein og store økonomiske tap. En krise kan true videre drift hos de reineierne som blir berørt.

§ 1-3 Krav til søknad

Søknad om tilskudd etter denne forskriften sendes på særskilt skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknaden sendes til statsforvalteren i det fylket reinbeitedistriktet eller reinlaget tilhører. Vedtak om tilskudd fattes av statsforvalteren. Søknader skal behandles etter regelverket som var gjeldende for reindriftsåret det søkes tilskudd for.

0 Endret ved forskrift 21. juni 2023 nr. 1015 (i kraft 1. juli 2023).

§ 1-4. Rapportering og kontroll

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen.

Tilskuddsmottaker skal rapportere om bruken av tilskudd for siste driftsår til statsforvalteren innen 15. juli. Manglende rapportering av bruken av tilskudd kan medføre at hele eller deler av utbetalt tilskudd kreves tilbakebetalt.

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Det kan kreves at opplysningene bekreftes av revisor.

§ 1-5. Retting av feilutbetaling

Reindriftsmyndighetene kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker.

§ 1-6. Avkortning mv.

Dersom tilskuddsmottaker uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Dersom tilskuddsmottaker i henhold til reindriftsmyndighetenes vedtak driver eller har drevet sin virksomhet i strid med lover eller forskrifter for reindriftsnæringen, og det er utvist uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Dersom Femund reinbeitedistrikt ikke overholder vilkårene for utøvelse av reindrift innenfor distriktets grenser, skal hele eller deler av tilskuddet avkortes.

§ 1-7. Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 1-4 eller avkortning etter § 1-6, kan kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Krav fra reindriftsmyndighetene kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til tilskuddsmottakeren.

Dersom foretaket/tilskuddsmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til foretaket/mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

§ 1-8. Klageadgang

Statsforvalterens vedtak etter denne forskrift kan påklages til Landbruksdirektoratet etter forvaltningslovens regler.

§ 1-9. Fellesbestemmelse

Bestemmelsene i kapittel 1 gjelder for alle tilskuddsordninger etter denne forskriften, med mindre annet er særskilt bestemt.

Kapittel 2. Distriktstilskuddet

§ 2-1.Vilkår for distriktstilskudd

Tilskudd kan innvilges reinbeitedistrikter og reinlag etter dette kapittelet dersom:

 1. reinbeitedistriktet og reinlaget er i drift,
 2. reinbeitedistriktet har vedtatt en distriktsplan og sendt denne til statsforvalteren,
 3. reinlaget har vedtatt en reindriftsplan og sendt denne til statsforvalteren,
 4. statsforvalteren har fått oversendt revisorgodkjent regnskap for foregående år,
 5. reinbeitedistriktet og reinlaget skal avsette minimum 20 000 kroner av søknadsårets distriktstilskudd til beredskapsfondet, jf. § 3-1, dette gjelder likevel ikke for distriktene 17, 30A, 30B, 30C, og Femund, og
 6. reinbeitedistriktet og reinlaget, som har mottatt tilskudd etter denne forskriften siste driftsår, har rapportert om avsetning og bruk av midler mv. på særskilt rapporteringsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

0 Endret ved forskrift 21. juni 2023 nr. 1015 (i kraft 1. juli 2023).

§ 2-2. Satser for distriktstilskudd

Tilskudd til reinbeitedistriktene, herunder Trollheimen, ytes med et fast grunnbeløp på inntil 207 000 kroner per distrikt. Ved sammenslåing av distrikter mottar distriktet de to første årene grunnbeløp for det antall distrikt som er sammenslått.

Tilskuddet utgjør

 1. inntil 322 500 kroner til distrikt 17 i Øst-Finnmark reinbeiteområde,
 2. inntil 390 000 kroner til distrikt 16 i Øst-Finnmark reinbeiteområde,
 3. inntil 390 000 kroner til hvert av distriktene 30A, 30B og 30C i Vest-Finnmark reinbeiteområde,
 4. inntil 97 500 kroner til Femund reinbeitedistrikt i Sør-Trøndelag/Hedmark reinbeiteområde, og
 5. inntil 195 000 kroner til hvert av reinlagene.

I tillegg ytes et beløp per siidaandel på inntil 22 500 kroner. For siidaandeler i distrikt 16 i Øst-Finnmark reinbeiteområde utgjør beløpet inntil 29 000 kroner. Det variable tilskuddet skal kun ytes for det antall siidaandeler som er innvilget produksjonspremie minst et av de tre foregående driftsårene. Det variable tilskuddet gjelder ikke distriktene 17, 30A, 30B, 30C, og Femund.

Distrikter som har vedtatt en siidainndeling gjennom årsmøtevedtak kan fordele midlene på de ulike siidaene.

0 Endret ved forskrift 21. juni 2023 nr. 1015 (i kraft 1. juli 2023).

§ 2-3. Bruk av distriktstilskuddet

  Tilskudd etter dette kapittelet gir grunnlag for tiltak som er i samsvar med forskriftens formål i § 1-1 første ledd, herunder:

 1. administrasjon og ressursforvaltning,
 2. avsetning til beredskapsfond,
 3. kjøp av utstyr til krisefôring som framgår av distriktets beredskapsplan,
 4. arbeid med helse, miljø og sikkerhet,
 5. avløsning ved sykdom og svangerskap ut over folketrygdens generelle ordninger,
 6. avløsning ved ferie og fritid,
 7. felles investeringer i utstyr som kan bidra til klimatilpasning.

§ 2-4. Særsklit tilskudd til Trollheimen

For Trollheimen ytes det tilskudd til spesielle kostnader med inntil 15 000 kroner per siidaandel for det antall enheter som er innvilget produksjonspremie i minst et av de tre foregående driftsårene. Med bakgrunn i gitte rammebetingelser utbetales et ekstraordinært tilskudd på inntil 100 000 kroner til hver av de fem siidaandelene i Trollheimen. Ved endring av rammebetingelsene bortfaller tilskuddet.

§ 2-5. Søknadsfrist

Søknad om distriktstilskudd med vedlegg må være levert innen 15. juli.

I særlige tilfeller kan statsforvalteren dispensere fra søknadsfristen.

§ 2-6. Dekning av kostnader til utarbeidelse av bruksregler

Dersom distriktet ikke selv utarbeider bruksregler, dekkes statsforvalterens utgifter til utarbeiding av bruksreglene innenfor rammen av distriktstilskudd.

Kapittel 3. Beredskapsfond

§ 3-1. Tilskudd til beredskapsfond

Tilskudd til beredskapfond gis med 150 prosent av avsetningen til beredskapsfond, jf. § 2-1 bokstav e, begrenset oppad inntil 25 prosent av totalt tilskudd etter § 2-2. Tilskudd til beredskapfond utbetales ikke til distriktene 17, 30A, 30B, 30C, og Femund.

Reinbeitedistrikt og reinlag plikter å ha en egen bankkonto for beredskapsfondet. Det skal føres separat regnskap for beredskapsfondet.

§ 3-2. Bruk av beredskapsfond

Beredskapsfondet etter § 3-1 skal dekke kostnader etter § 3-3 i tilfeller der beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise.

Reinbeitedistrikt og reinlag kan vedta å ta i bruk eget beredskapsfond, dersom:

 1. distriktsstyret eller reinlaget vurderer at det er beitekrise i hele eller deler av distriktet i henhold til definisjonen i § 1-2 annet ledd, og
 2. det er behov for å iverksette tiltak raskt, og
 3. distriktsstyret eller reinlaget har varslet beredskapsutvalget om at det er nødvendig å foreta befaring i distriktet.

§ 3-3. Kostnader og satser

Som kostnader etter § 3-2 regnes blant annet leie av alternative beiteområder, innkjøp av fôr, innleid arbeidskraft, transport av fôr og personell, samt flytting av rein til alternative beiteområder.

Vederlag for enkeltpersoner arbeidsinnsats kan maksimalt utgjøre 210 kroner per time.

For dekning av bruk av enkeltpersoners transportmidler og annet utstyr anvendes statens satser.

0 Endret ved forskrift 21. juni 2023 nr. 1015 (i kraft 1. juli 2023).

§ 3-4. Krav om tilbakeføring ved uberettiget bruk

Statsforvalteren kan kreve hele eller deler av de brukte midlene tilbakeført til beredskapsfondet dersom:

 1. fondet brukes i strid med de generelle vilkårene i § 3-2, eller
 2. statsforvalteren ikke godkjenner rapporteringen ved bruk av fondet etter § 1-4.

 

Kapittel 4. Ekstraordinært tilskudd til beredskap

§ 4-1.Vilkår for tilskudd

Ekstraordinært tilskudd til beredskap kan ytes til reinbeitedistrikter og reinlag dersom:

 1. beredskapsutvalget har fastslått at det foreligger en beitekrise i det aktuelle reinbeitedistrikt og reinlag, og
 2. midler avsatt i reinbeitedistriktets og reinlagets beredskapsfond ikke er tilstrekkelig til gjennomføring av nødvendige tiltak

Ekstraordinært tilskudd til beredskap ytes ikke til distriktene 17, 30A, 30B, 30C, og Femund.

Tilskudd skal utbetales til reinbeitedistriktets og reinlagets beredskapsfond og brukes i henhold til kapittel 3.

§ 4-2.Beregning av tilskudd

Tilskuddet beregnes med 4,50 kroner per rein per døgn, på grunnlag av det antallet rein som tilhører de siidaene eller reinlagene der beredskapsutvalget har erklært beitekrise.

Reintallet som legges til grunn er reintallet pr. 31. mars, som er oppgitt i melding om reindrift. Det gis ikke tilskudd for flere rein enn siidaens eller reinlagets fastsatte øvre reintall.

Det kan søkes om tilskudd for en periode på 15 døgn fra det tidspunktet vilkårene i § 3-2 første ledd er oppfylt. Dersom beitekrisen vedvarer, kan det søkes om tilskudd for en ny periode på 15 døgn.

Dersom det gjenstår midler på reinbeitedistriktets og reinlagets beredskapsfond på utbetalingstidspunktet, trekkes disse fra beregnet tilskudd etter første til tredje ledd.

§ 4-3.Tilskudd til flytting av rein fra vinter- til sommerbeite

Reinbeitedistrikt der beredskapsutvalget har erklært beitekrise jf. § 3-2 første ledd, kan søke om tilskudd til flytting av rein fra distriktets vinter- til sommerbeite. Det gis kun tilskudd til flytting som er gjennomført innen 10. mai.

Tilskudd til flytting av rein utgjør 0,18 kroner per rein per kilometer. Det gis ikke tilskudd for flere rein enn siidaens fastsatte øvre reintall.

Transportør og transportmiddel som benyttes til fraktoppdragene må ha nødvendige offentlige godkjenninger for å kunne transportere levende rein.

Søknad om tilskudd til flytting sendes til statsforvalteren innen 31. mai. I søknaden må det dokumenteres at flytting er gjennomført, antall rein som er flyttet og antall kilometer. Dokumentasjon på at transportøren har nødvendige godkjenninger for transport av levende rein må vedlegges søknaden.

 

Kapittel 5. Ikrafttredelse

§ 5-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 26. juni 2018 nr. 1031 om tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag og forskrift 4. februar 2022 nr. 165 om ekstraordinært tilskudd til kriseberedskap

Fant du det du lette etter?