Til hovedinnhold

Forskrifter til Reindriftsavtalen

Forskrift om tilskudd til utgifter ved fôring og flytting som følge av manglende konvensjon mellom Norge og Sverige om reinbeite

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 22 juni 2021 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Endret ved forskrift 20 juni 2022 nr. 1095 (i kraft 1 juli 2022), 29 juni 2022 nr. 1239 (i kraft 1 juli 2022).

§ 1. Formål

Tilskuddet skal bidra til å kompensere for deler av kostnadene som berørte distrikter, siidaer og siidaandeler er påført som følge av manglende konvensjon om reinbeite mellom Norge og Sverige.

§ 2. Generelle vilkår 

Tilskudd kan innvilges distrikt, siida, siidaandel eller reineier som hadde rett til reinbeite i Sverige etter den opphevede reinbeitekonvensjonen av 9. februar 1972 nr. 1 til fôring og/eller flytting av rein, frakt av reinfôr samt andre nødvendige tiltak knyttet til fôring og flytting av rein dersom:

  1. Søker er forhindret fra å bruke sine tradisjonelle vinterbeiteområder på grunn av manglende reinbeitekonvensjon, eller
  2. søker er påført merutgifter som følge av at de velger å benytte sine tradisjonelle vinterbeiteområder i Sverige.

Transportør og transportmiddel som benyttes til fraktoppdragene må ha nødvendige offentlige godkjenninger for å kunne transportere levende rein.

0 Endret ved forskrift 20. juni 2022 nr. 1095 (i kraft 1 juli 2022). 

§ 3. Beregning av tilskudd til fôring

Tilskudd til fôring av rein utgjør 450 kroner per rein.

§ 4. Beregning av tilskudd til flytting

Tilskudd til flytting av rein utgjør 0,25 kroner per rein per kilometer.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2022 nr. 1095 (i kraft 1 juli 2022).

§ 5. Begrensning i tilskuddet

Tilskudd kan ikke innvilges for reintall utover det reintallet det enkelte distrikt hadde lov til å ha på beite i henhold til opphevet reinbeitekonvensjon.

Dersom søker er siida, siidaandel eller reineier, beregnes tilskuddet forholdsmessig ut fra søkers reintall, distriktets reintall og reintallet distriktet hadde lov å ha på vinterbeite i Sverige i henhold til opphevet reinbeitekonvensjon.

Tilskudd til flytting skal samordnes med annen finansiering av transport, for eksempel tapsreduserende tiltak, jf. forskrift om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak § 5 andre ledd bokstav a.

0 Tilføyd ved forskrift 20 juni 2022 nr. 1095.

§ 6. Søknad og dokumentasjon

Søknad sendes til Landbruksdirektoratet innen 31. mars. Dokumentasjon på at transportøren har nødvendige godkjenninger for transport av levende rein må vedlegges søknaden.

Søker må levere regnskap med dokumentasjon for kostnadene knyttet til det omsøkte tiltaket innen 1. juli.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2022 nr. 1095 (i kraft 1 juli 2022, tidligere § 5). 

§ 7. Opplysningsplikt og kontroll

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddsordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen.

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. For virksomheter som er pålagt revisjonsplikt kan det kreves revidert regnskap over utgiftene.

Reindriftsmyndighetene kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2022 nr.  (i kraft 1 juli 2022, tidligere § 6). 

§ 8. Retting av feilutbetalinger

Reindriftsmyndighetene kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2022 nr. 1095 (i kraft 1 juli 2022, tidligere § 7). 

§ 9. Avkorting mv.

Dersom tilskuddsmottaker uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Dersom tilskuddsmottaker i henhold til reindriftsmyndighetenes vedtak driver eller har drevet sin virksomhet i strid med lover og forskrifter for reindriftsnæringen, og det er utvist uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2022 nr. 1095 (i kraft 1 juli 2022, tidligere § 8). 

§ 10. Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 8 eller avkorting etter § 9, kan kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Dersom tilskuddsmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet frem til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

0 Endret ved forskrifter 20 juni 2022 nr. 1095 (i kraft 1 juli 2022, tidligere § 9), 29 juni 2022 nr. 1239 (i kraft 1 juli 2022).

§ 11. Klageadgang

Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet etter denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningslovens regler.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2022 nr. 1095 (i kraft 1 juli 2022, tidligere § 10). 

§ 12. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2021.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2022 nr. 1095 (i kraft 1 juli 2022, tidligere § 11). 

Fant du det du lette etter?