Til hovedinnhold

Forskrifter til Reindriftsavtalen

Forskrift om pramming, Nord-Troms og Finnmark

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 23. juni 2017 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Endret ved forskrifter 20 juni 2019 nr. 774 (i kraft 1 juli 2019), 21 des 2020 nr 3044 (i kraft 1 jan 2021), 22. juni 2021 nr 2239 (i kraft 1 juli 2021).

§ 1. Formål

Formålet med denne forskriften er å regulere ordningen med pramming av rein til og fra sommerbeitene i Nord-Troms og Finnmark.

0 Endret ved forskrift 22. juni 2021 nr. 2239 (i kraft 1. juli 2021).

§ 2. Virkeområde

Forskriften gjelder kun for siidaandeler som i henhold til godkjente bruksregler har beiterett i Finnmark og Nord-Troms.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2019 nr. 774 (i kraft 1 juli 2019).

§ 3. Definisjoner

Med pramming menes i denne forskriften transport av rein med egnet og offentlig godkjent fartøy til og fra sommerbeitene.

Med seilingsplan menes en prioritert liste over siidaandeler som har fått tildelt prammeplass, med tidspunkt og opplastingssted.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2019 nr. 774 (i kraft 1 juli 2019).

§ 4. Generelle vilkår for innvilgelse av prammeplass

Siidaandelen må ha et faktisk og geografisk behov for pramming jf. forskriftens § 5.

Det må være nødvendig infrastruktur på opplastingssted som ivaretar dyrevelferden etter dyrevelferdsloven. Statsforvalteren kan stille krav til landanlegg for å sikre en rasjonell og sikker opplastning.

Siidaandeler som er tildelt prammeplass plikter å være klar til pramming på oppsatt opplastningssted og tidspunkt i henhold til seilingsplanen. Manglende oppmøte til fastsatt tidspunkt vil medføre at siidaandelen nektes pramming. Dette gjelder ikke i de tilfeller hvor forsinkelsen åpenbart skyldes forhold utenfor siidaandelens kontroll.

0 Endret ved forskrift 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).

§ 5. Prioritering innenfor den økonomiske rammen satt i reindriftsavtalen

Innenfor den økonomiske rammen som er satt i reindriftsavtalen skal siidaandelens historiske bruk og behov for pramming danne grunnlag for utarbeidelse av seilingsplanen.

§ 6. Endringer i seilingsplanen under prammingen

Statsforvalteren i Troms og Finnmark kan i samråd med skipssjef gjøre nødvendige endringer i seilingsplanen før og under prammingen. Alle som blir berørt av endringene skal orienteres fortløpende.

0 Endret ved forskrifter 20 juni 2019 nr. 774 (i kraft 1 juli 2019), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021).

§ 7. Søknad og dokumentasjon

Den enkelte siidaandel sender søknad på særskilt skjema til Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Søknadsfrist er 15. januar for vårprammingen og 15. juni for høstprammingen.

Statsforvalteren i Troms og Finnmark kan i særlige tilfeller dispensere fra søknadsfristene i denne bestemmelsen.

0 Endret ved forskrifter 20 juni 2019 nr. 774 (i kraft 1 juli 2019), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021), 22 juni 2021 nr. 2239 (i kraft 1 juli 2021).

§ 8. Vedtak og orientering til statsforvalteren

Statsforvalteren i Troms og Finnmark fatter vedtak om prammeplass. Statsforvalteren fastsetter også en seilingsplan for høstprammingen og vårprammingen.

Dersom siidaandelen likevel ikke skal benytte tildelt prammeplass, må siidaandelen varsle statsforvalteren om dette uten ugrunnet opphold.

0 Endret ved forskrifter 20 juni 2019 nr. 774 (i kraft 1 juli 2019), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021), 22 jun 2021 nr. 2239 (i kraft 1 juli 2021).

§ 9. Ansvarsforhold under overfart

Reineier har ansvar for dyrene under overfart, jf. dyrevelferdsloven med tilhørende forskrifter.

§ 10. Prammeavgift

Prammeavgiften er 30 kroner per dyr som prammes. Landbruksdirektoratet krever inn prammeavgiften fra den enkelte siidaandel.

0 Endret ved forskrifter 20 juni 2019 nr. 774 (i kraft 1 juli 2019), 22 juni 2021 nr. 2239 (i kraft 1 juli 2021).

§ 11. Opplysningsplikt og kontroll

Siidaandeler som får innvilget prammeplass etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.

0 Endret ved forskrift 20 juni 2019 nr. 774 (i kraft 1 juli 2019).

§ 12. Klage

Vedtak som er truffet i medhold av denne forskriften kan påklages til Landbruksdirektoratet.

§ 13. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2017

Fant du det du lette etter?