Til hovedinnhold

Forskrifter til Reindriftsavtalen

Forskrift om tilskudd ved frakt av rein i forbindelse med slakting

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 17. juni 2009 med hjemmel i Stortingets årlige vedtak om reindriftsavtalen.

Endret ved forskrifter 14 juni 2010 nr. 890, 19 juni 2012 nr. 597, 30 mai 2013 nr. 623, 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 734, 12 juni 2014 nr. 774, 21 juni 2016 nr. 756, 23 juni 2017 nr. 983, 26 juni 2018 nr. 1027, 20 juni 2019 nr. 850 (i kraft 1 juli 2019), 29 juni 2020 nr. 1426 (i kraft 1 juli 2020), 22 juni 2021 nr. 2269 (i kraft 1 juli 2021), 4 okt 2021 nr. 2924, 20 juni 2022 nr. 1094 (i kraft 1 juli 2022), 21. juni 2023 nr. 1013 (i kraft 1. juli 2023).

§ 1. Formål

Tilskudd ved frakt av reinslakt skal bidra til utjevning av pris på reinkjøtt til reineiere i ulike reinbeitedistrikter og reinlag, samt bidra til effektiv slakting og omsetning av reinkjøtt. Tilskuddet skal også bidra til økt slakteuttak før innflytting til høst- og vinterbeiter. 

0 Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 623 (i kraft 1 juli 2013), 22 juni 2021 nr. 2269 (i kraft 1 juli 2021).

§ 2. Vilkår

Tilskudd for frakt av levende rein i perioden 15. august t.o.m. 31. desember kan innvilges til den som første gang kjøper råvaren fra reineier. Videre kan det innvilges tilskudd frakt av slakteskrotter i perioden 15. august t.o.m. 31. mars til den som første gang kjøper råvaren fra reineier. Ved direktesalg fra reineier til forbruker eller detaljist kan tilskudd innvilges til reineier.

For at tilskudd skal kunne innvilges etter denne forskrift må

  1. reinen være fraktet minst 50 kilometer, enten fra samlingsgjerdet til godkjent slakteri, eller fra godkjent slakteri til videreforedlingsbedrift,
  2. reinen slaktes på et godkjent slakteri,
  3. den som slakter rein oppfylle de krav som stilles til rapportering i gjeldende forskrift om rapportering av slaktet rein og lagerbeholdning,
  4. transportør og motorvogn som anvendes til transport av levende rein inneha nødvendige godkjenninger, herunder også tilfredsstille samtlige krav i forskrift om næringsmessig transport av dyr,
  5. opplysninger om reinen må være sendt Landbruksdirektoratet etter forskrift om rapportering av slakt og lagerbeholdning.

0 Endret ved forskrifter 30 mai 2013 nr. 623 (i kraft 1 juli 2013), 6 juni 2014 nr. 734 (i kraft 1 juli 2014), 21 juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016), 23 juni 2017 nr. 983 (i kraft 1 juli 2017), 20 juni 2019 nr. 850 (i kraft 1 juli 2019), 29 juni 2020 nr. 1426 (i kraft 1. juli 2020), 4. okt 2021 nr 2924, 20 juni 2022 nr. 1094 (i kraft 1 juli 2022), 21. juni 2023 nr. 1013 (i kraft 1. juli 2023).

§ 3. Beregning av tilskudd

For frakt av levende rein og frakt av skrotter i perioden 15. august t.o.m. 31. desember er tilskuddssatsen 50 kroner per dyr.

Tilskuddssatsen for frakt av skrott i perioden 1. januar t.o.m. 31. mars er 40 kroner per dyr.

Det kan ikke gis mer enn ett tilskudd per rein.

0 Endret ved forskrifter 19 juni 2012 nr. 597, 30 mai 2013 nr. 623 (i kraft 1. juli 2013), 21. juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016), 20 juni 2019 nr. 850 (i kraft 1 juli 2019) 21. juni 2023 nr. 1013 (i kraft 1. juli 2023).

§ 4. Krav til søknad

Den som søker om frakttilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet og rapportere i henhold til § 4a.

Frist for søknad om frakttilskudd og rapportering i henhold til § 4a er tre måneder etter at fraktoppdraget er utført.

0 Endret ved forskrifter 14 juni 2010 nr. 890 (i kraft 1 juli 2010), 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21. juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016), 20 juni 2019 nr. 850 (i kraft 1 juli 2019), 21. juni 2023 nr. 1013 (i kraft 1. juli 2023).

§ 4a. Rapportering frakt

Opplysningene overføres til Landbruksdirektoratet, i den form som kreves innenfor de rapporteringssystemer som Landbruksdirektoratet benytter.

Den som skal søke om frakttilskudd skal rapportere:

  1. Slaktenummer  
  2. Hentested
  3. Leveringssted
  4. Fraktet som skrott/levende  
  5. Fraktdato for frakttilskudd  

Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller fravike kravene til rapportering.

0 Tilføyd ved forskrift 21. juni 2023 nr. 1013 (i kraft 1. juli 2023).

§ 5. Saksbehandling

Landbruksdirektoratet avgjør søknaden og anviser tilskuddet til utbetaling.

0 Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21. juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016).

§ 6. Opplysningsplikt og kontroll

Mottakere av tilskudd etter denne forskriften plikter å gi alle opplysninger som reindriftsmyndighetene finner nødvendig for å kunne forvalte tilskuddordningene, eller for å kunne oppfylle reindriftsavtalen.

Reindriftsmyndighetene fører tilsyn med at utbetalinger av tilskudd er riktige, og har adgang til all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. For virksomheter som er pålagt revisjonsplikt kan det kreves revidert regnskap over utgiftene.

Reindriftsmyndighetene kan foreta stedlig kontroll hos tilskuddsmottakeren.

0 Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 12 juni 2014 nr. 774 (i kraft 1 juli 2014), 21. juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016). 

 § 7. Retting av feilutbetalinger 

Reindriftsmyndighetene kan rette feil i utbetalt tilskudd, enten ved etterbetaling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd fra tilskuddsmottaker.

0 Endret ved forskrifter 28 nov 2013 nr. 1372, 6 juni 2014 nr. 734 (i kraft 1 juli 2014), 21. juni 2016 nr. 756 (i kraft 1. juli 2016).

§ 8. Avkorting mv.

Dersom tilskuddsmottaker uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

Dersom tilskuddsmottaker i henhold til reindriftsmyndighetene driver eller har drevet sin virksomhet i strid med lover eller forskrifter for reindriftsnæringen, og det er utvist uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet holdes tilbake inntil forholdet er rettet. Er det ved overtredelsen av slikt regelverk utvist grov uaktsomhet eller forsett, kan hele eller deler av tilskuddet avkortes.

0 Endret ved forskrift 21. juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016).

§ 9. Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 7 eller avkortning etter § 8, kan kreves tilbakebetalt fra tilskuddsmottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Dersom tilskuddsmottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til mottaker. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetaling av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

0 Endret ved forskrifter 21. juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016), 26 juni 2018 nr. 1027 (i kraft 1 juli 2018).

§ 10. Administrasjon og klageadgang

Landbruksdirektoratet fatter vedtak om tilskudd. Søknader skal behandles etter regelverket som var gjeldende da frakteoppdraget ble utført. Vedtak fattet av Landbruksdirektoratet etter denne forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet etter forvaltningslovens regler.

0 Tilføyd ved forskrift 21. juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016), endret ved forskrift 21. juni 2023 nr. 1013 (i kraft 1. juli 2023). 

§ 11. Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2009. Samtidig oppheves forskrift 19. juni 2008 nr. 711 om tilskudd ved frakt av reinslakt.

0 Endret ved forskrift 21. juni 2016 nr. 756 (i kraft 1 juli 2016, tidligere § 9). 

Fant du det du lette etter?