Til hovedinnhold

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer – prosess og metode

Innhold på siden:

4. Hovedprosjekt

Ansvarlig 

Prosjektgruppe 

Medvirkende  

  • Statsforvalter 
  • Kommune 
  • Skogeiernes interesseorganisasjoner              
  • Sertifikatholder(e) 

Om oppgaven 

Før gjennomføringen av selve takstarbeidet starter kan prosjektgruppas sammensetting vurderes på nytt. Dette for å oppnå en hensiktsmessig sammensetting i gjennomføringsfasen.   

Deretter gjennomføres selve takstarbeidet. Prosjektgruppa utarbeider i samarbeid med oppdragstaker grunnlagsmateriale for bestilling. Oppdragstaker sender inn årlig prosjektrapportering til Statsforvalteren. Dersom prosjektet avviker fra avtalt framdriftsplan, skal statsforvalteren orienteres om dette.  

Før prosjektet formelt avsluttes og sluttregnskap kan godkjennes, må Statsforvalteren kontrollere at de avtalte tiltakene er gjennomført, og at oppslutningen er i tråd med forutsetningene. Før godkjenning og endelig utbetaling av tilskudd skal leveranser av produkter og data til skogeierne og Landbruksdirektoratet (SBASE hos NIBIO), være gjennomført (jf. § 9 og merknader vedrørende utbetaling i dette rundskrivet). 

Utbetaling av tilskudd skal foretas når Statsforvalteren har godkjent sluttregnskapet for takstprosjektet, og faktura er sendt til skogeierne. Utbetaling av tilskudd skjer til skogeiernes skogfondskonto på grunnlag av faktura fra oppdragstaker. Skogeier kan betale fakturaen med eventuelle innestående skogfondsmidler pluss overført tilskudd, og den delen som ikke dekkes av tilskudd gir da skattefordel.  Hvis skogeier ikke har nok skogfondsmidler kan fakturaen betales med egne midler, som kan refunderes med skattefordel av framtidige skogfondsmidler som avsettes innen 5 år, jf. forskrift om skogfond o.a.  

For at skogeierne skal få mest mulig nytte av skogbruksplanene bør det tilbys kurs og opplæring i bruk av planene. For at det kan gis tilskudd til disse kursene må opplegget være godkjent av Statsforvalteren, jf. § 7 i forskriften. 

Dokument 

Ansvarlig 

Kravspesifikasjon 

Prosjektgruppe 

Tilbudsdokumenter 

Prosjektgruppa 

Innkomne tilbud 

Tilbydere 

Avtale oom oppdraget 

Prosjektgruppa/oppdragstaker 

Tilsagnsbrev 

Statsforvalter 

Planbestilling fra skogeier 

Skogeier 

Søknad om tilskudd (kan gjøres elektronisk) 

Skogeier 

Planprodukt til skogeier 

Oppdragstaker 

Ferdigstillingsrapport/sluttregnskap 

Prosjektgruppa/oppdragstaker 

Bekreftelse fra NIBIO på innlesing av data i SBASE/godkjenning av sluttregnskap (bestemme formen på «mal» når rutinene fra SBASE er på plass). 

NIBIO/statsforvalter 

Tabell 1. Hoveddokumenter og de ansvarlige for disse i skogbruksplanleggingen. 

I tillegg til at det er mange omfattende prosesser i skogbruksplanarbeidet, inngår det mange dokumenter. Hoveddokumentene og rekkefølgen på disse er vist i tabell 1.  

Fant du det du lette etter?