Til hovedinnhold

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer – prosess og metode

Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjonen skal være grunnlag for å innhente tilbud om skogbruksplanlegging. Alle forhold knyttet til produkter, takstopplegg og leveranser med videre, bør beskrives. Nedenfor gis eksempler på viktige punkter i en kravspesifikasjon, men disse ikke utfyllende. Kravspesifikasjonen må tilpasses behovet i det enkelte prosjekt. 

Planprodukter 

Eksempel 

Produktene skal holde en minstestandard som tilfredsstiller kravene i gjeldende forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer.  

Utforming av planproduktet, layout med videre, følger de opplegg som er vanlig for oppdragstaker, men det forutsettes at planene kan leveres på digital form. 

Plandokumentene skal være pedagogisk og hensiktsmessig utformet.  

Hovedprodukter - eksempel 

For areal med planbestilling 

Alle skogeiere innenfor områdeavgrensningen har mulighet for å få taksert sin eiendom, men det sendes tilbud om skogbruksplan til skogeiere med over 100 daa produktiv skog totalt.  

Leveranser tar utgangspunkt i følgende produkter 

 • Ressursoversikt  
  • Inneholder et bestandskart/-liste for eiendommen med oversikt over skogressurser.  
  • Utvalgte MiS-figurer implementeres. 
 • Skogbruksplan 
  • Inneholder ressursoversikt med tillegg for behandlingsforslag (det er ønske om eget kart med behandlingsforslag de neste 10 årene) og flerbrukselementer basert på Levende Skog standardene (forutsetter markbefaring). Sumtall for eiendommen skal med her. 
  • Utvalgte MiS-figurer implementeres. 
 • Tilleggsprodukter 
  • Dette er produkter som den enkelte skogeier kan ønske seg, for eksempel eventuelle temakart, markbefaring i spesielle bestand, oppdaterte traktorveier, digitale presentasjons- og oppdateringsmuligheter o.l. Dette avtales direkte mellom skogeier og takstselskap.  
 • Totaloversikter. Dette skal være en tabellarisk oversikt over skogforholdene i kommunen og skal inneholde 
  • eiendomslister 
  • markslagsfordeling 
  • kryssvis fordeling av produktiv areal på boniteter og hogstklasser.  
  • kryssvis fordeling av stående kubikkmasse og tilvekst på boniteter og hogstklasser. 
  • kubikkmassens fordeling på treslag 
  • foreslått brutto hogstkvantum 
  • oversikt over behandlingsforslag (foryngelseshogst, tynning og ungskogpleie) med arealoppgaver 
  • oversikt over MiS-registreringer med arealoppgaver 
  • totaloversiktene leveres 

For areal uten planbestilling 

For arealer uten planbestilling skal det kun utarbeides en forenklet ressursoversikt. Det skal ikke foretas eiendomsvise inndelinger. Bestandsinndelingen skal utføres på produktive skogarealer etter AR5 (inndeles i høy, middels og lav bonitet), eventuelt også fra gamle skogbruksplaner).  

Krav til registrering av egenskaper - eksempel 

 • Registreringsparametre og nøyaktighet 
  • Det bør settes opp en tabell som viser en skjematisk oversikt over hvordan ulike registreringsparametere kan listes opp.  
  • Tilbyder bør presisere sammenhengen mellom registreringsmetode, nøyaktighet og kostnad for parameterne. 
 • Arealinndeling  
  • Arealavgrensning mellom produktivt og uproduktivt areal skal baseres på AR5. 
  • Bestandsinndeling og annen arealklassifisering skal baseres på nye flybilder og gamle skogbruksplandata. 
 • Produktivt skogareal 
  • Minsteareal for figurering av bestand settes til 2 daa. Bestandsstørrelsen tilstrebes å øke med større eiendommer.  
  • Mindre areal med avvikende hogstklasse/ egenskaper kan eventuelt angis med utprikk. 
 • Alt areal unntatt produktivt skogareal. Følgende inndeling skal brukes på uproduktiv mark: 
  • Myr 
  • Skrapskog 
  • Teknisk impediment (private veger, velteplasser, tomt, hytter, grustak, kraftgater) 
  • Vann 
  • Andre markslag (beite, innmark mm.) 

Takstopplegg og takstmetode - eksempel 

Det er lagt opp til en arealbasert lasertakst da dette virker til å være den takstmetoden som innenfor akseptabel ressursbruk gir det beste resultatet. 

Det skal være minst mulig feltarbeid utover nødvendige prøveflater. Bonitet og alder skal i størst mulig grad hentes fra tidligere takster. Øvrige opplysninger beregnes ut ifra flybåren laserdata og flyfoto. Skogeier kan bestille ytterligere feltarbeid i forbindelse med tilleggsprodukter. 

Kontroll (kvalitetssikring) av taksten skal sikres gjennom takstselskapenes sertifiseringssystem. 

Leveranser - eksempel 

Når ressursoversikten er ferdig og koblet mot kart, skal skogeier som har bestilt skogbruksplan, ha mulighet for å vurdere behov for markarbeid og eventuelle opprettinger. Her bør det også være mulig for skogeiere som bare har bestilt ressursoversikt å etterbestille skogbruksplan. 

Levering av planene på digital form til skogeier skal være mulig og avtales mellom skogeier og takstselskap.  

Til skogeier  

 1. som har bestilt ressursoversikt skal følgende leveres 
 • ett fargelagt (hkl) bestandskart med ØK-bakgrunn 
 • bestandskart med ortofoto-bakgrunn 
 • bestandsliste  
 1. som har bestilt skogbruksplan skal følgende leveres 
 • ett fargelagt (hkl) bestandskart med ØK-bakgrunn 
 • ett bestandskart uten farger med ØK-bakgrunn (for oppfølging av utført behandling)  
 • bestandskart med ortofoto-bakgrunn 
 • bestandsliste  
 • plandel (behandlingsforslag, flerbrukselementer med mer) 
 • hovedtall for eiendommen 

Viser for øvrig til produktbeskrivelse. 

Til kommune 

 • kopi av alle ressurs- og plandata for hele takstarealet i de respektive kommunene (i digital form) 
 • bestandskart med ortofotobakgrunn på eiendomsnivå og analog form (tilsvarende det skogeier får) 
 • enkel ressursoversikt på areal uten planbestilling 
 • totaloversikt 

Til Statsforvalteren i…….., Landbruksavdelingen  

 • kopi av ressurs- og plandata for hele takstarealet i de respektive kommunene (i digital form) 
 • bestandskart med ortofotobakgrunn på analog form (tilsvarende det skogeier får) 
 • enkel ressursoversikt på areal uten planbestilling 
 • totaloversikt 

Til NIBIO  

 • digital kopi av alle data i henhold til forskrift/rundskriv 

Eksempel på beskrivelse av kartleveranse 

Alle kartdata som etableres i tilknytning til prosjektet skal leveres i EUREF 89/WGS 84 syskode 22, projeksjon UTM xx N. For i ettertid å kunne nyttiggjøre seg alle rettinger i eiendomsgrenser som blir gjort gjennom taksten, må dette gjøres gjennom vedtatte standarder. 

Etter taksten skal oppdaterte eiendomsgrenser være tilgjengelige i digital form på SOSI-format. SOSI-standarden skal tilsvare gjeldene standard for «Matrikkelen - Eiendomskart Teig» på Geonorge og være på nivå 4. 

Fant du det du lette etter?