Til hovedinnhold

Ajourhold av reindriftens arealbrukskart – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

1. Innledning

Bakgrunn og formål

Reindriftens arealbrukskart (reindriftskart) er næringens egen illustrasjon på hvordan reindriftsområdene brukes. Sammen med distriktsplanen er kartet et viktig verktøy for å synliggjøre og gi oversikt over reindriftens behov for arealer. Det er derfor viktig at innholdet i distriktsplanen samsvarer med arealbrukskartet.

Det har blitt gjort oppdateringer i kartet over flere år, men oppdateringene har skjedd med så lange intervaller at kartinformasjonen har blitt utdatert. Reindriftsavtalens parter har derfor tatt initiativ til å få på plass en nettbasert ajourholdsløsning, som legger til rette for reinbeitedistriktenes ajourhold av sine egne geodata. Geodata er geografiske data som skal illustrere den virkelige verden i kart. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har stått for utviklingsarbeidet.

Det er næringen selv som står for innholdet i arealbrukskartet. For å sikre integritet på dataene skal statsforvalteren kvalitetssikre kartinntegningene før de publiseres ut til brukerne via Kilden-Reindrift  og Geonorge. Landbruksdirektoratet er eier av dataene og ajourholdsløsningen.

Veiledning til statsforvalteren for kvalitetssikring og ajourhold finnes i to deler.

  • Denne veilederen er DEL 1, og tar for seg de organisatoriske rammene for arealbrukskartet.
  • I tillegg har NIBIO laget DEL 2 av veilederen, som beskriver hvordan ajourholdsløsningen fungerer, og hvordan man bruker den.

Det er utarbeidet en egen veileder til reinbeitedistrikt om ajourhold av arealbrukskartet.

Fant du det du lette etter?