Til hovedinnhold

Ajourhold av reindriftens arealbrukskart – forvaltningsansvar og saksbehandling

5. Statsforvalterens kvalitetssikring av kartdata

Målet med kvalitetssikringen

Forvaltningen skal sørge for arealbrukskartets integritet som en del av det offentlige kartgrunnlaget. Statsforvalterens oppdrag er blant annet å bidra til kvalitetssikring av kartet. Kvalitetssikringen er en planlagt og systematisk gjennomgang av reinbeitedistriktenes kartinntegninger, noe som skal bidra til at kartet får en slik kvalitet at det kan benyttes av kommunene i planlegging og saksbehandling. Dette er imidlertid en overordnet sjekk for å bidra til å sikre kvalitet og integritet på inntegningene,det mest sentrale er å fange opp åpenbare feil i inntegningene. Det er fortsatt reinbeitedistriktet som står endelig ansvarlig for kartets innhold og kvalitet.

Statsforvalteren har i sin kvalitetssikring ingen lovhjemmel til å nekte reinbeitedistriktene å tegne kart slik de selv ønsker. Statsforvalteren kan ikke pålegge reinbeitedistriktene å endre sine inntegninger, bare oppfordre til å lage gode og nøyaktige kart i henhold til definisjoner og beskrivelser. Statsforvalteren skal gjennom dialog og samarbeid, gjøre reinbeitedistriktene oppmerksom på hva som kan forbedres.

Forvaltningen er støttespillere for reindriften i arbeidet med å etablere, oppdatere og publisere reindriftskart. Med gode kart, som supplement til gode distriktsplaner, står reindriften sterkere og bedre forberedt i møtet med samfunnets krav til utbygging og arealinngrep.

Kvalitetssikre kartobjekter – sette status 

Når distriktets periode for ajourhold er over, åpnes ajourholdsløsningen for statsforvalteren. I kvalitetssikringen benytter statsforvalteren endringsloggen, og vurderer alle oppdaterte kartobjekt. Statsforvalteren skal sette en status til objektene. Det er teknisk mulig å ikke sette noen status.

Hvilke valg har jeg når jeg skal sette status?

A. Hvis objektet er OK settes status "kvalitetssikret"

Objektet forsvinner fra endringsloggen, og publiseres ved neste runde med statuskode «kvalitetssikret».

B. Hvis objektet ikke tas stilling til, forblir objektet uten status

Objektet forsvinner ikke fra endringsloggen. Objektet forblir på endringsloggen helt til det får status «kvalitetssikret» eller «avvis».

C. Hvis objektet ikke er OK, ikke sett status!

Det kan oppstå et tilfelle hvor statsforvalteren mener at det er noe ved kartobjektet som ikke er riktig. Statsforvalteren bør ta initiativ til en dialog (telefon, e-post) med distriktets ajourholdsansvarlig, hvor problemstillingen presenteres. Statsforvalteren har muligens behov for

 • en forklaring til et kartobjekt
 • å formidle at objektet er plassert feil kartet

Når denne dialogen pågår så settes ikke status på kartobjektet. Objektet forblir derfor i endringsloggen frem til status er avklart.

Dialog – enighet 

Hvis dialogen med distriktets ajourholdsansvarlig ender med enighet, kan statsforvalter sette status «kvalitetssikret». Objektet forsvinner fra endringsloggen, og publiseres ved neste runde med statuskode «kvalitetssikret».

Hvis det er behov for at ajourholdsansvarlig endrer noe på objektet, så avventer statsforvalteren denne endringen, og setter deretter status «kvalitetssikret». I et slikt tilfelle må statsforvalteren vente ut sin periode, hvorpå ajourholdsansvarlig kan gå inn å endre objektet. Deretter må statsforvalteren vente på en ny kvalitetssikringsperiode, før man kan gå inn å sette status.

Dialog - uenighet
Hvis statsforvalteren og reinbeitedistriktet ikke blir enige, skal statsforvalteren la objektet ligge i endringsloggen uten status. Statsforvalteren skal da løfte problemstillingen til Landbruksdirektoratet, som da har endelig ansvar for å konkludere med om oppdateringen skal publiseres eller ikke. Kommunikasjonen mellom statsforvalteren og Landbruksdirektoratet gjøres skriftlig, og journalføres i arkiv. Landbruksdirektoratets konklusjon formidles ajourholdsansvarlig med kopi til statsforvalteren. Reinbeitedistriktet får mulighet til å velge om kartobjektet skal publiseres eller ikke, iht. konklusjonen fra Landbruksdirektoratet.

Hvis Landbruksdirektoratet konkluderer med at kartobjektet ikke skal publiseres, skal status på kartobjektet settes til «avvis». Kartobjektet forsvinner fra endringsloggen, og publiseres ikke. Hvis Landbruksdirektoratet konkluderer med at objektet skal publiseres, så settes status til «kvalitetssikret». I dette tilfellet kan det være behov for å gjøre endringer på kartobjektet først.

Sjekkliste for kvalitetssikring

Listen med punkter under kan være en hjelp i kvalitetssikringsarbeidet. Statsforvalteren bør gå igjennom alle punktene under sitt arbeid.

1. Hva er tegnet inn/endret?

 • se på objektet i før- og etter- vinduet
 • zoom inn og/eller bytt bakgrunnskart
 • bruk mouseover-funksjon for å få opp informasjon om hva som er endret 
 • hvilket distrikt har tegnet dette?
 • hvilken type kartobjekt er det?
 • hvor ligger kartobjektet?
 • hva er oppdatert/endret?

2.    Har jeg kunnskap om kartobjektets avgrensning og plassering?

 • Har reindriftsforvaltningen (statsforvalteren, Landbruksdirektoratet, Reindriftsstyret eller Landbruks- og matdepartementet) gjort vedtak om kartobjektet? 
  • beitetider
  • tillatelse til gjeterhytte, gjerde eller anlegg
  • tillatelse til omlegging av flyttlei
  • annet
 • Er kartobjektet i samsvar med distriktets styringsdokumenter?
  • distriktsplan
  • bruksregler
 • Har andre offentlige etater gjort vedtak som berører kartobjektet?
  • planformål i kommuneplanens arealdel?
  • annet
 • Er kartobjektet tegnet på riktig sted? 
  • befaringer eller annen kjennskap til plassering

Om statsforvalteren ikke har kjennskap til at kartobjektet er avgrenset og/eller plassert feil, skal kartobjektet få status «kvalitetssikret». Husk at kvalitetssikringen er en overordnet sjekk, ikke en detaljert sjekk. Forvaltningen skal være støttespillere for reindriften mht. kartets oppdatering og nøyaktighet, men det er fortsatt reinbeitedistriktet som står ansvarlig for kartets innhold og kvalitet. I lys av dette må statsforvalter utøve skjønn mht. hvilke kartobjekter som klart er misvisende eller feil, og hvor det skal tas initiativ til en dialog med distriktet. 
 

Fant du det du lette etter?