Til hovedinnhold

Ajourhold av reindriftens arealbrukskart – forvaltningsansvar og saksbehandling

6. Ajourhold av administrative kartlag

Overordnet om adminstrative kartlag

Reindriftens administrative grenser består av åtte kartlag (jf. tabell under). Vi skiller mellom kartlagene (geodatasett) og deres juridiske grunnlag. Kartlagene er illustrasjoner basert på beskrivelser i et eller flere juridisk grunnlagsdokument. Med det juridiske grunnlaget mener vi et formelt, juridisk bindende dokument som beskriver en administrativ grense.

Tabell: Oversikt over de administrative kartlagene
Kartlag Juridisk grunnlag
Siidaområde Bruksregler
Avtaleområde Avtaler med grunneiere
Restriksjonsområde Dom, forskrift
Konsesjonsområde Vedtak
Ekspropriasjonsområde Vedtak
Reinbeitedistrikt Forskrift
Reinbeiteområde Forskrift
Konvensjonsområde Konvensjon, Lov

Det er Landbruksdirektoratet som står ansvarlig for ajourhold av kartlag for administrative grenser. For å få til en effektiv forvaltning av de administrative kartlagene, er ajourholdsløsningen tilrettelagt slik at også administrative grenser kan ajourholdes her. Et endringsbehov kan oppstå som følge av at det oppdages feil i det publiserte kartlaget, eller at det juridiske grunnlaget er endret.

Rutine for ajourhold av administrative kartlag samt flyttlei og gjerder og anlegg

Det er kun Landbruksdirektoratet og statsforvalteren som får tilgang til å endre administrative kartlag. Vi ønsker at statsforvalteren bistår Landbruksdirektoratet med ajourhold av de administrative kartlagene, samt kartlag for flyttlei og gjerder og anlegg. Det oppstår tilfeller der forvaltningen har behov for å endre flyttlei eller anlegg etter vedtak gjort av Landbruks- og matdepartementet eller andre vedtaksmyndigheter. Når et endringsbehov oppstår, skal kommunikasjonen mellom statsforvalteren og Landbruksdirektoratet journalføres i arkiv.

Statsforvalterens endring av et administrativt kartlag, flyttlei og gjerder og anlegg kan imidlertid kun skje etter nødvendig forutgående prosess, og etter skriftlig bekreftelse fra Landbruksdirektoratet på at aktuelle endringer kan gjøres. Distriktet som berøres av endringen orienteres også.

Rutinen under brukes der hvor statsforvalteren skal gjøre den praktiske oppdateringen av et administrativt kartlag i ajourholdsløsningen.

  1. Landbruksdirektoratet og statsforvalteren har kontakt om endringsbehovet. Berørte distrikt blir orientert.
    1. Landbruksdirektoratet har overordnet ansvar for at det juridiske grunnlaget er godt nok for å gjennomføre en endring i et kartlag.
    2. Statsforvalteren skaffer seg nødvendig grunnlagsdokumentasjon for å kunne digitalisere en grense.
  2. Landbruksdirektoratet gir et skriftlig oppdrag til statsforvalteren om at endring av aktuelt kartlag skal gjennomføres.
  3. Statsforvalteren kan nå benytte ajourholdsløsningen for å gjennomføre endringen.
  4. Statsforvalteren sender brev til Landbruksdirektoratet når endringen er gjort. Distriktet som berøres av endringene får kopi av brevet.

Fant du det du lette etter?