Til hovedinnhold

Ajourhold av reindriftens arealbrukskart – forvaltningsansvar og saksbehandling

3. Hvem har ansvar for hva

Statsforvalterens rolle

Statsforvalteren er regional fagmyndighet på reindrift i reindriftsområdene, og er bindeleddet mellom Landbruksdirektoratet og reinbeitedistriktene. Det er seks regionale reinbeiteområder: Øst-Finnmark, Vest-Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag (hhv. i fylkene Troms og Finnmark, Nordland og Trøndelag).

Reindriftens kartdata kan deles i to ansvarsområder. Reinbeitedistriktene har ansvar for å oppdatere 10 datasett som illustrerer arealbruk. Forvaltningen har ansvar for å oppdatere 8 datasett som illustrerer reindriftens administrative grenser. Statsforvalteren har en rolle i begge disse to ansvarsområdene.

Den første rollen er knyttet opp mot virksomhets- og økonomiinstruksen som utarbeides årlig. Statsforvalteren skal bidra til å oppdatere og kvalitetssikre reindriftsnæringens arealbrukskart samt veilede distriktene i ajourhold av reindriftens arealbrukskart og hvordan endringene skal gjøres. Statsforvalterenskal også løpende kvalitetssikre distriktenes inntegninger i reindriftens arealbrukskart. Arealbrukskartet skal samsvare med de opplysningene som ligger i distriktsplanen. Konkret skal statsforvalteren:

  • gi opplæring og veiledning til reinbeitedistriktene, i deres arbeid med å oppdatere arealbrukskartet, og
  • kvalitetssikre distriktenes kartdata før disse publiseres.

Den andre rollen handler om ajouhold av de administrative kartlagene. Konkret skal statsforvalteren:

  • bistå Landbruksdirektoratet med ajourhold av de administrative kartlagene, etter rutine beskrevet i denne veilederen.

Andre aktører

Landbruks- og matdepartementet

Landbruks- og matdepartementet (LMD) er Landbruksdirektoratets oppdragsgiver, og gir oppdrag gjennom tildelingsbrev.

Landbruksdirektoratet

Landbruksdirektoratet skal sørge for at reindriftens arealbruk dokumenteres, digitaliseres og tilgjengeliggjøres på nett. Direktoratet har eierskap til kartdatabasen og skal sørge for leveranser av oppdaterte kartdata til den nasjonale geodatainfrastrukturen, slik at reindriftsdata tilgjengeliggjøres. Landbruksdirektoratet har et konkret oppdrag, sammen med NIBIO, om å etablere og drifte reindriftskart gjennom innsynsløsning i Kilden og en egen ajourholdsløsning. Det er Landbruksdirektoratet sitt ansvar å utarbeide veiledningsmateriell for hvordan ajourhold av reindriftskartet skal gjennomføres, samt koordinere gjennomføringen med statsforvalteren.

Styrende dokumenter er tildelingsbrev fra LMD, reindriftsavtalen og den nye stortingsmeldinga om reindrift (Meld. St. 32 (2016-2017), kap. 9.4). I tillegg gir geodataloven føringer for hva Landbruksdirektoratet skal bidra med mht. infrastruktur for geografisk informasjon.

Etablering og ajourhold av reindriftskartet er ikke hjemlet i lov eller forskrift, og prosessen med ajourhold er ikke å regne som en saksbehandlingsprosess etter forvaltningsloven. Landbruksdirektoratet eier dataene, og ved en eventuell uenighet om kartinntegningene mellom  statsforvalteren og reinbeitedistriktet skal uenigheten løftes til Landbruksdirektoratet, som tar en beslutning om hvorvidt de aktuelle dataene skal publiseres eller ikke.

Reinbeitedistrikt

Reinbeitedistriktets ansvar er å tegne inn sin egen arealbruk. Statsforvalteren er førstelinje, og kontaktpunkt mot distriktet. Distriktet må utnevne en person som blir ajourholdsansvarlig. Denne blir statsforvalterens kontaktpunkt mht. ajourhold.

NIBIO

NIBIO har utviklet ajourholdsløsningen, og drifter denne i sitt miljø. Løsningen kjører på Google Chrome nettleser, og må ha nettilgang for å fungere. Applikasjonen er bygget med HTML/javascript og er en «nedstrippet» klient tilpasset formålet. Autentisering og autorisasjon skjer gjennom tjenesten autentisering og autorisering av reindriftskart. Innlogging skjer via hjemmesiden til Landbruksdirektoratet der distriktene viderekobles til Altinn for å logge seg inn i ajourholdsløsningen.

NIBIO sitt ansvar er å utvikle, drifte og vedlikeholde ajourholdsløsningen og Kilden-Reindrift med underliggende infrastruktur, inkludert teknisk forvaltning av reindriftskartdataene. I tillegg har NIBIO ansvaret for tjenestene for nedlasting og tilgjengeliggjøring av kartdataene, teknisk forvaltning av produktark, produktspesifikasjoner og andre leveranser inn mot Norge digitalt og DOK.

Fant du det du lette etter?