Til hovedinnhold

Ajourhold av reindriftens arealbrukskart – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

2. Hva er reindriftens arealbrukskart?

Arealbrukskartet viser illustrasjoner av beitebruk, oppsamlingsområder, beitehager, flytt- og trekkleier samt gjerder og anlegg. Reindriftens arealbruk er tilpasset skiftende, naturgitte forhold og også samfunnsmessige endringer. Det lar seg derfor ikke gjøre å kartfeste alle sider ved arealbruken på en helt nøyaktig måte. Kartet er en illustrasjon på hvordan reindriften i hovedsak og normalt bruker områdene. Kartet er et informasjonskart og ikke juridisk bindende for arealbruken, dvs. at reindriftsretten i et område ikke er begrenset av hvordan distriktet har tegnet arealbrukskartet.

Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) er geografiske data tilrettelagt for kommunenes plan- og byggesaksarbeid. Reindriftskart er en del av DOK, som betyr at det kommunene skal ta hensyn til reindriftens arealbruk i prosesser etter plan – og bygningsloven. Et tilgjengelig, konsistent og oppdatert reindriftskart er helt grunnleggende for dets verdi som planleggings- og beslutningsgrunnlag. Kvalitetssikrede reindriftsdata er et viktig bidrag til en effektiv og kunnskapsbasert forvaltning.

Fant du det du lette etter?