Til hovedinnhold

Ajourhold av reindriftens arealbrukskart – forvaltningsansvar og saksbehandling

4. Overordnet prosess

Beskrivelse av overordnet prosess for ajourhold, kvalitetssikring og publisering av kartdata.

  1. LMD kan årlig utforme bestilling gjennom tildelingsbrevet om at Landbruksdirektoratet har det overordnede ansvaret for å sørge for prosess og organisatoriske rammer som gir kontinuerlig ajourhold av reindriftens arealbrukskart.
  2. Landbruksdirektoratet utformer årlig (januar) brev til statsforvalteren med anbefaling til prosess og koordineringsform mot reinbeitedistriktene, samt formidler oppdaterte rutinebeskrivelser for ajourhold.
  3. Statsforvalteren informerer årlig reinbeitedistriktet (januar/februar) om viktigheten av å ajourholde reindriftskartet og hvilke prosesser som gjelder. Veiledningsmateriell fra Landbruksdirektoratet formidles, hvem som er kontaktpunkt hos statsforvalteren, samt at distriktet bør utnevne en eller flere ajourholdsansvarlige. Om nødvendig tilbyr statsforvalteren opplæring i bruk av ajourholdsløsningen.
  4. Reinbeitedistriktet (styret) utnevner en ajourholdsansvarlig (eller beholder eksisterende), og videreformidler veiledningsmateriell mottatt fra statsforvalteren.
  5. Ajourholdsansvarlig i reinbeitedistriktet setter seg inn i mottatt materiell, og ber kontaktpunktet hos statsforvalteren etablere brukertilgang, hvis dette ikke allerede er etablert.
  6. Ajourholdsansvarlig i reinbeitedistriktet starter på gjennomgangen av kartdata for sitt distrikt i ajourholdsløsningen. For hvert kartobjekt (et kartobjekt er en inntegning i kartet (flate, linje eller punkt) som har noen egenskaper (størrelse, kvalitet, eier, dato etc.)) det gjøres endringer i, genereres det en ny oppføring i en endringslogg. Endringsloggen er tilgjengelig for statsforvalteren, og benyttes i kvalitetssikringsarbeidet.
  7. Statsforvalteren går igjennom endringsloggen i ajourholdsløsningen og gjør en kvalitetssikring.
  8. Kartdata publiseres.

Perioder for ajourhold og kvalitetssikring

Ajourholdsløsningen må skille reinbeitedistriktenes ajourhold og statsforvalters kvalitetssikring i tid. Dette betyr at ajourholdsløsningen først vil være åpen for distriktenes ajourhold. Deretter åpnes løsningen for statsforvalterens kvalitetssikring. Statsforvalteren kan ikke kvalitetssikre i distriktenes periode for ajourhold, og distriktene kan ikke ajourholde i statsforvalterens periode for kvalitetssikring. Endelig lengde på periodene tas stilling til etter at pilotprosjektet er ferdig evaluert av Landbruks og matdepartementet og Landbruksdirektoratet sommer/høst 2021.

 

Fant du det du lette etter?