Til hovedinnhold

Rundskrivnummer 2021/13

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – kommentarer til regelverk

Hva forskriften skal inneholde

Tiltak og tiltaksklasser det gis tilskudd for 

Med tiltak menes tiltakene slik de fremkommer av den nasjonale instruksen. Fylkene kan ikke lage egne tiltak eller tiltaksklasser.  

Statsforvalteren står fritt til å velge ut hvilke tiltaksklasser som skal gjelde i regional forskrift, om ikke annet er bestemt. Tiltaksklasser er underkategorier for hvert tiltak, som angir nærmere avgrensning for tiltaket eller hvordan skjøtselen skal foregå. Tiltaksklassene kan ha ulik sats.  

Områder eller arealer tiltaket gjelder for 

Statsforvalteren må vurdere om det er behov for å avgrense tiltak til å gjelde gitte områder, eller om tiltaket kan tildeles tilskudd i hele fylket så fremt man oppfyller vilkårene. For noen tiltak skal statsforvalteren avgrense nærmere. Dette gjelder beite/slått av verdifulle jordbrukslandskap, skjøtsel av biologisk verdifulle arealer, skjøtsel av utvalgte naturtyper, friarealer for gås, tilrettelegging av hekke- og beiteområder for fugl, skjøtsel av kulturhistorisk viktige områder, samt alle tiltak under avrenning til vann med unntak av fangdam.

Utvelgelsen kan vises geografisk i kart eller angis som en områdebeskrivelse, for eksempel at tilskuddet kun kan gis til øyer eller setervoller. Det skal uansett fremgå tydelig av forskriften hvilke områder eller arealer foretaket kan søke tilskudd for.  

Nærmere bestemmelser for tiltaket  

Det fremgår av hver enkelt paragraf om statsforvalteren skal fastsette nærmere bestemmelser for tiltaket. Bestemmelsene skal ikke gå lenger enn nødvendig for å oppnå formålet med tiltaket.  

Videre fremgår det når statsforvalteren kan velge å fastsette nærmere bestemmelser. Regionale bestemmelser kan for eksempel være nødvendig for å målrette beitetilskuddene i fylkene. Varighet og tidspunkt for beiting kan tilpasses med regionale krav for å oppnå hensiktsmessig beitetrykk.  

Statsforvalteren kan sette nedre eller øvre grense for antall dyr, dekar, stykk eller meter det kan søkes tilskudd for, med unntak av setertilskuddet. Dette er primært knyttet til budsjetthensyn, men det kan også være tilfeller der det anses uhensiktsmessig å tildele tilskudd for foretak som gjennomfører tiltak i et lite omfang, eller der man ikke oppnår særlig økt miljøgevinst ved større omfang. Statsforvalteren kan også avgrense maksbeløp på utbetaling per tiltak eller for flere tiltak innenfor samme miljøtema. 

Hvilke tilskudd som ikke kan gis på samme areal 

Det er flere utfordringer med å avgrense hvilke tiltak som kan gis i kombinasjon på nasjonalt nivå. I instruksen er det derfor lagt opp til at det er statsforvalteren som må avgrense dersom flere tilskudd ikke kan gis på samme areal. Dette må i så fall angis som et ledd i den enkelte forskriftsbestemmelse.  

Eksempel: Det gis ikke tilskudd for [tiltak x] på samme areal hvor det gis tilskudd for [tiltak xx].  

I mange tilfeller vil tiltak på samme areal være gjensidig utelukkende. En kan da se for seg at søker ikke vil være berettiget tilskudd for det ene tilskuddet. I noen tilfeller er tildeling av tilskudd forutsatt at man har gjort et annet tiltak på arealet (for eksempel brenning av kystlynghei). Dette er da spesifisert i bestemmelsene i forskriftsmalen. 

Fant du det du lette etter?