Til hovedinnhold

Rundskrivnummer 2021/13

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – kommentarer til regelverk

Kapittel 5. Friluftsliv

Formål 

Formålet med tilskudd under friluftsliv er å ivareta allmenhetens tilgang og å bidra til å opprettholde en «grønn infrastruktur» i jordbrukets kulturlandskap.  

§ 26 Vedlikehold av turstier i jordbrukslandskapet 

§ 26 

Det kan gis tilskudd for vedlikehold og merking av turstier for delen av stien som går over jordbruksareal. Turstien skal være åpen for allmenn ferdsel.   

Tiltaksklasser: Høy tilrettelegging, Lav tilrettelegging 

Tilskuddet utmåles per meter. 

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å holde turstier i jordbruksområder åpne og tilgjengelige.  

Tilskuddet gis til turstier som grenser til eller ligger på jordbruksarealer. Med jordbruksarealer menes fulldyrka jord, overflatedyrka jord eller innmarksbeite. Tilskuddet gis kun til strekningen av stien som går over jordbruksarealer.  

Med vedlikehold menes å holde vegetasjonen nede og stien åpen og tilgjengelig. Stien skal være godt merket og eventuelt skiltet i terrenget. Adkomst, porter, gjerdeklyv og annen tilrettelegging skal vedlikeholdes ved behov.  

Tilskudd for etablering av turstier kan tildeles etter "Spesielle miljøtiltak i jordbruket" (SMIL). Registrering av turstien på kart osv. kan settes som et vilkår ved etablering. Statsforvalteren bør se på tilskudd for etablering av stier etter SMIL i sammenheng med tilskudd for vedlikehold etter regional forskrift. 

Statsforvalteren kan fastsette nærmere bestemmelser for tiltaket, herunder avgrense hvilke områder tilskuddet skal gjelde og nedre eller øvre grense for antall meter det kan gis tilskudd for. Et aktuelt vilkår kan for eksempel være registrering i Nasjonal database for tur og friluftsruter. 

Fant du det du lette etter?