Til hovedinnhold

Rundskrivnummer 2021/13

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – kommentarer til regelverk

Kapittel 9. Miljøavtale og klimarådgiving

§ 43 Miljøavtale 

§ 43 

Det kan gis tilskudd for foretak som gjennomfører en kombinasjon av tiltak for styrket miljøinnsats.  

Tiltaksklasser: Trinn 1 og trinn 2. 

Tilskuddet utmåles per dekar.  

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at foretak gjennomfører flere miljøtiltak, som i kombinasjon gir større miljøgevinst enn enkelttiltak.  

Tiltakene i miljøavtalen skal være definert av statsforvalteren i regional forskrift. Tiltakene som kan inngå i miljøavtalen skal bestå av tiltak fastsatt i denne instruksen. Miljøavtalen kan i tillegg inneha ekstra krav som styrker miljøeffekten. Aktuelle krav i slike miljøavtaler vil kunne være knyttet til for eksempel spredetidspunkt for husdyrgjødsel, redusert gjødsling under norm eller ytterligere skjøtselskrav. 

Hittil er miljøavtale knyttet til tiltak for å redusere avrenning i utsatte områder. Miljøavtale er nå utvidet til også å kunne gjelde tiltak innen utslipp til luft, miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel og biologisk mangfold.  

Statsforvalteren skal bestemme hvilke tiltak fra denne instruksen som inngår i miljøavtalen. Statsforvalteren kan også sette ytterligere miljøkrav knyttet til tilskuddet, for å oppnå en ønsket miljøeffekt. Det er to tiltaksklasser (trinn 1 og trinn 2), som gir mulighet for å differensiere miljøtilskuddet ut fra nivå på vilkår eller typer drift. 

§ 44 Klimarådgiving

§ 44

Det kan gis tilskudd for klimarådgivning som er gjennomført i en søknadsperiode, fra [15. oktober] forrige år til [15. oktober] i søknadsåret. Tiltaksplan for utført rådgiving må vedlegges søknaden.  Tiltaksplanen skal være underskrevet av rådgiver.

Med klimarådgivning menes rådgivning som i størst mulig grad tar for seg en helhetlig gjennomgang av utslipp og opptak av klimagasser fra alle gårdens produksjoner, med sikte på å gjennomføre klimatiltak. Behov for klimatilpasning skal også inngå i rådgivningen. Tilbydere av klimarådgivning skal være godkjent av Landbruksdirektoratet.     

Dersom det søkes om tilskudd for gjennomført klimarådgivning i flere søknadsperioder, er det et vilkår for å få tilskudd at tiltaksplanen oppdateres for hver søknad.  

 Tiltaksklasser: To-til-en rådgivning, en-til-en rådgivning, grupperådgivning. 

Alle statsforvaltere skal legge til rette for følgende tilskuddssatser: 8 000 kroner for to-til-en rådgivning, 6 000 kroner for en-til-en rådgivning og 2000 kroner for grupperådgivning, jf. Prop. 120 S. (2021-2022).

Tilskuddet kan kun utmåles for én gjennomført rådgivning per søknadsomgang. Tilskuddet utmåles per stykk.

Kommentarer til bestemmelsene

Formålet med tilskuddet er å få rådgiving om gårdens klimaavtrykk og behovet for klimatilpasning. Tilskuddet skal stimulere til kunnskapsoppbygging om klimagassutslipp, karbonbinding og klimatilpasning, med sikte på å få gjennomført klimatiltak i jordbruksproduksjonen på sitt foretak. Disse tiltak inkluderer ikke bare tilskuddsberettigede tiltak, men også generell optimering av drifta som for eksempel redusert diesel forbruk eller redusert kalvedødelighet.

I tillegg til helhetlig gjennomgang av opptak og utslipp av klimagasser, skal det vurderes behov for tiltak som gjelder klimatilpasning. Med utgangspunkt i forutsetningene på foretakene, vil tiltak som gjelder håndtering av overflatevann, fordrøyingdammer, naturbaserte renseløsninger, drenering, praksis som gjelder jordarbeiding og andre dyrkingsmessige forhold, være aktuelle.

Innholdet i klimarådgivningen og tilbydere skal være godkjent av Landbruksdirektoratet.

Et vilkår for tilskudd er at det utarbeides en tiltaksplan som legges ved søknaden. Det stilles ikke som vilkår for tilskuddet at foretaket gjennomfører tiltak, men rådgivning og utarbeiding av tiltaksplan skal gi bonden kunnskapsgrunnlag og motivasjon for å gjennomføre tiltak og driftsforbedringer for å redusere utslipp og tilpasninger til et endret klima.

Dersom det søkes om tilskudd for gjennomført klimarådgivning i flere søknadsperioder, er det et vilkår for å få tilskudd at det utarbeides ny tiltaksplan med beskrivelse av hvilke tiltak som er gjennomført eller igangsatt siden forrige klimarådgiving. At det er gjennomført tiltak sannsynliggjør behovet for ny klimarådgivning.  Unntak fra dette gjelder der det er gjennomført delvis rådgiving.

Det er totalt tre tiltaksklasser som skal avspeile kostnadene ved rådgivingen. Tiltaksklassen to-til-en rådgiving benyttes der hvor gårdsdriften består av flere typer produksjoner, eksempelvis grovfôrproduksjon og melkeproduksjon. En-til-en rådgiving benyttes når gårdsdriften besår av en enkelt produksjon, eksempelvis korn eller grønnsaker. Denne tiltaksklassen benyttes også i de tilfeller hvor produksjonen består av forskjellige produksjoner, men hvor det i inneværende søknadsomgang ikke kan lages en tiltaksplan som omfatter alle produksjoner på gården, fordi det ikke eksisterer et helhetlig rådgivningstilbud. Et eksempel på dette er (pr. 2022) at det ikke tilbys klimarådgivning for produksjon av svin, fjørfe m.fl. i kombinasjon med planteproduksjon. 

 

Fant du det du lette etter?