Til hovedinnhold

Rundskrivnummer 2021/13

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – kommentarer til regelverk

Kapittel 10. Generelle bestemmelser

§ 45 Utmåling og utbetaling av tilskudd 

§ 45 

Tilskuddet utmåles etter satser fastsatt årlig av statsforvalteren i regionalt miljøprogram. Tilskuddet skal kun gis det året tiltaket gjennomføres.  

Statsforvalteren kan sette et maksbeløp for tilskudd et foretak kan innvilges per tiltak eller grupper av tiltak innenfor temaene  kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner- og miljøer, friluftsliv, avrenning til vann, utslipp til luft eller plantevern. Avgrensingen skal fastsettes i regionalt miljøprogram.  

Kommentarer til bestemmelsene 

Statsforvalteren fastsetter årlig satser for tilskuddene etter samråd med fylkeslagene i Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag. Statsforvalteren fastsetter foreløpige satser som kan justeres for å tilpasse forbruket til bevilgningen.  

Av annet ledd følger det at tilskudd kun skal gis det året tiltaket blir gjennomført.  

§ 46 Søknad  

§ 46 

Foretak som søker tilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. 

Søknadsfristen er [statsforvalteren kan velge å fastsette frist mellom 1. august og 20 oktober]. For beitelag som søker tilskudd etter [§ Drift av beitelag] er fristen 15. november.  

Dersom søknad leveres etter fristene i første ledd, reduseres tilskuddet med 1 000 kroner per dag inntil 14 dager etter fristens utløp. Tilskuddet kan ikke overdras til eie eller pant.  

Kommentarer til bestemmelsene 

Foretak som søker tilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. 

Søknadsfristen er 15. oktober. Det er imidlertid åpnet for at statsforvalteren kan sette en egen frist i tidsrommet 1. august til 20. oktober. For beitelag som søker tilskudd etter [§ Drift av beitelag] er fristen 15. november.  

§ 47 Administrasjon, dispensasjon og klage  

Bestemmelsen i § 47

Statsforvalteren administrerer tilskuddene etter denne forskriften.  

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. Statsforvalteren kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene om tilskudd fastsatt i denne forskriften.  

Vedtak fattet av kommunen kan påklages​ til statsforvalteren. Vedtak fattet av statsforvalteren i første instans kan påklages til Landbruksdirektoratet. 

Kommentarer til bestemmelsene 

Første ledd angir at kommunen fatter vedtak om miljøtilskudd i førsteinstans.  

Statsforvalteren kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i forskriften. Dispensasjon skal kun gis dersom det er særlig tilfeller av forbigående art som gjør at foretaket som søker tilskudd ikke oppfyller vilkårene for tilskudd. For eksempel vil sykdom eller andre uforutsette hendelser utenfor foretakets kontroll være «særlige tilfeller» som vil gi grunnlag for å fatte vedtak om dispensasjon. At man er i villfarelse om søknadsfrist etc. er ikke et slikt særlig tilfelle. Andre uforutsette hendelser utenfor foretakets kontroll kan eksempelvis være klimatiske forhold som gjør det umulig å gjennomføre tiltaket innenfor angitt frist.   

Ved søknad om dispensasjon fra vilkår knyttet til miljø, eksempelvis tiltak under miljøtema biomangfold, må en ta stilling til om en dispensasjon kan gis i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Se nærmere omtale om dette under kapittel 3 biomangfold.  

Tredje ledd angir at vedtak fattet av kommunen kan påklages til statsforvalteren. Vedtak fattet av statsforvalteren i første instans kan påklages Landbruksdirektoratet.  

§ 48 Opplysningsplikt og kontroll 

§ 48 

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen.  

Kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktige. Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de eiendommer som foretaket benytter i driften.  

Kommentarer til bestemmelsene 

Søker av tilskudd plikter å gi alle opplysninger som kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet finner nødvendig for å kunne forvalte ordningen. 

Kommunen, statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kontrollerer at utbetaling av tilskudd er riktig. Søker plikter å utlevere all bokføring, korrespondanse og opptegnelser som vedkommer tilskuddet. Opplysninger gitt i forbindelse med søknad om tilskudd kan også kontrolleres ved telling og måling på de eiendommer foretaket benytter i driften. 

§ 49 Avkorting  

§ 49 

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har   

  1. drevet eller driver sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, eller 
  2. gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller andre, 

kan hele eller deler av det samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes.  

Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket    

  1. har oversittet de frister som kommunen, statsforvalteren eller Landbruksdirektoratet har satt for å kunne utføre sine kontrolloppgaver i medhold av [§ opplysningsplikt og kontroll],   
  2. har brutt bestemmelser i forskrift 1. juli 1999 nr. 791 om gjødslingsplanlegging, eller 
  3. ikke har ført journal over plantevernmidler foretaket har benyttet på arealene det søkes tilskudd for. Journalen skal inneholde opplysninger om navn på plantevernmiddelet som brukes, tidspunkt for behandling og dosen som er brukt, samt området og veksten som plantevernmiddelet ble brukt på. Tilskuddet kan også avkortes dersom foretaket ikke kan fremlegge slike journaler for de siste tre årene.  

Kommentarer til bestemmelsene 

Det er laget en samlet bestemmelse om avkorting som samler ulike grunnlag for avkorting av tilskudd. 

Avkorting etter første ledd gjelder foretakets uaktsomme eller forsettlige overtredelser.  

  1. drevet eller driver sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet 

Dette gjelder konstaterte overtredelser av regelverk som har sammenheng med jordbruksvirksomheten. Overtredelser etter lov eller forskriftsverk som er hjemlet i jordlova, typisk nydyrkingsforskiften, gjødselvareforskriften, dyrevelferdsloven med tilhørende forskriftsverk vil kunne gi grunnlag for avkorting. Også lovovertredelser som er knyttet til virksomheten etter for eksempel forurensningsloven eller kulturminneloven kan gi grunnlag for avkorting av tilskuddet. Det må konkret vurderes sammenhengen mellom overtredelsen og det som det er søkt tilskudd for.  

Videre kan også tilskuddet avkortes dersom foretaket har oppgitt feil opplysninger i søknad, brutt bestemmelser i forskrift om gjødselplanlegging eller mangler eller har mangelfull journal over plantevernmidler.    

§ 50 Tilbakebetaling og renter mv. 

§ 50 

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere utbetaling av tilskudd. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter [§ XX Avkorting av tilskudd].  

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.  

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere utbetalinger av tilskudd til foretaket.  

Kommentarer til bestemmelsene 

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan det feilutbetalte beløpet kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere utbetaling av tilskudd. Tilsvarende gjelder differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter [§ XX Avkorting av tilskudd]. 

For tilbakebetalingskrav kan det kreves renter når kravet ikke innfris ved forfall. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Størrelsen på renten følger rentesatsen fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. 

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av foretakets jordbruksvirksomhet kan motregnes i senere utbetalinger av tilskudd til foretaket. 

Statsforvalteren må sette inn paragrafnummer for Avkorting av tilskudd fra regional forskrift. 

§ 51 Ikrafttredelse  

§ 51 

Forskriften trer i kraft [dato fastsatt av Statsforvalteren]. Samtidig oppheves [tidligere regional forskrift].    

Kommentarer til bestemmelsene 

Statsforvalteren må her sette inn dato for når forskriften trer i kraft og navn for tidligere regional forskrift som oppheves. 

Fant du det du lette etter?