Til hovedinnhold

Rundskrivnummer 2021/13

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – kommentarer til regelverk

Kapittel 1. Formål, virkeområde og grunnvilkår

§ 1 Formål 

 § 1 

Formålet med tilskudd etter forskriften er å bidra til å ivareta jordbruket sitt kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturmiljøer og -minner, tilgjengelighet i jordbrukslandskapet, samt redusere bruk av plantevernmidler og utslipp til luft og avrenning til vann fra jordbruket.  

Kommentarer til bestemmelsen 

Formålsbestemmelsen angir formålene med tilskuddene under hvert miljøtema. De åtte miljøtemaene er kulturlandskap, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, friluftsliv, avrenning til vann, utslipp til luft, plantevern og miljøavtale. Prioriteringene som blir gjort regionalt skal forankres i disse miljøtemaene.  

§ 2 Virkeområde 

§ 2 

Forskriften gjelder i [navn på region] fylke.  

§ 3 Grunnvilkår  

§ 3 

Tilskudd etter denne forskriften kan gis til 

  1. foretak som har gjennomført tiltak på arealer de disponerer i søknadsåret. Foretaket må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer, og må være registrert i Enhetsregisteret.  
  2. beitelag kan søke tilskudd for drift etter [§ Drift av beitelag]. Med beitelag menes i denne forskriften sammenslutninger som er registret som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret, og som har til hovedformål å samarbeide om hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av utmarksbeite.  

Kommentarer til bestemmelsene 

For å oppfylle grunnvilkårene i § 3 a må følgende vilkår være oppfylt:  

  1. Tilskuddet tilfaller foretaket som har gjennomført tiltaket på arealer de disponerer i søknadsåret. Det er kun foretaket som har gjennomført tiltaket som kan søke om tilskudd. Ved formuleringen at foretaket «disponerer» arealet, menes at man enten eier, har bruksrett til eller leier et areal for «vanlig jordbruksproduksjon». Et leieforhold bør kunne dokumenteres ved skriftlig leieavtale, men dette er ikke et krav. Ved tvil om foretakets rett til å disponere arealet, er det foretaket selv som har bevisbyrden for å dokumentere at man disponerer arealet.  
  2. Foretaket må drive «vanlig jordbruksproduksjon» på en eller flere landbrukseiendommer. Dette er en konkret landbruksfaglig vurdering og betyr at foretakets drift må være intensiv nok til å være berettiget produksjonstilskudd, jf. forskrift av 19. desember 2014 nr. 1817 om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 2. Regionale miljøtilskudd gjelder som utgangspunkt drift av jordbruksarealer, og ved vurdering av hva som ansees som «vanlig jordbruk» skal det tas utgangspunkt i gjeldende “Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - kommentarer til regelverk”, kapittel 2 om «arealbaserte produksjoner».  
  3. Foretaket må være registret i Enhetsregisteret. 

For å oppfylle grunnvilkåret i § 3 b må følgende vilkår være oppfylt:  

  1. Beitelaget må være registeret som samvirkeforetak eller forening i Enhetsregisteret. Brønnøysundregisteret krever i dag at beitelaget er registret som et samvirkeforetak. Imidlertid er det mange beitelag som fortsatt er registrert som forening. Disse kan også søke om tilskudd for drift, så fremt de oppfyller øvrige vilkår i bestemmelsen.  
  2. Driften av beitelaget skal ha til hovedformål å samarbeide om hensiktsmessige fellesløsninger innen beitebruk og god utnyttelse av utmarksbeite.  

Fant du det du lette etter?