Til hovedinnhold

Rundskrivnummer 2021/13

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – kommentarer til regelverk

Kapittel 7. Utslipp til luft

Formål 

Formålet med tilskuddene under utslipp til luft er å stimulere til gjødslingsmetoder som gir redusert utslipp av ammoniakk og lystgass. 

§ 37 Spredning av husdyrgjødsel om våren og eller i vekstsesongen 

§ 37 

Det kan gis tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og biorest om våren eller i vekstsesongen. [Dersom statsforvalteren fastsetter frist: Siste frist for spredning er (dato)]. Arealet skal høstes ved slått eller beiting etter siste spredning i søknadsåret. Det skal minimum spres 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. Tilskudd kan bare gis dersom all husdyrgjødsel som foretaket disponerer spres om våren eller i vekstsesongen. 

Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde spredd per dekar. 

Tilskuddet utmåles per dekar. Tilskuddet utmåles per dekar.  

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at husdyrgjødsel og biorest blir spredt på mest mulig gunstig tidspunkt. Dette er viktig for å få best mulig opptak av næringsstoffene i avlingene, og redusere forurensning av vann og utslipp til luft.  

Tiltaket innebærer at all husdyrgjødsel som foretaket bruker på sitt jordbruksareal skal spres om våren eller i vekstsesongen. Statsforvalteren kan fastsette datofrist for når gjødsla skal være spredd. Det kan ikke gis tilskudd dersom deler av gjødselmengden fra foretaket blir spredd på annet jordbruksforetak etter fristen for miljøvennlig spredning. 

Foretaket skal ha skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde spredd per dekar.  

Arealet skal høstes ved slått eller beiting etter siste spredning. Dette utelukker at høstkorn er omfattet av ordningen. Tilskuddet gjelder spredning på alle typer godkjent spredeareal etter Forskrift om gjødselvarer m.v. av organisk opphav.  

Foretak som mottar dette tilskuddet kan ikke samtidig motta tilskudd for nedlegging, nedfelling eller rask nedmolding, siden disse øvrige tiltakene alene må innebære at storparten av gjødsla spres vår/vekstsesong. 

Statsforvalteren kan bestemme hvilke områder tilskuddet gjelder for i regional forskrift. 

§ 38 Spredning av husdyrgjødsel ved nedfelling eller nedlegging  

§ 38 

Det kan gis tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og biorest ved nedfelling eller nedlegging. Det skal minimum spres 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. [Dersom statsforvalteren fastsetter frist: Siste frist for spredning er dato]. Arealet skal høstes ved slått eller beiting etter siste spredning i søknadsåret. Husdyrgjødsel og biorest som er spredd ved nedlegging i åpen åker må moldes ned innen to timer. 

Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde spredd per dekar. 

Tilskuddet utmåles per dekar.  

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at husdyrgjødsel og biorest blir lagt rett ned på jorda (nedlegging), eller blandet direkte i jordsmonnet (nedfelling) i stedet for tradisjonell breispredning med gjødselkanon eller lignende.  

Nedlegging og nedfelling motvirker tap av ammoniakk til lufta og er også gunstig med hensyn til vannmiljø.  

Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato og gjødselmengde spredd per dekar. 

Arealet skal høstes ved slått eller beiting etter spredning. Statsforvalteren kan fastsette datofrist for når gjødsla skal være spredd.   

Statsforvalteren kan bestemme hvilke områder tilskuddet gjelder for i regional forskrift. 

§ 39 Spredning av husdyrgjødsel med rask nedmoldning  

§ 39 

Det kan gis tilskudd for nedmolding av husdyrgjødsel og biorest ved harving eller pløying innen to timer etter overflatespredning. Det skal minimum spres 5 kg total-Nitrogen i husdyrgjødsla per dekar. [Dersom statsforvalteren fastsetter frist: Siste frist for spredning er dato]. Arealet skal høstes eller beites etter siste spredning i søknadsåret.   

Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato, tidspunkt for nedmolding og gjødselmengde spredd per dekar. 

Tilskuddet utmåles per dekar.  

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at husdyrgjødsel og biorest blir blandet inn i jordsmonnet raskt etter spredning.  

Dette bidrar til å redusere tap til luft (ammoniakk) fra gjødsla, og gi større næringsverdi for plantene. 

Foretaket skal ha gjødslingsplan og skiftenoteringer som viser sprededato, gjødselmengde spredd per dekar og tidspunkt for nedmolding.  

Arealet skal høstes ved slått eller beiting etter spredning. Dette utelukker at høstkorn er omfattet av ordningen. Fylkesmannen kan fastsette datofrist for når gjødsla skal være spredd.   

Statsforvalteren kan bestemme hvilke områder tilskuddet gjelder for i regional forskrift. 

§ 40 Spredning av husdyrgjødsel med tilførselsslange 

§ 40 

Det kan gis tilskudd for spredning av husdyrgjødsel og biorest med tilførselsslange, som et tillegg til tilskudd etter [§§ spredning vår/vekstsesong, nedfelling eller nedlegging, rask nedmolding].  

Foretaket må kunne dokumentere bruk av tilførselsslange. 

Tilskuddet utmåles per dekar. 

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til bruk av tilførselsslager for spredning av husdyrgjødsel og biorest for å redusere jordpakking.  

Redusert jordpakking kan gi bedre avlinger på grunn av god jordstruktur for planterøttene og lavere lystgasstap på grunn av bedre infiltrasjon av vann. Bruk av tilførselsslanger har effekt som selvstendig tiltak, men tilskuddet bør knyttes opp mot at gjødsla spres på en miljøvennlig måte. Tiltaket skal derfor gis som et tillegg til de enkelte gjødselstiltakene.  

Statsforvalteren kan bestemme at tilleggstilskuddet ikke skal gis i alle kombinasjoner av tiltakene for miljøvennlig spredning. Statsforvalteren skal bestemme hvilken kombinasjon av [§§ spredning vår/vekstsesong, nedfelling eller nedlegging, rask nedmolding] tilskudd for spredning av tilførselslange kan gjelde for.

Fant du det du lette etter?