Til hovedinnhold

Rundskrivnummer 2021/13

Regionalt miljøtilskudd i jordbruket (RMP) – kommentarer til regelverk

Kapittel 6. Avrenning til vann

Formål 

Formålet med tilskuddene under avrenning til vann er å redusere avrenning av næringsstoffer og partikler til vassdrag og kyst. Tiltakene er viktig for å bidra til at målene etter vannforskriften nås. 

Ut fra tilstand i vannforekomstene og grad av potensiell negativ påvirkning fra jordbruk, må statsforvalteren velge ut og definere områder som er prioritert for å motta høyere satser for avrenningstiltak. Andre områder kan også motta tilskudd, men vil ikke ha samme behov for høy tiltaksgjennomføring ut i fra tilstanden i vannforekomstene. «Prioriterte områder» og «andre områder» må være klart definert av statsforvalteren. Inndelingen «prioriterte områder» og «andre områder» gjelder for alle tiltakene under kapittel seks, unntatt fangdammer.  

§ 27 Ingen jordarbeiding om høsten 

§ 27 

Det kan gis tilskudd for arealer med korn, oljevekster, belgvekster, frøeng siste høstingsår, grønngjødsling og grønnfôrvekster dersom arealet ikke jordarbeides om høsten. Arealet skal ikke jordarbeides før 1. mars året etter søknadsåret. Halmen på disse arealene skal ikke brennes. 

Tiltaksklasser: erosjonrisikoklasse 1, 1 med dråg, 2, 2 med dråg, 3 og  4. 

Tilskuddet utmåles per dekar.   

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at åkerarealer ikke blir jordarbeidet om høsten, etter siste høsting.  

Plantedekket som blir stående igjen (stubb) til 1. mars, beskytter mot erosjon i vinterhalvåret. Dette er et viktig tiltak for å hindre jordtap og avrenning av næringsstoffer. Det gis ikke miljøtilskudd for arealer med grasgjenlegg. Eng og radkulturer omfattes ikke av ordningen.  

Bestemmelsen om halmbrenning gjelder kun de arealene som ikke blir jordarbeidet.  

Tilskuddet kan gis til arealer i alle erosjonsrisikoklasser innenfor «prioriterte områder» og «andre områder». Statsforvalteren skal bestemme prioriterte områder for tilskuddet.  

Tiltaket er delt inn i 6 tiltaksklasser ut i fra erosjonsrisikoklasse og hvorvidt det er risiko for drågerosjon på arealene.  

§ 28 Gras på arealer utsatt for flom og erosjon  

§ 28 

Det kan gis tilskudd for å dyrke flerårige vekster på åkerarealer som er særlig utsatte for flom og erosjon. Vekstene skal være godt etablert om høsten i søknadsåret. Ved fornying skal jordarbeiding og såing skje mellom 1. mars og 1. juli.   

Tilskuddet utmåles per dekar. 

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til bruk av flerårige vekster på åkerareal som er spesielt utsatt for erosjon og flom.  

Flerårige vekster gir bedre beskyttelse mot tap av jord og næringsstoffer enn åpen åker. Dette forutsetter imidlertid at vekstene er godt etablert. Med «godt etablert» menes der plantene har utviklet god rotstruktur og er godt synlige over jorda, med et jevnt og tett plantedekke. Med flerårige vekster menes planter som kan leve i flere år. Vekstene bør fortrinnsvis overleve vinteren og gi god beskyttelse hele året. 

Tilskuddet kan søkes om hvert år det ligger flerårige vekster på åkerarealene. Arealene kan med fordel ligge minst tre år før fornying.  

Statsforvalteren skal definere hvilke arealer som er flomutsatt og hvilke arealer som er erosjonsutsatt. 

§ 29 Ingen jordarbeiding på flomutsatte arealer  

§ 29 

Det kan gis tilskudd for flomutsatte og vassdragsnære arealer som ikke jordarbeides innenfor [periode fastsatt av statsforvalteren]. Tilskuddet kan gis til arealer som oppfyller vilkårene etter [§ ingen jordarbeiding om høsten]. 

Tilskuddet utmåles per dekar. 

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til å avstå fra jordarbeiding i områder som er særlig utsatt for flom. Dette skal hindre jordtap og avrenning av næringsstoffer.  

Statsforvalteren må definere flomutsatte områder i regional forskrift før søknadsomgangen.  

Tilskuddet gis som tillegg til ingen/utsatt jordarbeiding. Det er lagt opp til at tiltaket kan gis som tillegg til «ingen jordarbeiding» fordi det i mange tilfeller kan være flomutsatte arealer i erosjonsklasse 1 og 2 som ellers har lavere tilskuddssatser. Flomutsatte arealer har imidlertid stor risiko for avrenning av næringsstoffer og det kan være behov for ekstra stimulering for at disse arealene ikke blir jordarbeidet. 

Statsforvalteren fastsetter også periode for når jordarbeiding ikke skal skje, ut ifra når på året det er størst flomfare på de aktuelle arealene. Statsforvalteren kan imidlertid ikke sette tidligere frist enn 1. mars, ettersom tiltaket forutsetter at foretaket også søker tilskudd for «ingen jordarbeiding om høsten». Statsforvalteren definerer arealene som tilskuddet gjelder for i regional forskrift. 

§ 30 Direktesådd høstkorn og høstoljevekster 

§ 30 

Det kan gis tilskudd for å direkteså høstkorn og høstoljevekster på arealer som ikke er jordarbeidet.  

Tilskuddet utmåles per dekar. 

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at høstkorn blir sådd uten at arealet blir jordarbeidet før såing etter høsting av årets avling. Dette kan bidra til redusert jord- og næringsstofftap fra arealene. Lett risping av jorda for å få bedre kontakt mellom såkorn og jord kan aksepteres, men det må være minimal forstyrrelse av jorda.  

Statsforvalteren definerer arealene som tilskuddet gjelder for i regional forskrift. 

§ 31 Fangvekst som underkultur 

§ 31 

Det kan gis tilskudd for fangvekster sådd sammen med korn, oljevekster og belgvekster. Tilskuddet kan gis for arealer som oppfyller vilkårene etter [§ ingen jordarbeiding om høsten]. Fangveksten skal være godt etablert om høsten, og skal ikke være hovedvekst året etter at den er sådd. Arealet skal ikke sprøytes med plantevernmidler eller gjødsles om høsten.  

Tilskuddet utmåles per dekar.  

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til bruk av fangvekster for å beskytte jordoverflaten mot avrenning av jord og næringsstoffer, samt å binde overskudd av fosfor og nitrogen i vekstene. 

Tiltaket innebærer såing av fangvekster som underkultur i annen avling, for å gi bedre beskyttelse mot erosjon og næringsstofftap enn det en oppnår med ingen jordarbeiding alene. Det kan også gis tilskudd når fangveksten sås seint i dyrkingssesongen eller etter høsting.  

Det er viktig at kravet om at fangvestene er godt etablert om høsten blir fulgt opp. Med «godt etablert» menes der plantene er godt synlige over jorda med et jevnt og tett plantedekke. 

Med fangvekster menes her en vekst som i utgangspunktet konkurrerer minimalt med hovedveksten, men som etablerer seg godt etter at hovedveksten er høstet. Fangveksten vil da få et tett plantedekke, med god rotstruktur, som beskytter jorda og tar opp næringsstoffer fra dypere jordlag. Det bør ikke sås belgvekster i ren bestand. 

Tilskudd for undersådd fangvekst kan gis som et tillegg til tilskudd for utsatt jordarbeiding på samme areal. Statsforvalteren definerer arealene som tilskuddet gjelder for i regional forskrift. 

§ 32 Fangvekster sådd etter høsting 

§ 32 

Det kan gis tilskudd for fangvekster sådd etter høsting av grønnsaker, poteter og rotvekster. Fangveksten skal være godt etablert om høsten, og skal ikke være hovedvekst året etter at den er sådd. Arealet skal ikke sprøytes med plantevernmidler og ikke gjødsles etter høsting av hovedveksten. Arealet skal ikke jordarbeides før 1. mars året etter søknadsåret. 

Tilskuddet utmåles per dekar.  

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til bruk av fangvekster for å beskytte jordoverflaten mot avrenning av jord og næringsstoffer, samt å binde overskudd av fosfor og nitrogen i vekstene.  

Tiltaket innebærer såing av fangvekst straks etter høsting av tidligkulturer av grønnsaker, poteter eller rotvekster. Fangvekster gir bedre beskyttelse mot tap av jord og næringsstoffer enn åpen åker etter høsting av grønnsaker, poteter og rotvekster. I tillegg kan fangvekstene ta opp overskudd av næringsstoffer fra arealet. Dette forutsetter imidlertid at vekstene er godt etablert. Med «godt etablert» menes der plantene har utviklet god rotstruktur og er godt synlige over jorda med et jevnt og tett plantedekke. 

Med fangvekster (sådd etter høsting) menes her vekster som vokser raskt etter såing og som etablerer seg godt før vinteren med røtter som armerer jorda og som kan ta opp næringsstoffer fra dypere lag. Det bør ikke sås belgvekster i ren bestand.  

Statsforvalteren definerer arealene som tilskuddet gjelder for i regional forskrift. 

Ved dyrking av tidligvekster kan statsforvalteren fastsette en annen frist for jordarbeiding, etter 20. oktober. Med tidligvekster menes vekster som høstes før 1. juli.  

§ 33 Grasdekte vannveier og grasstriper i åker 

§ 33 

Det kan gis tilskudd for flerårig grasdekke i dråg på åkerarealer. Grasdekket skal ha en bredde på minimum seks meter. Vekstene skal være godt etablert om høsten i søknadsåret 

Tilskudd kan også gis for grasdekke på tvers av fallet i lange hellinger. Grasdekket skal ha en bredde på minimum to meter. 

Ved fornying skal jordarbeiding og såing skje mellom 1. mars og 1. juli.   

Tiltaksklasser: korn, potet/grønnsaker. 

Tilskuddet utmåles per meter. 

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til flerårig grasdekke i dråg på åpen åker og på tvers av fall i lange hellinger som er særlig utsatt for erosjon.  

Med dråg menes forsenkninger i åkeren, der vannet ledes etter nedbør. Her vil det i mange tilfeller skje konsentrert overflateavrenning og det er viktig med et grasdekke som har et velutviklet rotsystem som forhindrer jord- og næringsstofftap. Flerårig grasdekke på tvers av fall i lange hellinger kan være aktuelt der det er problemer med jordtap og erosjon inne på åkeren. Grasdekket reduserer vannhastigheten og graving fra overflatevannet i åkeren, i tillegg til å holde bedre på jordsmonnet under selve grasdekket. Her er det ikke krav om å avstå fra gjødsling eller sprøyting, ettersom arealet ligger inne på produksjonsarealet. Det er heller ikke satt krav om høsting, siden minimumsbredde kun er to meter og det kan være utfordrende å høste et slikt areal. Det er ikke like avgjørende å fjerne næringsstoffene som tas opp i grasdekket fra slike arealer, da arealene ikke skal grense til vann eller vassdrag.  

Statsforvalteren definerer arealene som tilskuddet gjelder for i regional forskrift. 

§ 34 Grasdekt kantsone i åker 

§ 34 

Det kan gis tilskudd for flerårig grasdekke langs kanten mot vassdrag på åkerareal.  

Sonen det gis tilskudd for skal ha en bredde på minimum åtte meter, målt fra vassdragets normalvannstand, der minst seks meter ligger på fulldyrka areal. Vekstene skal være godt etablert om høsten i søknadsåret. Arealene skal ikke gjødsles eller sprøytes, og skal slås, beites eller pusses i søknadsåret. Ved fornying skal jordarbeiding og såing skje mellom 1. mars og 1. juli.   

Tiltaksklasser: korn, potet/grønnsaker. 

Tilskuddet utmåles per meter.  

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til etablering av flerårig grasdekke langs kanten mot vassdrag på arealer som er utsatt for erosjon og næringsstoffavrenning.  

For å hindre forurensning av vann, er det ikke tillatt med gjødsling eller sprøyting. Det er også satt krav om slått, beiting eller pussing. Det er en fordel om grasdekket fjernes for å holde tilbake næringsstoffene. Mange foretak vil ikke ha utstyr for høsting og det tillates derfor at arealet pusses. 

Sonen skal ha minimum bredde på åtte meter målt fra vassdragets normalvannstand. Dette inkluderer sonen på to meter som er satt som et vilkår etter forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 4 siste ledd, siste punktum. Avstanden på åtte meter er satt fordi det ikke er et vilkår etter denne forskriften å søke om produksjonstilskudd. Dermed blir det ikke riktig å henvise til annet regelverk som er avhengig av søknad. Det er derfor presisert at minimum seks meter av sonen må være etablert på fulldyrka eller overflatedyrka areal.  

Statsforvalteren definerer arealene som tilskuddet gjelder for i regional forskrift. 

§ 35 Kantsone i eng 

§ 35 

Det kan gis tilskudd for å ha en kantsone i eng langs kanten mot vassdrag som ikke er gjødslet eller sprøytet i søknadsåret. Sonen det gis tilskudd for skal ha en bredde på minimum seks meter [fire meter dersom dette bestemmes av statsforvalteren], målt fra vassdragets normalvannstand, der minst fire [to meter] ligger på fulldyrka eller overflatedyrka areal. Kantsonen skal høstes ved slått eller beiting i søknadsåret. Ved fornying skal jordarbeiding og såing skje mellom 1. mars og 1. juli.  

Tilskuddet utmåles per meter.  

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at arealer der det dyrkes flerårige urte-/grasvekster til fôr og som grenser mot vassdrag, ikke blir gjødslet eller sprøytet.  

For å hindre forurensning av vann, er det ikke tillatt med gjødsling eller sprøyting. Det er også satt krav om høsting, for at næringsstoffene som tas opp i grasdekket blir fjernet fra arealet og ikke lekker ut til vann og vassdrag. Tilskuddet kan gis årlig fra det året grasdekket er etablert. Tiltaket omfatter ikke innmarksbeite.  

Sonen skal ha minimum bredde på seks meter målt fra vassdragets normalvannstand. Statsforvalteren kan fastsette en smalere sone, minimum fire meter, ut fra en vurdering av arronderings- og miljøhensyn. Dette inkluderer sonen på to meter som er satt som et vilkår etter forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket § 4 siste ledd siste punktum. Avstanden på seks meter er satt fordi det ikke er et vilkår etter forskriften å søke om produksjonstilskudd, derfor blir det uheldig å henvise til annet regelverk som er avhengig av søknad. Det er derfor presisert at minimum fire meter av sonen må være etablert på fulldyrka eller overflatedyrka areal. 

Statsforvalteren velger ut arealene som tilskuddet gjelder for i regional forskrift. 

§ 36 Fangdam 

§ 36 

Det kan gis tilskudd for fangdam som er etablert på eller i tilknytning til jordbruksareal. Fangdammen skal ha tilfredsstillende renseeffekt.    

Tilskuddet utmåles per dekar. 

Kommentarer til bestemmelsene 

Formålet med tilskuddet er å stimulere til at fangdammer utgjør et effektivt rensetiltak og at vegetasjon i tilknytning til fangdammene blir skjøttet.  

Tilskuddet skal kompensere for bortfall av produksjonsareal. Tilskuddet kan derfor bevilges årlig forutsatt at fangdammen har tilfredsstillende renseeffekt. 

Effekten av dammen går ned etter hvert som sedimentasjonskammeret blir fylt opp, og dammen skal derfor tømmes ved behov.  

Arealet rundt fangdammen som det gis tilskudd for, beregnes ut fra vannspeilet og inkluderer kantvegetasjon og vegetasjonsfilter. Plantevernforskriften regulerer tillatt sprøyteavstand til fangdammen. 

Fant du det du lette etter?