Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 10. Avkorting

§ 10

Hele eller deler av tilskuddet kan avkortes dersom foretaket

  1. uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad, rapportering eller på annen måte, som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av tilskuddet, eller
  2. i henhold til forvaltningsvedtak eller dom driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet, og det er utvist uaktsomhet eller forsett.

Kilde: Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord (Lovdata)

Første ledd: Avkorting

Avkorting innebærer at forvaltingen reduserer tilskuddet som foretaket ville fått beregnet dersom det hadde søkt korrekt. En eventuell avkorting kommer i tillegg til oppretting av de uriktige opplysningene i søknaden, eller den effekten opplysningene har hatt på utbetalingen.

Om foretaket har opptrådt uaktsomt eller forsettlig og mottatt tilskudd uten å være berettiget til det, kan forvaltingen avkorte hele eller deler av tilskuddet. I de tilfellene at foretaket har handlet i aktsom god tro, kan ikke forvaltningen avkorte tilskuddet.

I første nummer, fremgår det at forvaltningen kan avkorte tilskuddet dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil eller mangelfulle opplysninger i søknad, rapportering eller på annen måte, som har eller ville dannet grunnlag for urettmessig utbetaling av tilskuddet.

I andre nummer, fremgår det at forvaltningen kan avkorte tilskuddet dersom foretaket driver eller har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for jordbruksvirksomhet. Dette må være fastslått i forvaltningsvedtak eller dom. Det er kun ved overtredelse av regelverk som har nær tilknytning til produsentens utøvelse av jordbruksdrift, at forvaltningen kan avkorte tilskuddet. Avkorting av tilskuddet med hjemmel i andre nummer, bør forbeholdes grove og eller gjentatte regelverksbrudd. Dette vil i hovedsak være aktuelt der det ved overtredelsen av regelverket er utvist uaktsomhet eller forsett.

Fant du det du lette etter?