Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord – kommentarer til regelverk

§ 5. Søknad og utbetaling

§ 5

Søknad om tilskudd skal sendes kommunen der arealet som skal dreneres ligger, innen den fristen kommunen bestemmer.

Søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet skal benyttes, vedlagt plan for dreneringen med kart, og en beskrivelse av tiltaket og den miljømessige virkningen tiltaket har.

Innvilget tilskudd utbetales etter at tilskuddsmottaker har dokumentert at tiltaket er gjennomført. Tiltaket må gjennomføres innen tre år fra søknad ble innvilget.

Kilde: Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord (Lovdata)

Første ledd: Søknadsfrist og innsending av søknad

Kommunen skal fastsette søknadsfrist. Den digitale søknaden sendes automatisk til den kommunen der dreneringsarealet ligger, bestemt av kommunenummeret for berørt landbrukseiendom. Søker kan sende inn én samlet søknad selv om tiltaket berører areal på flere landbrukseiendommer. Hvis tiltaket berører eiendommer i ulike kommuner må det sendes inn én søknad per kommune.

Andre ledd: Søknadsskjema

Søker skal bruke søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.  

Mer informasjon om søknadsskjema og veiledning til utfylling av skjema finnes på Landbruksdirektoratets nettside om ordningen.

Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn.

Tredje ledd, Første punktum: Utbetaling etter skriftlig anmodning

Utbetaling av tilskudd skjer etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker til kommunen. Utbetalingsanmodningen kan sendes digitalt med innlogging via ID-porten/Altinn. Det digitale skjemaet for utbetalingsanmodning inneholder felter som tilskuddsmottaker systematisk må gå igjennom og fylle ut.

Sammen med anmodningen om utbetaling må tilskuddsmottaker legge ved:

  • rapporteringsskjema fra Landbruksdirektoratet
  • grøftekart i samsvar med krav til grøftekart i vedtaksbrevet

Annen aktuell tilleggsdokumentasjon som tilskuddsmottaker kan legge ved utbetalingsanmodningen er:

  • faktura fra entreprenør eller andre aktører, som viser hva som er gjort
  • kvitteringer for innkjøp av rør og annet materiell

Informasjon om rapportering, utbetalingsanmodning og veiledning til utfylling av skjema finnes på Landbruksdirektoratets nettside om ordningen.

For at kommunen skal kunne kontrollere tiltaket, må tilskuddsmottaker sende melding om avsluttet grøfting til kommunen før jordarbeiding igangsettes.

Tredje ledd, Andre og tredje punktum: Frist for å gjennomføre og rapportere fra tiltaket

Frist for å gjennomføre og rapportere fra tiltaket er tre år fra søknaden ble innvilget, med mindre kommunen har satt en kortere frist. For mindre og enklere tiltak kan det være hensiktsmessig at kommunen fastsetter kortere frist. Om tiltaket ikke er gjennomført innen den fastsatte fristen, faller tilskuddet bort.

Hvis bare deler av tiltaket er gjennomført innen fristen, kan kommunen godkjenne tilskudd for det arealet som er ferdig drenert innen fristen. Fristen kan ikke forlenges. Forskriften inneholder ikke adgang til å søke om dispensasjon. Hvis tilskuddsmottaker ønsker tilskudd for å fullføre dreneringen på det resterende arealet, må han/hun sende inn ny søknad.

Fant du det du lette etter?