Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord – kommentarer til regelverk

§ 11. Innkreving av tilbakebetalings- eller avkortingsbeløp mv.

§ 11

Differansen mellom utbetalt beløp og berettiget tilskudd som følge av vedtak om tilbakebetaling etter § 9 eller avkorting etter § 10, kan kreves tilbakebetalt fra foretaket eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger.

Krav fra offentlig myndighet som utspringer av regelverk for jordbruksvirksomhet kan motregnes i tilskuddsutbetalinger til foretaket.

Der foretaket ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til foretaket. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Rentefoten skal settes lik den rentefot som til enhver tid er fastsatt av Finansdepartementet i medhold av § 3 i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Kilde: Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord (Lovdata)

Første ledd: Tilbakebetaling og motregning

Første ledd fastslår at tilbakebetalingsbeløp, jf. § 9, eller avkortingsbeløp, jf. § 10, kan kreves tilbakebetalt eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. Selv om forskriften sier kan, er hovedregelen at beløpet skal kreves tilbake.

Tilbakebetalings- og avkortingsbeløp kan også motregnes i senere tilskuddsutbetalinger til foretaket. Motregning betyr at vedkommende betaler sin egen forpliktelse samtidig som vedkommende inndriver sitt krav. Motregning er kun en oppgjørsmetode, og kommunen trenger kun å sende en melding (erklæring) til foretaket om at motregning vil bli iverksatt. Det er ingen spesielle formkrav til hvordan kommunen skal utforme erklæringen.

Andre ledd: Motregning i dette tilskuddet

Hvis foretaket for eksempel er ilagt tvangsmulkt for brudd på annet regelverk fra foretakets jordbruksvirksomhet, kan denne inndrives gjennom motregning i tilskudd til drenering. Motregning iverksettes ved at forvalter av særregelverket henvender seg til kommunen og begjærer motregning. Hele eller en del av tilskuddet går da ikke til utbetaling til foretaket, men overføres til forvalter av særregelverket til dekning av dennes krav mot foretaket.

Tredje ledd: Renter ved feilutbetaling

Hvis tilbakebetaling ikke skjer innen den fristen som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling mv.

Fant du det du lette etter?