Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord – kommentarer til regelverk

§ 4. Beregning av tilskudd

§ 4

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 4 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 61 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 4 000 kroner per dekar.


Kilde: Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord (Lovdata)

Første ledd: Tilskuddssatser, tilskuddsareal og avgresning mot SMIL

Tilskuddet utgjør 4 000 kroner per dekar for systematisk grøfting, profilering og omgraving. Ved annen grøfting (usystematisk) for å drenere mindre deler av skiftet og avskjæringsgrøfting er tilskuddssatsen 61 kroner per løpemeter grøft, begrenset oppad til 4 000 kroner per dekar berørt areal.

Tilskuddsarealet er det arealet som direkte påvirkes av tiltaket og som blir drenert, og ikke det omkringliggende arealet. Hvis en mindre del av et skifte dreneres systematisk, skal bare denne delen av skiftet legges til grunn for tilskuddet. For annen, usystematisk grøfting må kommunen vurdere hvor stort areal som dreneres. Et utgangspunkt for vurderingen kan være normal grøfteavstand i området.

Det er vanlig å kombinere systematisk grøfting med avskjæringsgrøfter. Drenering av et areal omfatter også nødvendige avskjæringsgrøfter. Det kan ikke gis dobbelt tilskudd i slike tilfeller. Et annet eksempel er omgraving og systematisk grøfting av det samme arealet. Da kan det heller ikke gis dobbelt tilskudd. Tilskuddet skal alltid begrenses til maksimalt 4 000 kroner per dekar berørt areal.

Tilskuddet er knyttet til det omsøkte tiltaket og det arealet søker har stedfestet i kart vedlagt søknaden. Hvis søker ønsker å endre det omsøkte tiltaket eller plasseringen av grøftearealet, skal kommunen vurdere om søker kan få dette godkjent.

Hydrotekniske tiltak i SMIL og drenering

Både tilskudd til drenering av jordbruksjord og deler av tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) omfatter «hydrotekniske tiltak». De to ordningene har imidlertid ulike hovedformål. Ved innvilgning av tilskudd til drenering, skal alle forhold som hører med til drenering inngå i kostnadene for drenering, så som gravearbeid, avskjæringsgrøfter, åpne og lukka grøfter, kummer, utløp o.l.

Tilskudd til hydrotekniske tiltak under SMIL-ordningen skal først og fremst være utbedring av skader på eksisterende anlegg, utover vanlig vedlikehold for å redusere erosjon og avrenning av jord og næringsstoffer. Dette kan være reparasjon av ødelagte kummer og rørutløp, sikringstiltak, reparasjon av enkelte avskjæringsgrøfter, behov for økt kapasitet på grunn av endrede nedbørsforhold og liknende tiltak.

Fant du det du lette etter?