Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord – kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 7. Uttalelser

§ 7

Kulturminnemyndighet (kulturminneforvaltingen i fylkeskommunen og Sametinget) skal uttale seg når tiltaket kan berøre interesser innenfor deres fagområder.

Kilde: Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsene

Hvis tiltaket kan berøre automatisk fredete kulturminner, skal kommunen innhente uttalelse fra fylkeskommunen/Sametinget. I enkelte saker kan det være nødvendig med en arkeologisk registrering før fylkeskommunen/Sametinget kan uttale seg endelig. Om søknaden omfatter mindre enn 100 dekar, regnes tiltaket i denne sammenhengen som et mindre, privat tiltak og staten dekker alle utgifter til arkeologiske undersøkelser. 

Fylkeskommunen/Sametinget skal uttale seg endelig i saken innen tre måneder fra de har mottatt søknaden.

Hvis tiltaket er i konflikt med automatisk fredete kulturminner og det ikke er gitt dispensasjon for å gjennomføre dreneringen, vil søknad om tilskudd til drenering også bli ansett som søknad om dispensasjon etter kulturminneloven. Fylkeskommunen/Sametinget vil da innhente endelig avgjørelse fra Riksantikvaren.

Fant du det du lette etter?