Til hovedinnhold

Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord – kommentarer til regelverk

§ 12. Administrasjon og klage

§ 12

Vedtak om tilskudd fattes av kommunen.

Kommunens vedtak kan påklages til fylkesmannen etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Klagen skal sendes kommunen.

Kilde: Forskrift om tilskudd til drenering av jordbruksjord (Lovdata)

Første ledd: Kommunen skal veilede søker og fatte vedtak i ordningen

Kommunen fatter vedtak etter denne forskriften. Kommunen har ansvar for at saken er så godt opplyst som mulig når vedtak fattes.

Tilsagn om tilskudd skal bekreftes med et vedtaksbrev. Dette er et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b og vedtak skal begrunnes. Hvis søknaden for eksempel ikke oppfyller kravene i §§ 3 og 5, kan den avvises. Samtidig har forvaltningen en alminnelig veiledningsplikt og kan etterspørre tilleggsopplysninger dersom en innsendt søknad er mangelfull.

Innvilgelse av tilskudd innebærer ikke at tiltaket er godkjent med hensyn til annet regelverk. Før gjennomføring av tiltaket må derfor søker gjøre seg kjent med aktuelle bestemmelser i andre lover og forskrifter, for eksempel plan- og bygningsloven, kulturminneloven, naturmangfoldloven, vannressursloven og forurensningsforskriften.

Vedtaket skal opplyse om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage. 

Kommunen mottar og behandler søknaden gjennom den digitale saksbehandlerløsningen Agros. Alle brev som gjelder søknaden vil bli sendt til søkerens innboks i Altinn. Det sendes et varsel til kontaktinformasjonen som er oppgitt på søknaden.

Andre ledd: Klage på vedtak

Statsforvalteren er klageinstans for vedtak fattet av kommunen. Klagefristen er tre uker fra søker mottok vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28-29. Søker skal adressere klagen til Statsforvalteren, og sende den til kommunen for ny vurdering. Kommunen vurderer hvorvidt de selv omgjør sitt eget vedtak, jf. forvaltningsloven § 35. Hvis kommunen imøtekommer klagen fullt ut, skal ikke kommunen sende klagen til Statsforvalteren. Om kommunen bare delvis eller ikke tar klagen til følge, skal kommunen uttale seg om klagen og sende den til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Fant du det du lette etter?