Til hovedinnhold

Tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag - søkerveileder

Vilkår for å få tilskudd

Bestemmelsen oppstiller fem vilkår som alle må være oppfylt for at reinbeitedistriktet/reinlaget skal være berettiget tilskudd. Forståelsen av innholdet i vilkårene for reinbeitedistrikter og reinlag er forskjellig på grunn av ulikheter i deres driftsform.    

Reinlagene driver reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet, jf. reinl. § 8, jf. § 9, og er derfor ikke underlagt de kravene som stilles til reinbeitedistriktene etter reindriftsloven. Reinlagene er organisert som aksjeselskap, andelslag, ANS og DA av bønder/grunneiere og andre som driver reindrift i fellesskap, og må ha konsesjon for å drive reindrift, jf. reinl. § 8. Reinlagene er forvaltningsmessig underlagt Statsforvalteren i Trøndelag.    

Vilkår 1 - Reinbeitedistriktet/reinlaget er «i drift»    

For reinbeitedistrikter 

Vilkåret om at reinbeitedistriktet «er i drift» skal ses i lys av de kravene som stilles til reinbeitedistrikter i reindriftslovens kapitler 6 og 7. Disse kravene er:    

  • Det skal være opprettet et distriktsstyre. 
  • Distriktet skal ha en distriktskasse. 
  • Distriktet må ha et reindriftsfond.  
  • Det skal holdes årsmøte i distriktet.    
  • Årsmøtet i distriktet må ha behandlet saker etter kravene i reinl. § 50, og det må være sendt årsmelding til statsforvalteren.    

 Alle vilkårene over skal være oppfylt for å anse reinbeitedistriktet for å være «i drift».    

For reinlag 

Vilkåret om at reinlaget skal «være i drift» innebærer at Statsforvalteren i Trøndelag hvert år må motta reinlagets årsmelding og budsjett. Statsforvalteren må også ha en kopi av gyldig konsesjon som kreves for å drive reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet. 

Vilkår 2 - Distriktsplan/reindriftsplan    

For reinbeitedistrikter 

Distriktsplanen må være vedtatt av distriktsstyret. Det fremgår ikke av reindriftsloven at distriktsplanen også skal være godkjent på årsmøtet, selv om dette er praksisen. Dette betyr at selv om distriktsplanen ikke er godkjent på årsmøtet, er vilkåret oppfylt.    

Distriktsplanen må oppfylle samtlige vilkår i reindriftsloven § 62. Dersom disse vilkårene ikke er oppfylt, kan distriktet ikke sies å ha en godkjent distriktsplan. I slike tilfeller har ikke distriktet rett til tilskudd.    

For reinbeitedistrikter med distriktsplaner opprettet etter tidligere reindriftslov av 1978, skal også kravene i reindriftsloven § 62 være oppfylt.    

Videre er det et vilkår for å få tilskudd at den siste oppdaterte versjonen av vedtatt distriktsplan er sendt til statsforvalteren. 

Reindriftsplan  

For reinlag 

Reinlagene skal vedta en «reindriftsplan», som innholdsmessig er tilnærmet lik distriktsplanen for reinbeitedistriktene, se reindriftsloven § 62.   

Godkjenningen av en slik reindriftsplan skal skje i henhold til krav som stilles i aksjeloven for aksjeselskap eller lov om samvirkeforetak for samvirkeforetak (andelslag). Det er opp til styret å godkjenne planer i nødvendig utstrekning for selskapet/samvirkeforetaket, se aksjeloven § 6-12 og samvirkelova § 76. Det er uansett ikke et krav etter forskriften at planen skal være godkjent.    

Vilkår 3 - Revisorgodkjent regnskap   

For reinbeitedistrikter 

Foregående år er kalenderåret før tilskuddet søkes. For driftsåret 2021/2022 er det kalenderåret 2021.   

Etter bokstav d må regnskapet være godkjent av revisor. Det er i fotnotene i forskriften henvist både til reindriftsloven § 50, jf. § 48 og lov om revisjon og revisorer (revisorloven) § 2-1.   

Etter revisorloven § 2-1 skal regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd påse at regnskapet revideres av registrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar med § 2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov.   

Reinbeitedistrikter er registrert som «annen juridisk person» i Brønnøysundregisteret. Vanlige inntekter er tilskudd etter denne forskriften, årlige tilskudd som siidaandelene plikter å betale etter reindriftsloven § 46 første ledd og eventuelt erstatninger eller annet tilskudd.   

Etter reindriftsloven § 48 skal årsmøtet velge revisor som skal være registrert eller statsautorisert i henhold til revisorloven. Statsforvalteren kan godkjenne at det i stedet for ekstern revisor velges et revisjonsutvalg på to, eventuelt tre medlemmer blant de stemmeberettigede i distriktet. Det betyr at reinbeitedistriktets regnskap alltid skal revideres, og det kan derfor kreves at regnskapet må være revisorgodkjent, eventuelt at det godkjennes av valgte medlemmer.    

Reinbeitedistriktet har en plikt til å utarbeide et årsregnskap, som sendes til revidering innen 15. mars, jf. forskrift om regnskapsføring av reindriftsfond og reinbeitedistriktenes regnskap § 8 og § 9. Av samme forskrift § 14 fremgår at ethvert regnskapspliktig reinbeitedistrikt og fond er revisjonspliktig, samt at revisjonen skal foretas av registrert revisor eller statsautorisert revisor.  Forskriftens § 14 står i direkte motstrid til reindriftsloven § 48 andre ledd, som sier at statsforvalteren kan godkjenne at det i stedet for ekstern revisor velges et revisjonsutvalg på to, eventuelt tre medlemmer blant de stemmeberettigede i distriktet.  

Ved motstrid skal reindriftsloven av 2007 gå foran forskrifter, som betyr at det ikke kan stilles krav til at revisjonen skal foretas av registrert revisor eller statsautorisert revisor når statsforvalteren har godkjent valg av revisorer blant de stemmeberettigede i distriktet. 

  Etter reindriftsloven er det et krav at distriktet avholder årsmøte innen utgangen av juni hvert år, og årsregnskapet skal vedtas av årsmøtet, se reinl. § 49 første ledd, jf. § 50 første ledd nr. 1.    

Årsregnskapet må sendes til statsforvalteren innen 15. juli. Fristen er lik søknadsfristen for tilskudd til reinbeitedistrikter og reinlag. Dersom årsregnskapet ikke mottas innen fristen, vil reinbeitedistriktet anses for å ikke oppfylle vilkåret i § 1-2 bokstav a om at reinbeitedistriktet er «i drift», se punkt om vilkår 1.    

For reinlag 

Foregående år er kalenderåret før tilskuddet søkes.    

Reinlagene omfattes ikke av reindriftsloven kapittel 6, som handler om reinbeitedistrikter og siidaer. Derfor gjelder ikke reindriftsloven § 48 for reinlag. Revisjonsplikten for reinlagene må derfor vurderes etter revisorloven.   

Etter revisorloven § 2-1 skal regnskapspliktige etter regnskapsloven § 1-2 første ledd påse at regnskapet revideres av registrert revisor eller statsautorisert revisor i samsvar med § 2-2 (revisjonsplikt) når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov.   

Reinlagene er registrert som aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap (ANS) eller ansvarlig selskap med delt ansvar (DA). Disse selskapsformene er i utgangspunktet alltid regnskapspliktige og revisjonspliktige, men med unntak.    

Det må vurderes konkret i hvert tilfelle om reinlaget er revisjonspliktig. Vurderingen gjøres etter revisorloven. Dersom reinlaget ikke er revisjonspliktig, kan reindriftsmyndighetene ikke pålegge dem at opplysningene etter denne forskriftens § 1-2 bokstav c bekreftes av revisor.  

Det er likevel et krav at reinlagene sender inn årsregnskapet fra foregående år.

Vilkår 4 - Avsetning til kriseberedskap  

Ved reindriftsavtalen 2018/2019 ble det innført et nytt generelt vilkår som medfører at reinbeitedistriktet/reinlaget er pliktige til å avsette midler til kriseberedskap for å få innvilget tilskudd etter forskriften. Bakgrunn for innføringen var å legge til rette for at distriktene og reinlagene setter av midler til kriseberedskap og bruker disse midlene i samsvar med formålet, jf. Reindriftsavtalen 2018/2019 pkt. 4.1.   

Avsetningen gjøres etter § 1-6.   

Vilkår 5 - Rapporteringsskjema  

Rapporteringsskjemaet finnes på side 2 av søknadsskjema som dere finner på Landbruksdirektoratets nettsider. Kravet om at reinbeitedistriktet/reinlaget skal fylle ut rapporteringsskjema er nytt i år, men inneholder mange av de samme punktene som tidligere søknadskjema.  

Dere skal rapportere på HMS-innkjøp, avløserordning for sykdom og svangerskap, avløserordning for ferie og fritid, samt kriseberedskap. Det er kun et krav at distriktet har avsatt midler til kriseberedskap og tilskuddssummen blir ikke redusert hvis distriktet ikke har brukt midler på HMS-innkjøp, avløserordning for sykdom og svangerskap, avløserordning for ferie og fritid. Dersom dere ikke har brukt distriktstilskudd på for eksempel avløserordning for ferie og fritid, trenger dere ikke å fylle ut disse feltene i rapporteringsskjemaet. 

Dere skal legge rapporteringsskjemaet sammen med søknadsskjema når dere søker om tilskudd. Dere må levere søknaden med vedlegg innen fristen 15. juli.   

Fant du det du lette etter?