Til hovedinnhold

Rundskriv 2022-11

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd – forvaltningsansvar og saksbehandling

9. Rapporter

I eStil PT ligger ni rapporter som skal være til støtte i saksbehandlingen og kontrollarbeidet. Rapporter kan hentes ut ved å gå til menypunktet «Rapporter» i eStil PT.

Følgende rapporter ligger i eStil PT:

Eksport søknadsdata

Rapporten viser innholdet i alle søknadene, både grunnopplysninger, søkers opplysninger og godkjente opplysninger ved søknadens del 1 og del 2. Rapporten inneholder også avkortinger fordelt på avkortingstype og tilskuddsbeløp fordelt per ordning. For søknader med status mottatt, under behandling, foreløpig godkjent og endelig godkjent vises beregnet tilskudd. For søknader med status utbetalt vises utbetalt tilskudd. 

Fra søknadsomgangen 2019 viser rapporten også antall slaktedyr som ligger til grunn for beregningen. Merk at nye opplysninger om antall slaktedyr kun hentes når søknaden har status «Under behandling», eller i forbindelse med at systemet på to tidspunkt automatisk henter oppdaterte slakteopplysninger. Det kan derfor variere fra søknad til søknad når antall slaktedyr sist ble hentet fra Leveransedatabasen. For mer informasjon, se rapportbeskrivelse på samlesiden for forvaltningen på Landbruksdirektoratets nettside.

Disponerte landbrukseiendommer 

Rapporten viser alle landbrukseiendommer det blir søkt om tilskudd for, og hvilke foretak som søker på areal fra den enkelte landbrukseiendom. 

Avviksrapport 

Avviksrapporten viser alle tilfeller av avvik mellom søkers og saksbehandlers opplysninger i søknad om produksjonstilskudd. Rapporten viser avvik i daa/antall for alle p-koder, avvik i tilskuddsbeløp og sum avløserutgifter. Rapporten viser også hvilke avkortinger som er registrert på foretaket og kommunens kommentar til avvik på p-kode.  

For egenerklæringsspørsmålene, viser rapporten alle tilfeller der det er avvik mellom søkers og saksbehandlers svar. I tillegg vises også alle tilfeller der både søker og saksbehandler har svart «nei» på spørsmål om foretaket har gjødslingsplan og sprøytejournal.

For mer informasjon, se rapportbeskrivelse på samlesiden for forvaltningen på Landbruksdirektoratets nettside.

Rapport om vanlig jordbruksproduksjon på sau 

Rapporten viser antall slakta lam og slaktevekt på lam for alle foretak som har søkt om produksjonstilskudd til sau. Den vises ikke bare for foretak med lave produksjonsresultater, men for alle foretak som har sau. Rapporten kan imidlertid brukes til å få en oversikt over hvilke foretak i en kommune/et fylke som har lavest produksjon. Rapporten viser hvor mange sauer og lam som søker har oppgitt i PT-søknaden og hvor mye slakt som er rapportert inn til LDB.

For mer informasjon, se rapportbeskrivelse på samlesiden for forvaltningen på Landbruksdirektoratets nettside.

Rapport om vanlig jordbruksproduksjon av frukt, bær og potet

Rapporten sammenstiller alle søknadsopplysninger tilknyttet salg og areal av frukt, bær og potet i kommunene. I rapporten vises alle foretakenes registrerte arealer og salg av hver produksjonstype, og foretakenes salg per dekar av hver produksjonstype. I tillegg vises kommunenes totale areal og salg, og kommunens salg per dekar av hver produksjonstype. Rapporten gir en oversikt over hvilke foretak som har høyest og lavest produksjon per dekar i hver kommune, som for eksempel kan brukes i vurderingen om et foretak skal plukkes ut til risikobasert kontroll.

For mer informasjon, se rapportbeskrivelse på samlesiden for forvaltningen på Landbruksdirektoratets nettside.

Rapport om vanlig jordbruksproduksjon på korn

Rapporten sammenstiller alle opplysninger tilknyttet areal og leveranser av korn i kommunene. I rapporten vises alle foretakenes arealer, totale leveranser og leveranser per dekar av bygg, havre, hvete, rug og rughvete. I tillegg vises kommunenes totale areal og leveranser, og kommunenes leveranser per dekar av hver korntype. Rapporten viser både de foretakene med høyest og lavest kornproduksjon per dekar, som for eksempel kan brukes til å plukke ut foretak til risikobasert kontroll.

For mer informasjon, se rapportbeskrivelse på samlesiden for forvaltningen på Landbruksdirektoratets nettside.

Rapport om mulige driftsfellesskap

Rapporten viser en oversikt over alle foretak som har slått ut på én eller flere av følgende indikatorer på driftsfellesskap:

  • Foretaket har oppgitt likt mobilnummer som et annet foretak.
  • Foretaket har oppgitt samme e-post adresse som et annet foretak.
  • Foretaket har oppgitt samme kontonummer som et annet foretak.
  • Foretaket har oppgitt samme driftssenter som et annet foretak.
  • Representant for foretaket har levert søknad for flere foretak.
  • Foretakets representant har roller i flere foretak.

Foretak som allerede har oppgitt i søknaden at de er i driftsfellesskap vises ikke i rapporten. Rapporten kan brukes som et verktøy til å vurdere og avdekke mulige driftsfellesskap.

For mer informasjon, se rapportbeskrivelse på samlesiden for forvaltningen på Landbruksdirektoratets nettside.

Rapport om kontrollerte foretak

Rapporten viser en oversikt over alle kontrollerte foretak og hvilke opplysninger som har blitt kontrollert. Hentes rapporten ut for en kommune, viser rapporten hvilke foretak som har blitt kontrollert, kontrollerte verdier og saksbehandlers kommentar til kontrollen. Hentes rapporten ut for et fylke vises i tillegg hvor stor prosentandel av foretakene i hver kommune som har blitt kontrollert. Kommunene kan bruke rapporten i kontrollarbeidet. Statsforvalterne kan bruke rapporten til å følge opp kommunene.

For mer informasjon, se rapportbeskrivelse på samlesiden for forvaltningen på Landbruksdirektoratets nettside.

Fant du det du lette etter?