Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/45

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

1. Hvem har ansvar for hva

Tilskuddsordningene må forvaltes i samsvar med forskrift om tilskudd til tiltak i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene Vegaøyan og Vestnorsk fjordlandskap og generelle bestemmelser og krav i forvaltningsloven, regelverk for økonomistyring i staten, tildelingsbrev (TB) og instruks for økonomi- og virksomhetsstyring (virksomhetsinstruksen VØI). 

Det fremgår av forskriften og styringsdokumentene i styringsportalen hvilket ansvar og oppgaver de ulike forvaltningsnivåene har. Det vises til punkt 3.1.6.2.1, 3.9 i TB  og 5.1.5.6 i VØI. 

Fleksibiliteten knyttet til planlegging og gjennomføring av tiltak i områdene er videreført også etter at kommunene overtok forvaltningen i 2020. Det anses blant annet som viktig at det er felles arenaer hvor aktørene på ulike nivåer kan samles. Fagkompetanse på landbruksområdet innehas i stor grad hos kommunene. Innen naturmangfold- og kulturminnefeltet innehas fagkompetansen i mindre grad på lokalt nivå, og kontakt med regionale fagetater blir viktig.  

Regional landbruks-, natur- og kulturminneforvaltning har en viktig rolle og ansvar i å bidra til kunnskapsoverføring og koordinering på tvers av kommunene. 

Fant du det du lette etter?