Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/45

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene – forvaltningsansvar og saksbehandling

Innhold på siden:

4. Utlysning og søknadsskjema

Det er kommunen som lyser ut tilskudd. Alle tildelte tilskuddsmidler skal lyses ut av kommunen. Kommunen skal ved utlysningen opplyse om hvilke tiltak det kan gis tilskudd til i samsvar med forskriften, samt satser og egenandeler ved ulike tiltak. Kommunen bør opplyse om forvaltningsplanen for området i utlysningen.  

Kravene til en søknad kan variere ut fra hvilken type tiltak som skal utføres, eksempelvis om det gjelder tilskudd til investering/engangstiltak eller tilskudd til drift/årlig tiltak. 

Kommunen kan kreve at det legges ved: 

  • kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres. 
  • bilder av arealet eller objektet før tiltaket settes i gang. 
  • skriftlig tillatelse for gjennomføring av tiltaket fra eier og eventuelle rettighetshavere. 

Kommunen kan sette ytterligere krav til søknadens innhold. 

Det innvilges normalt ikke tilskudd til prosjekter eller tiltak som allerede er påbegynt eller utført. Det er viktig at dette kommuniseres til potensielle søkere i kommunen, slik at søkere gis anledning til å planlegge tiltak i god tid. Søknaden bør være godkjent og avgjort av kommunen før tiltaket påbegynnes. 

Mer om dette i kommentarer til forskriften. 

Søknadsskjema  

Landbruksdirektoratet har utarbeidet digital løsning for søknad og saksbehandling. Det er obligatorisk for søker å bruke digitalt søknadskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. 

Kommunen kan ha stilt flere eller andre krav til innholdet i søknaden ut fra lokale forhold. 

På Landbruksdirektoratets nettsider ligger det forklaring om hvordan søker får tilgang til søknadsskjema inkludert lenker til skjema, regelverk og annen nyttig informasjon til søker. 

Lenke til side for søker av tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket. 

Lenke til side for søker av tilskudd til verdensarvordningen

Søker logger seg på gjennom ID-porten/Altinn, fyller ut søknad og sender den inn digitalt. 

Søknadskjemaet inneholder felt som søker systematisk må gå igjennom og fylle ut. Søker må gi opplysninger som angitt i det digitale søknadsskjemaet. Dette anses nødvendig for at kommunen skal få et godt beslutningsgrunnlag for vurdering av søknaden. Utfyllende og god informasjon fra søker vil forenkle saksbehandlingen. Søker skal også laste ned og fylle ut vedlegg og sende inn sammen med den digitale søknaden. De obligatoriske vedleggene hensyntar at det er ulikt behov for opplysninger  ved tilskudd til drift/årlig tiltak og tilskudd til engangs-/investeringstiltak. Disse skjemaene er tilgjengelige i den digitale løsningen. De obligatoriske vedleggene til den digitale søknaden er også tilgjengelig på nettsiden for søker. 

Siden søknaden sendes via Altinn anses søknaden som digitalt godkjent av søker når den er sendt inn.  

Kommunen skal oppfordre søkerne til i størst mulig grad om å benytte den digitale løsningen. Landbruksdirektoratet har ikke utarbeidet papir-utgave eller PDF-versjon av søknadsskjemaet. Hvis søkere ikke benytter den digitale løsningen kan søknadene bli mangelfulle.  

For søkere som ikke har tilgang til digital løsning, kan saksbehandler registrere søknad på vegne av søker. Av hensyn til dokumentasjon av opplysninger i ettertid, bør kommunen få skriftlig bekreftelse av søker, for eksempel per e-post, hvor søker bekrefter at han/hun har fått hjelp av saksbehandler til å fylle ut den aktuelle søknaden. Denne bekreftelsen bør saksbehandler laste opp som vedlegg til saken. Alternativt kan kommunen skrive ut søknaden, og be søker om å signere på denne. Kommunen bør laste opp denne bekreftelsen på saken i Agros.  

Kravet om digital søknad er en oppfølging av regjeringens digitaliseringsstrategi, som stadfester at digitale nettbaserte tjenester skal være hovedregelen for forvaltningens kommunikasjon med innbyggere og næringsliv. Dette gjelder også for Landbruksdirektoratets tjenester. 

Mer om dette i kommentarer til forskriften. 

Fant du det du lette etter?