Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/45

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene – forvaltningsansvar og saksbehandling

6. Saksbehandling og vurdering av søknad

Behandling av søknader om tilskudd til Utvalgte kulturlandskap og verdensarvordningen skal gjøres i Agros.   

Saksbehandlerskjemaet skal støtte saksbehandler i å gi en god vurdering og kontroll av opplysninger i søknaden. Informasjonen som etterspørres i skjemaet skal bevisstgjøre saksbehandler om formål, virkeområde og vilkår for ordningen, før vedtak fattes. Opplysninger fra saksbehandlerskjemaet vil også bli brukt til statistikk og rapportering.  

Se generell veiledning til saksbehandling i Agros.  

Vurdering av søknad og kriterier for tildeling av tilskudd 

Kommunen skal: 

  • vurdere om tiltaket er i tråd med regelverket og formålet med ordningen.  
  • vurdere om tiltaket er innenfor virkeområdet for ordningen.  
  • vurdere om tiltaket oppfyller vilkår for ordningen. 
  • vurdere om kostnadene står i forhold til tiltakets mål og antatt effekt. 
  • vurdere om tiltaket inngår i målrettet og langsiktig arbeid som fremmer formålet med tilskuddsordningen. 

Kommunen skal legge vekt på i hvilken grad kostnadene står i forhold til tiltakets mål og antatte effekt når de vurderer hvilke søknader og tiltak som skal prioriteres. Kommunen skal også legge vekt på om tiltaket inngår i et målrettet og langsiktig arbeid som fremmer formålet med tilskuddsordningen. I denne forbindelse vil målsettinger i relevante planer stå sentralt ved vurdering og prioriteringer av søknader. 

Hvis kommunen ikke har forvaltningsplaner, retningslinjer eller tiltaket ikke er et prioritert tiltak innenfor de gjeldene planene, bør du forklare dette i kommentarfeltet i saksbehandlerskjemaet. 

I behandlingen henter kommunen inn nødvendig kunnskap om landbruk, natur og kulturminner.   

Kommunen skal sørge for at tilskudd til tiltak i områdene over tid på en balansert måte dekker opp behov knyttet til alle deltema omfattet av formålet med ordningen: ivaretagelse av kulturlandskap, biologisk mangfold og kulturmiljøer, og danne grunnlag for landbruksbasert næringsutvikling. 

Mer om dette i kommentarer til forskriften, § 3. 

Vurdere dokumentasjon 

Kommunen må vurdere hvilken dokumentasjon som er nødvendig for å ha grunnlag for å fatte vedtak, for ulike saker eller sakstyper.  

I veiledningen i søknadskjemaet er det oppgitt hva som er obligatoriske vedlegg til søknaden, og hva som er valgfritt. Hvilke vedlegg søker må legge med, avhenger blant annet av om søknaden gjelder tilskudd til investerings/engangstiltak eller tilskudd til drift/årlig tiltak. 

Du finner mer informasjon om krav til dokumentasjon i kommentarene til forskriften, § 4. 

Vurdere andre tilskuddsordninger i landbruks- og miljøforvaltningen 

Tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskapsområder og verdensarvområdene skal ses i sammenheng med andre midler fra landbruks- og miljøforvaltningen. 

For mange tiltak er det ikke mulig å innvilge fullfinansiering med utvalgte kulturlandskapstilskudd/verdensarvtilskudd, og det er ønskelig med medvirkning fra andre kilder, for eksempel i form av egeninnsats eller delfinansiering fra andre interessenter eller samarbeidsparter.  

Kulturlandskapstiltak blir ofte gjennomført i samarbeid med og med samfinansiering fra natur- og kulturminnemyndighetene, stiftelser, fond med mer. På Landbruksdirektoratets nettside om jordbrukets kulturlandskap finner du lenker til andre ressurser og nettsider som kan være nyttige for å ivareta kulturlandskap, kulturminner, kulturmiljøer og naturmangfold.  

Miljøtema og tiltaksgrupper 

I tillegg til gjennomgang av generelle opplysninger i søknaden, skal saksbehandler kategorisere og oppgi hvilket miljøtema og tiltaksgruppe som passer best for det omsøkte tiltaket: 

Tiltaksgruppene er kategorisert etter miljøtema og tiltaksgrupper. Oppgi inntil tre tiltaksgrupper som passer best for det omsøkte tiltaket. 

Mer informasjon om de ulike miljøtemaene og tiltaksgruppene får du ved å følge lenkene under. 

Fant du det du lette etter?