Til hovedinnhold

Rundskriv 2021/45

Tilskudd til Utvalgte kulturlandskap i jordbruket og verdensarvområdene – forvaltningsansvar og saksbehandling

13. Sjekkliste for utarbeiding av forvaltningsplan

Kommunen er ansvarlig for at det er utarbeidet forvaltningsplan for de Utvalgte kulturlandskapene.  Ved den første utvelgelsesrunden i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket i 2008, utarbeidet direktoratene en sjekkliste for arbeidet med forvaltningsplan. Denne sjekklisten skal oppdateres, men her er en foreløpig utgave som gjengir grovriss av innholdet i en forvaltningsplan.  

Innledning 

 • Hva er Utvalgte kulturlandskap i jordbruket.  
 • Målgruppe for planen: Kommunen, eiere/brukere, fylkeskommunen, Sametinget, fylkesmannen, næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner, Norsk Landbruksrådgivning m.fl. 
 • Organiseringen av arbeidet med forvaltningsplanen/områdeplanen. 
 • Planen, med temakart med avmerkete verdier, bør knyttes til kommuneplanen som retningsgivende for arealforvaltningen i området. 

Områdebeskrivelse  

 • Beskrivelse av området:  
  • Geografisk beliggenhet, landskapsregion, naturgeografiske forhold 
  • Størrelse 
  • Hva slags type kulturlandskap 
  • Historisk bruk og driftsformer 
  • Dagens bruk og driftsformer, hvor mange bruk som er aktive i dag 
  • Hvor mange mennesker som bor i eller bruker området og hvor mange eiere som inngår  
  • Andre brukerinteresser (friluftsliv, reiseliv m.m.) 
 • Avgrensning av området 
  • Kartfestet områdeavgrensning i digital form  
  • Begrunnelse for avgrensning 
  • Ev. planer om utvidelse av området på lengre sikt 
  • Avgrensning av ev. et eller flere kjerneområder/delområder/soner, for eksempel rundt spesielle kulturmiljøer eller spesielt verdifulle kulturmarker viktige for biologisk mangfold, som er viktigere eller mer sårbare enn andre og har spesielle krav til tiltak  
 • Samlet beskrivelse av verdiene i området: 
  • Hovedtrekk biologiske verdier og kulturhistoriske verdier  
  • Vekt på beskrivelse av hvorledes området oppfyller de fire verdikriteriene (helhet, kontinuitet/tidsdybde, representativitet/særpreg og formidlingsverdi) 
 • Avhengig av områdets størrelse og ev. oppdeling i delområder, gjøres det følgende enten samlet eller enkeltvis for delområdene:   
  • Nærmere beskrivelse av verdiene knyttet til a) biologisk mangfold og b) kulturhistorie. Ulike natur- og kulturhistorisk verdifulle arealer og elementer listes opp og beskrives. Beskrivelsen bør også inneholde hevd- og vedlikeholdsstatus.  
  • Kart. Verdiene avmerkes på områdekart/temakart.  
 • Fotodokumentasjon. Førstegangsfotografering skal fange status (både «positiv» og «negativ») til ulike areal/elementer, slik at refotografering kan foretas ved behov. Fotografens ståsted, himmelretning det ble fotografert mot, brennvidden bildet ble tatt med og tidspunkt bør kartfestes og nedtegnes. 

Utfordringer 

 • Hvilke forvaltningsmessige utfordringer finnes i området? Eksempler: Planer om inngrep i strid med verdiene i området, usikkerhet knyttet til langsiktig kontinuitet i drift eller eiendomsforhold, store ressursbehov knyttet til restaurering av arealer eller bygninger/anlegg osv.  

Visjon/mål  

 • Utarbeid – i dialog med eiere/brukere/forvaltere og kommunen – visjon/mål (forvaltningsmål) for hele området og verdiene i et 20-års perspektiv. Hva ønsker man å bevare og utvikle? Hva ønsker man at området skal formidle? Hvem ønsker man at området skal henvende seg til?  
 • Målene må gjerne knyttes til både bevaring av verdiene og aktiv bruk av verdiene i en videre verdiskaping/områdeutvikling. 

Skjøtsel og vedlikehold – tiltak 

Hovedformål her er å fremme ønsket virksomhet i forhold til målene for området. 

 • Hovedtrekk behov for skjøtsel og vedlikehold i området som helhet, og i ulike delområder. Skill mellom strakstiltak og langsiktige tiltak. Tiltakene må omfatte 
 • Ivaretakelse av biologisk mangfold. 
 • Ivaretakelse av kulturminner og kulturmiljøer. 
 • Henvis til mer detaljerte skjøtsels- og vedlikeholdsplaner for deltema/delområder.  

Lovverk – status og tiltak 

Hovedformål her er å fremme ønsket virksomhet og unngå uønskete aktiviteter i forhold til målene for området, og forankre forvaltningen av området i kommunens generelle arealforvaltning og plan- og byggesaksbehandling.  

 • Områdets status i plan- og bygningsloven. 
 • Behovet for å bruke plan- og bygningsloven ytterligere. Aktuelle spørsmål: 
  • Hvordan forebygge at nye tiltak i landskapet ikke bryter med områdets verdier?  
  • Hvordan sikre god lokalisering og utforming av bygninger og anlegg?  
  • Hvordan håndtere spredt bebyggelse?  
  • Hva er egnede plangrep med tilhørende arealformål, bestemmelser og retningslinjer? 
 • Kommuneplanlegging, forslag tiltak: 
  • Kommuneplanens samfunnsdel: Mål og intensjoner om å ivareta kvalitetene i kulturlandskapet .  
  • Kommuneplanens arealdel: Området innarbeidet på plankart. Arealformål, bestemmelser, retningslinjer, hensynssoner. 
  • Reguleringsplan for å sikre viktige verdier i delområder der det er aktuelt. 
 • Forankring i fylkesplan, regionale planer og handlingsprogram m.m. på lengre sikt. 
 • Områdets ev. status i forhold til naturmangfoldloven og kulturminneloven  
  • Ev. områder vernet etter naturmangfoldloven og verneforskrifter for disse, samt ev. forvaltnings- og skjøtselsplaner. 
  • Automatisk fredete kulturminner og områder med potensial for slike – forbud mot inngrep jf. Kulturminneloven. 
  • Ev. fredete bygninger eller kulturmiljø – bestemmelsene i kulturminneloven, fredningsvedtaket/forskriften og ev. Forvaltningsplaner. 

Tiltak for næringsutvikling 

 • Beskrivelse av aktuelle tiltak knyttet til å bruke natur- og kulturarvverdiene som ressurser for næringsutvikling og annen verdiskaping – for eksempel innen småskala reiseliv. Dette kan være et tema som er aktuelt å utvikle etter hvert. 

Kostnadsoverslag og finansiering 

 • Samlete kostnader knyttet til de ulike skjøtsels- og vedlikeholdsplanene. 
 • Skill mellom engangstiltak (for eksempel restaurering av bygning, rydding av gjengrodd areal) og årlig skjøtsel og vedlikehold.  
 • Anslå muligheter og ønsker knyttet til eksisterende virkemidler fra landbruks-, natur- og kulturminneforvaltning. 
 • Anslå behov for tilleggsfinansiering.  

Fant du det du lette etter?