Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/3

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - kommentarer til regelverk

§ 8. Søknad og utbetaling

§ 8 

 «Foretak som søker tilskudd skal benytte søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. 

Søknad om tilskudd må være levert innen henholdsvis 15. mars og 15. oktober. Søknad kan likevel leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, men utbetalingen reduseres da med 1 000 kroner for hver dag fristen er overskredet. Søknader som er levert innen søknadsfristen kan endres innen henholdsvis 29. mars og 29. oktober uten reduksjon i tilskuddet. 

Følgende opplysninger kan etterregistreres i søknaden frem til 10. januar påfølgende år: 

 1. Avløserutgifter som foretaket har hatt etter 15. oktober 
 2. Salg av tilskuddsberettigede livdyr etter 15. oktober 
 3. Dyr sanket fra utmarksbeite etter 15. oktober 
 4. Varer omfattet av § 5 omsatt etter 15. oktober 
 5. Rugeegg levert til rugeri etter 15. oktober. 

Krav på tilskudd kan ikke pantsettes eller overdras.» 

Kilde: Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (Lovdata)

Første ledd: Søknadsskjema

Søker skal benytte søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søknadsskjemaet finnes elektronisk og på papir, og foretaket kan velge hvilket skjema det vil benytte. 

Andre ledd: Frister 

Søknadsfrist 15. mars og 15. oktober

Søknad om tilskudd må være levert innen henholdsvis 15. mars og 15. oktober (jf. andre ledd første punktum). Fristen forlenges ikke selv om søknadsfristen faller på en lørdag eller søndag.

Levere i rett tid 

Det er søkers ansvar at søknaden leveres i rett tid. For å regnes som levert i rett tid, må søknaden enten: 

 • være levert elektronisk via altinn.no før midnatt på datoen for søknadsfristen, eller 
 • være postlagt senest på dato for søknadsfristen, eller 
 • være levert kommunen før åpningstidens slutt på datoen for søknadsfristen. 

Levere inntil 14 dager etter søknadsfristen mot reduksjon i tilskudd

Søknaden kan leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen (jf. andre ledd tredje punktum). Utbetalingen vil da reduseres med 1 000 kroner for hver dag som er gått etter søknadsfristen. 

Eksempel: 

Hvis et foretak leverer søknaden 20. oktober, fem dager etter fristen, trekkes 5 000 kroner fra tilskuddet. 

Endre søknadsopplysnigner inntil 14 dager etter søknadsfristen uten reduksjon i tilskudd

Foretak som har levert søknaden innen fristen 15. mars og 15. oktober kan endre søknadsopplysningene inntil 14 dager etter søknadsfristen, uten at utbetalingen reduseres med 1 000 kroner per dag (jf. andre ledd siste punktum). Søker kan altså endre den innsendte søknaden frem til og med 29. mars og 29. oktober.

Søknad kan ikke leveres etter 29. mars/ 29. oktober

Søker kan ikke levere søknaden etter 29. mars og 29. oktober.

Tredje ledd: Etterregistrering 

Enkelte opplysninger kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar. 

Dette gjelder 

 • avløserutgifter for perioden 15. oktober til 31. desember 
 • livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 15. oktober og 31. desember 
 • dyr på utmarksbeite som er sanket fra beite senere enn 15. oktober 
 • varer omfattet av § 5 omsatt etter 15. oktober (varer omfattet av § 5 er frukt, bær, veksthusgrønnsaker og salat på friland, samt poteter og frilandsgrønnsaker ekskl. salat produsert i Nord-Norge) 
 • rugeegg levert til rugeri fra 15. oktober til 31. desember 

Foretaket kan kun etterregistrere søknadsopplysningene etter søknadsfristen, og innen 10. januar. Dette innebærer at søker må ha levert en søknad om tilskudd innen søknadsfristen, for å ha mulighet til å etterregistrere opplysninger. 

Fjerde ledd: Overdragelse og pantsettelse 

Krav på tilskudd kan ikke overdras eller pantsettes. Dette innebærer at tilskuddet ikke kan utbetales til andre enn det foretaket som søkte tilskudd. I tilfeller der foretaket som søkte om tilskudd er slettet før utbetaling, blir tilskuddet ikke utbetalt. Se nærmere om dette under kommentarer til § 2

Fant du det du lette etter?