Til hovedinnhold

Rundskriv 2024/3

Produksjonstilskudd og avløsertilskudd - kommentarer til regelverk

§ 9. Administrasjon, dispensasjon og klage

§ 9 

 «Landbruksdirektoratet administrerer tilskuddene etter denne forskriften. Vedtak om tilskudd fattes av kommunen. 

Statsforvalteren og Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra reglene i § 2, § 3 første ledd, annet ledd, tredje ledd bokstav a, b og c samt fjerde ledd, § 4 første, annet og fjerde ledd, § 5, § 6 og § 8 annet og tredje ledd. 

Vedtak fattet av kommunen kan påklages til statsforvalteren. Vedtak fattet av statsforvalteren som førsteinstans kan påklages til Landbruksdirektoratet.» 

Kilde: Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (Lovdata)

Første ledd: Administrasjon og vedtak 

Det er kommunen som saksbehandler søknadene og fatter vedtak om tilskudd etter forskriften. 

Produksjonstilskuddene er statlige tilskuddsmidler som bevilges over statsbudsjettet. Dette innebærer at kommunen er tilskuddsforvalter på vegne av staten. Kommunen skal forvalte tilskuddsmidlene i tråd med reglene i forskrift om produksjons- og avløsertilskudd, og i tråd med retningslinjer og instrukser gitt i rundskriv. 

Andre ledd: Dispensasjon 

Hvilke bestemmelser det kan dispenseres fra 

Statsforvalteren kan «i særlige tilfeller» dispensere fra reglene i: 

 • § 2 Grunnvilkår 
 • § 3 Tilskudd til husdyrhold. Gjelder første ledd, annet ledd, tredje ledd bokstav a, b og c, samt fjerde ledd. 
 • § 4 Tilskudd til jordbruksareal. Gjelder første, annet og fjerde ledd. 
 • § 5 Tilskudd til grønt- og potetproduksjon 
 • § 6 Tilskudd til avløsning 
 • § 8 Søknad, registrering og frister. Gjelder annet og tredje ledd. 

Begrensninger 

Det er ikke adgang til å dispensere fra andre bestemmelser enn de som er opplistet i § 9 andre ledd. Det er statsforvalteren som kan gi dispensasjon fra forskriften. Kommunen kan derfor ikke fatte vedtak om dispensasjon. 

Det er ikke hjemmel til å dispensere fra bestemmelsene fastsatt i jordbruksavtalen, herunder vilkår, tilskuddssatser, soner, definisjoner og telledatoer med mer. Merk likevel at jordbruksavtalen kan ha egne regler om dispensasjon fra bestemmelsene i jordbruksavtalen. I jordbruksavtalen er statsforvalteren gitt adgang til å dispensere fra kravet til grønngjødsling av økologisk areal og areal i 2. karensår. 

Generelt om vilkårene og vurderingen 

Særlige tilfeller 

Vilkåret om at dispensasjon kan gis i “særlige tilfeller” betyr at dispensasjon kun skal gis når det foreligger en spesiell, forbigående årsak utenfor foretakets kontroll som fører til at foretaket ikke oppfyller forskriftens vilkår. 

Dispensasjonsadgangen er ment som en sikkerhetsventil, og skal kun brukes i helt spesielle situasjoner. Dette innebærer at terskelen for å gi dispensasjon er høy. En dispensasjon kan ikke gis i strid med formålet bak den aktuelle bestemmelsen eller det aktuelle vilkåret. 

Dispensasjon bare for en begrenset periode 

En søker kan gis dispensasjon i en begrenset periode, inntil virksomheten tilfredsstiller forskriftens krav. Det skal ikke gis varige dispensasjoner. 

Skjønnsmessig helhetsvurdering 

Ved behandling av dispensasjonssøknaden skal saksbehandler foreta en konkret skjønnsmessig helhetsvurdering av om det foreligger et særlig tilfelle som taler for at foretaket bør gis tilskudd, selv om vilkårene i den aktuelle bestemmelsen ikke er oppfylt. I helhetsvurderingen må saksbehandler vurdere alle forhold som kan ha betydning i saken, både forhold som taler for og mot at dispensasjon skal gis. 

Tilfeller der det kan være aktuelt å innvilge dispensasjon 

Det kan være aktuelt å innvilge dispensasjon, hvis søker ikke var i stand til å ivareta sine interesser på søknadstidspunktet. Dette kan for eksempel være på grunn av en ulykke, alvorlig sykdom, sykehusopphold eller lignende. 

Tilfeller der det ikke er aktuelt å innvilge dispensasjon 

Det skal ikke innvilges dispensasjon hvis søknaden er begrunnet i at søker hevder å ikke kjenne bestemmelsene i forskriften. Det er søkers eget ansvar å holde seg oppdatert om de til enhver tid gjeldende regler. 

Tørke, flom eller lignende 

I tilfeller der avlingen er ødelagt av tørke, flom eller lignende se kommentarer til § 2 og § 4

Dispensasjon fra kravet til beitetid 

Hvis særlige værforhold gjør det umulig å oppfylle beitetidskravet på 12/16 uker for det generelle beitetilskuddet, kan statsforvalteren dispensere ved å redusere antall uker i nødvendig grad. Det må gjøres en konkret individuell vurdering av om vilkår om "særlige tilfeller" er oppfylt i hver enkelt sak. 

Det er ikke adgang til å dispensere fra beitetidskravet for utmarksbeite. 

Dispensasjon fra søknadsfristen, endringsfristen og etterregistreringsfristen 

Statsforvalteren kan gi dispensasjon fra søknadsfristen, i særlige tilfeller (jf. andre ledd første punktum). Det er kun i tilfeller der søker er gitt dispensasjon fra søknadsfristen, at det vil være mulig for søker å levere søknaden etter fristene. 

Søkers eget ansvar 

Det er søkers eget ansvar å sørge for at søknaden blir levert i rett tid. Dette gjelder også nye søkere. Dersom en søker har gitt en annen i oppdrag å levere søknaden, er det søkers ansvar at denne medhjelperen får levert søknaden innen fristen. 

Dispensasjon fra frister 

Dispensasjon fra søknadsfristen, endringsfrist og etterregistreringsfrist vil kun være aktuelt i tilfeller der en spesiell, forbigående omstendighet utenfor søkers kontroll gjorde at søker ikke fikk levert i tide. 

Eksempler som kan gi grunnlag for å vurdere dispensasjon: 

 • Søker kan dokumentere at nettet i området der søker bor var nede, og det fantes ikke andre muligheter for å levere innen fristen 
 • Tekniske problemer i systemet (eStil PT), gjør at det ikke er mulig å levere innen fristen. 

Det skal ikke gis dispensasjon fra søknadsfristen, endringsfrist eller etterregistreringsfrist, der oversittelse av fristen skyldes omstendigheter som søker selv kunne avverget. 

Eksempler som ikke gir grunnlag for å vurdere dispensasjon: 

 • Internettdekningen der søker holder til er dårlig. Hvis dette er tilfellet må søker sette inn tilstrekkelige tiltak i god tid før fristen som sikrer at søknaden blir levert i tide. 
 • Søker har vært inne i søknaden, men ikke sendt den inn. 
 • At det får økonomiske konsekvenser for søkeren. 

Tredje ledd: Klage 

Kommunens vedtak om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning, og statsforvalterens vedtak om dispensasjon, kan påklages i samsvar med reglene i forvaltningsloven kapittel VI. Det samme gjelder i de tilfeller der statsforvalteren har grepet inn i saken og omgjort kommunens vedtak etter forvaltningsloven § 35

Fant du det du lette etter?