Til hovedinnhold

UTGÅTT Rundskriv 2022/45

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell- kommentarer til regelverk

§ 6-2.Vilkår for søknad

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell kan innvilges reinbeitedistrikt og reinlag på følgende vilkår:

  1. Gjerdemateriellet må stamme fra et gjerde som ligger innenfor søkers beiteområde og ikke lenger benyttes av reindriften, og
  2. søker må forplikte seg til å levere netting, ståltråd og impregnerte gjerdestaur som fjernes til nærmeste godkjente mottak eller bruke materiellet til andre tiltak.

Det skal foretas samordning med eventuell annen finansiering av det omsøkte tiltaket.

Tiltaket må være gjennomført innen tre år fra bevilgningsdato

Kilde: forskrift om Reindriftens utviklingsfond kapittel 6 (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Første ledd: Vilkår

Ordningen er ikke ment til å dekke fjerning av material til gjerdeanlegg som fremdeles er i bruk. Om distriktene skal rive ned deler av et gjerde de aktivt bruker, kan det ikke dekkes gjennom denne ordningen.

Nr. 1: Materiell fra et gjerde innenfor søkers beiteområde

Distriktene kan bare søke om å få fjernet gammelt gjerdemateriell som ligger innenfor distriktets grenser. Ligger gjerde innenfor grensen til et annet distrikt, er det dette distriktet som må søke for å få gjerdet fjernet. Et gjerde vil ikke være i bruk dersom gjerde ikke har vært brukt i forbindelse med reindriften de siste årene. Hvor lenge gjerde må stå ubrukt kan variere, men det må legges vekt på gjerdets tilstand, når gjerdet sist ble brukt og hvor gjerdet er lokalisert. Dersom gjerdet medfører større ulemper pga. lokalisering, slitasje e.l. burde det fjernes så raskt som mulig. 

Nr. 2: Levering til godkjent mottak eller bruk til andre tiltak

Søker må forplikte seg til å levere all materiell til godkjente mottak. Dette er for å sikre at materialet ikke kommer på avveie eller kan medføre skade ved å bli kastet andre steder. Det er også mulig å ta vare på materiale som er i god stand dersom distriktet ønsker å bruke det til andre ting. Alt materiale som leveres til mottak eller oppbevares av distriktet må dokumenteres og rapporteres til Landbruksdirektoratet.
 

Andre ledd: Samordning med annen finansiering

Om distriktene har fått andre finansieringskilder for å dekke deler av utgiftene som ikke dekkes av RUF, må disse finansieringskildene samordnes slik at samme prosess i tiltaket ikke blir dekket flere ganger.

Fant du det du lette etter?