Til hovedinnhold

UTGÅTT Rundskriv 2022/45

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell- kommentarer til regelverk

§ 6-3.Tilskuddsberettigede kostnader

§ 6-3

Tilskuddsberettigede kostnader er kostnader til rivning av gjerdet, transport av gjerdemateriell, avfallshåndtering og eget arbeid.

Timesatsen for eget arbeid er 150 kroner. For dekning av bruk av enkeltpersoners transportmidler og annet utstyr anvendes statens satser

Kilde: forskrift om Reindriftens utviklingsfond kapittel 6 (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Første ledd: Hva er tilskuddsberettigede kostnader?

Det må foretas en individuell vurdering av hvert enkelt tilfelle om hvilke kostnader som kan dekkes. Hovedregelen er at sammenhengen mellom kostnaden og tiltaket er klar og det ikke er mulig å gjennomføre tiltaket med andre rimeligere metoder. Eksempel kan være at stolper sitter så godt fast at de ikke kan fjernes på andre måter enn med maskin. Lokaliseringen av gjerdet kan også ha betydning for hvilke maskiner som kan benyttes for å få fjernet materialet.

Andre ledd: Satser for eget arbeid og transportmidler

Hvor mye eget arbeid som skal dekkes må vurderes ut fra hva som anses som nødvendig. Søker må kunne dokumentere at de arbeidstimene som er lagt ned var nødvendige for fjerningen av gjerdet. Under befaringen er det en fordel at Statsforvalteren og søker blir enige om hvor mange timer de anslår arbeidet vil ta og foreta vurderinger basert på dette. Om en slik enighet ikke eksisterer, må Statsforvalteren vurdere arbeidstimene opp mot befaringsrapporten.

Fant du det du lette etter?