Til hovedinnhold

UTGÅTT Rundskriv 2022/45

Tilskudd til fjerning av gammelt gjerdemateriell- kommentarer til regelverk

Innhold på siden:

§ 6-4.Tilskuddsgrunnlaget

Med tilskuddsgrunnlaget menes kostnadsoverslag over de tilskuddsberettigede kostnadene.

Kostnadsoverslaget skal inneholde følgende opplysninger:

  1. type gjerde
  2. type materiale som er brukt til gjerdet,
  3. lokalisering,
  4. avstand fra vei,
  5. kostnadene for å bringe gjerdemateriell til godkjent avfallsmottak, og
  6. antall timer eget arbeid/enkeltpersoners arbeidsinnsats

Kilde: forskrift om Reindriftens utviklingsfond kapittel 6 (Lovdata)

Kommentarer til bestemmelsen

Hvilken type gjerdet det er kan ha betydning for kostnadene med fjerningen. Store slakteanlegg vil for eksempel kreve mer tid å fjerne enn et enkelt sperregjerde.

Hvilke type materialer som er brukt kan variere. Noe materiale er egnet til gjenbruk, mens andre materialer må deponeres til godkjente mottak. Om gjerdet for eksempel består av materialet som ikke trenger å deponeres ved godkjente mottak, men kan brukes om igjen vil kostnadene bli mindre enn ved deponering til mottak.

Lokaliseringen av gjerdet vil variere fra sak til sak. Noen gjerder ligger enkelt til slik at det ikke vil være store problemer med å få fraktet materialet bort. Andre gjerder kan ligge på steder hvor framkommeligheten er vanskelig å det ikke er like enkelt å få fraktet materialet. I kostnadsoverslaget må det tas hensyn om lokaliseringen påfører distriktet ekstrakostnader i forbindelse med arbeidet.

Avstand fra vei kan ses i sammenheng med lokaliseringen og utgifter som vil påløpe for å få fraktet materialet bort.

Ettersom forskriften stiller krav til at material som ikke skal gjenbrukes må bringes til godkjente mottak, kan kostnadene for å levere materialet dekkes. Mange mottak tar betaling for å ta imot spesialavfall og prisen kan variere fra de forskjellige mottakene.

Antall arbeidstimer vil variere avhengig av hvor mye arbeid som må gjøres. Her er det viktig å se til at antall arbeidstimer som er rapportert inn samsvarer med den arbeidsmengden befaringen har kartlagt. Søker kan bare få dekt de arbeidstimene som anses som nødvendig for å få arbeidet gjort.

Eksempel: en søker rapporterer 500 arbeidstimer, men kartleggingen fra befaringen tilsier at arbeidstimene ikke trengte å være mer enn 200. Her må Statsforvalteren først innhente begrunnelse fra søker om hvorfor arbeidstimene overstiger de estimerte arbeidstimene. Begrunnelsen legges til grunn i vurderingen om hvor mange arbeidstimer søker kan få dekt.

Andre opplysninger enn de som nevnes i nr. 1-6 kan også tas med dersom de er av særlige betydning for arbeidet med å fjerne gjerdet.

Fant du det du lette etter?