Til hovedinnhold

Instruks for styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Innhold på siden:

12. Årsrapport og årsregnskap

Styret skal avgi årsrapport og årsregnskap for fondet, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 2.3.3. Punktet gjelder både for statlige virksomheter og statlige fond. Det vises også til R-115 Utarbeidelse og avleggelse av statlige virksomheters årsregnskap. Rapporten skal ha følgende struktur:

  1. Leders beretning
  2. Introduksjon til fondet og hovedtall
  3. Årets aktiviteter og resultater
  4. Styring og kontroll
  5. Vurdering av framtidsutsikter
  6. Årsregnskap

Årsregnskapet skal avlegges i henhold til Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt.
3.4.6. Fondsregnskapet skal føres etter kontantprinsippet.

Årsrapporten skal sendes Landbruks- og matdepartementet innen 15. mars etter at regnskapsåret er avsluttet. Årsregnskapet skal legges frem for revisjon innen den frist Riksrevisjonen fastsetter.

Årsrapporten og revisjonsberetning skal publiseres på nett innen 1. mai.

Fant du det du lette etter?