Til hovedinnhold

Instruks for styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Innhold på siden:

6. Forvaltning av fondets midler

Følgende føringer gjelder for forvaltning av fondets midler:

 1. Styret disponerer fondets midler i tråd med lov og forskrift om forskningsavgift samt føringer gitt i denne instruks. Forslag til budsjett for kommende budsjettår skal sendes til departementet innen 1. november året før for godkjenning.
 2. Fondets midler skal disponeres til forskning innenfor de produktgrupper som er avgiftspliktige. Fordeling av midler til faglig aktivitet innenfor den enkelte produkt- gruppe skal over tid være om lag den samme som avgiftsinnbetalingen fra hver av disse.
 3. Midler som ikke tildeles som grunnfinansiering til Nofima AS skal som hovedregel tildeles etter åpen utlysning og konkurranse. Dette er til forskningsprosjekter, forprosjekter etc.
 4. Prosjektsøknader skal vurderes ut fra følgende tildelingskriterier: relevans for fondets målgrupper, faglig kvalitet og hvordan de svarer på den aktuelle utlysningen.
 5. Styret tar stilling til utlysninger, egenandel fra prosjekteiere, innretning av søknads- prosessen, oppfølging av innvilgede prosjekter o.l.
 6. Fondet skal i hovedsak finansiere forskning der prosjektresultatene er åpent tilgjengelig.
 7. Styret skal bidra til god koordinering av fondets tildelinger med midler som forvaltes av styret for FoU-midler over jordbruksavtalen og midler som forvaltes av Norges forskningsråd.
 8. Styret kan inngå en avtale med Forskningsrådet som regulerer overordnete rammer for samarbeidet. Styret kan i visse tilfeller delegere vedtaksmyndighet til Forsknings- rådet. Da er det krav om å utarbeide et årlig oppdragsbrev som beskriver økonomisk ramme, oppfølging og kontroll.
 9. Styret skal sikre en tilstrekkelig fondskapital til å møte uforutsette hendelser. Det kan ikke gis bindende tilsagn om midler fra fondet ut over den til enhver tid innestående fondskapitalen.
 10. Som tilskuddsforvalter har styret ansvar for å følge opp bestemmelse i reglement for økonomistyring i staten (§ 16) om å gjennomføres evalueringer for å få informasjon om effektivitet, måloppnåelse og resultater innenfor styrets ansvarsområder og aktiviteter.
 11. Styret skal arbeide for at ny kunnskap fra forskning raskt gjøres tilgjengelig for potensielle brukere av kunnskapen. Innsats og resultater fra styrets arbeid skal profileres på egnet måte. Der det er formålstjenlig bør medieprofilering skje i samarbeid med departementet.

Fant du det du lette etter?