Til hovedinnhold

Instruks for styret for Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter

Innhold på siden:

4. Styret

For å fremme formålet etter pkt. 2 skal fondet ha et styre bestående av syv medlemmer. Departementet oppnevner medlemmene med personlige varamedlemmer etter forslag fra*:

 • Landbruks- og matdepartementet (leder)
 • Norges Bondelag
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

* Styremedlemmer fra Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Landbruks- og matdepartementet oppnevnes også som medlemmer av styret for FoU-midler over jordbruksavtalen.

 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Hovedorganisasjonen Virke

For å oppfylle krav i forskriften om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, styrer, råd, delegasjoner mv., skal det oppnevnes til sammen 3 kvinner og 3 menn fra organisasjonene. Representant og vara fra hver organisasjon skal ha ulikt kjønn.
Ut over dette gjelder følgende:

 1. Styreleder oppnevnes for to år av gangen. Øvrige medlemmer oppnevnes for 3 år.
 2. Departementet oppnevner nestleder fra en av organisasjonene. Denne fungerer som leder ved styreleders forfall. Når vara for leder deltar i møter, stiller denne som ordinært medlem.
 3. Nestleder trer inn i styret for FoU-midler over jordbruksavtalen i de tilfeller der representant for organisasjon i dette styret melder seg inhabil i en sak.
 4. Fondsstyret er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har møteleder dobbeltstemme. Det skal føres protokoll over styrets møter.
 5. Ved tildelinger uansett størrelse gjelder forvaltningslovens bestemmelser § 6 til § 10 om habilitet.
 6. Styrets møter samordnes med møter i styret for ordning med FoU-midler over jordbruksavtalen for å sikre en helhetlig, effektiv og fleksibel forvaltning av midlene i de to ordningene.
 7. Norges Forskningsråd kan delta i styrets møter med observatør.
 8. Departementet kaller inn til kontaktmøter med styret etter behov.
   

Fant du det du lette etter?